W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (30 stycznia)

Sesja Rady Miasta Lublin (30 stycznia)
23.01.202015:17

Sesja Rady Miasta Lublin odbędzie się w czwartek (30 stycznia). Obrady rozpoczną się o godz. 9:00 w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1).

Obrady sesji transmitowane będą na żywo - zapraszamy do słuchania i oglądania.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek)

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9.00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej spraw zawartych w piśmie skarżącej z dnia 25 listopada 2019 r. (druk nr 586-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 584-1);
 • zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie oraz likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (druk nr 598-1);
 • zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie (druk nr 599-1);
 • założenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, nadania statutu i ustalenia obwodu (druk nr 600-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 601-1);
 • wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 602-1);
 • zmiany zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (druk nr 603-1) – projekt grupy radnych;
 • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 588-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (druk nr 590-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 591-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Hutniczej 28c w Lublinie (druk nr 592-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2a w Lublinie (druk nr 593-1);
 • nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 594-1);
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu położonej przy ul. Kosmonautów 78 w Lublinie (druk nr 595-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 596-1);
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Okopowej 8 (druk nr 597-1).

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lublin za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2019 roku (druk nr 585-1).

8. Informacja Prezydenta Miasta Lublin wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) o zgłoszonych w okresie od 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. roszczeniach odszkodowawczych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 1 oraz wydanych decyzjach ustalających wysokość opłat planistycznych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 4 (druk nr 589-1).

9. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 587-1).

10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Miasta Lublin