W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin (28 czerwca)

21.06.201815:10

Ostatnia przed przerwą wakacyjną sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w najbliższy czwartek (28 czerwca). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLIV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:
 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2017 rok (druk nr 1365-1).
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2017 rok (druk nr 1443-1).
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 • Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublina za 2017 rok.
 • Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2017 roku (druk nr 1364-1).
 • Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2017 rok (druk nr 1447-1).
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2017 rok (druk nr 1461-1).
 1.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2017 roku (druk nr 1468-1).
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich (druk nr 1489-1);
 • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 1448-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1449-1);
 • zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1481-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 822/XXXII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 1460-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II (druk nr 1491-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV i IVB (druk nr 1492-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka – część I (druk nr 1490-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część II w rejonie ulic: W. Orkana, Hetmańskiej i Szaserów (druk nr 1494-1);
 • oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (druk nr 1493-1);
 • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1445-1);
 • nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1446-1);
 • zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (druk nr 1451-1);
 • pozbawienia kategorii części dróg publicznych gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania oraz ustalenie ich przebiegu (druk nr 1452-1);
 • nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości przeznaczonych pod realizację projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk nr 1462-1);
 • nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych (druk nr 1463-1);
 • nabycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia 108 (druk nr 1464-1);
 • zmiany uchwały nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (druk nr 1465-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Łabędziej 9 w Lublinie (druk nr 1455-1);
 • zmiany uchwały nr 1116/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1456-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie (druk nr 1457-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kłosowej/ul. Mieczykowej (druk nr 1458-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie (druk nr 1459-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 40 (druk nr 1469-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 756/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie (druk nr 1470-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Puławskiej 40 (druk nr 1471-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Ceramicznej 9 stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1472-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1479-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 772/XXXXI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Wólce Rokickiej gm. Lubartów (druk nr 1480-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w rejonie ul. Puławskiej oraz Al. generała Władysława Sikorskiego (druk nr 1482-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy Al. generała Władysława Sikorskiego (druk nr 1483-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Jezuickiej 4 w Lublinie (druk nr 1484-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Motorowej 2 w Lublinie (druk nr 1485-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę albo użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1486-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Jana Długosza oraz ul. Stanisława Leszczyńskiego (druk nr 1487-1);
 • budowy drogi dojazdowej do przystanku osobowego PKP Lublin Zachodni (druk nr 1475-1) – projekt grupy radnych;
 • zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 1454-1);
 • przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 1467-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (druk nr 1453-1);
 • zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 1478-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic (druk nr 1488-1);
 • oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (druk nr 1450-1);
 • przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities (druk nr 1466-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1473-1).
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1474-1).
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.