W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

MUP opracował program, który wzmocni lokalny rynek pracy

MUP opracował program, który wzmocni lokalny rynek pracy
29.01.202110:22

Miejski Urząd Pracy w Lublinie w porozumieniu z partnerami lokalnego rynku pracy oraz jego odbiorcami przygotował Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy Miasta Lublin na lata 2021-2027. Jest to dokument określający priorytety działań w zakresie poprawy zatrudnienia, zwiększenia równości szans na rynku pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości.

– Głównym powodem opracowania programu było określenie spójnej polityki rynku pracy, ustalenie misji, celów i kierunków działania na najbliższe lata pozwalające na bardziej skuteczne kształtowanie instrumentów i usług wspierających potrzeby mieszkańców Lublina oraz wsparcie procesu aktywizacji osób poszukujących pracy. Program, uwzględniając charakterystykę społeczno-gospodarczą Miasta Lublin, zawiera propozycje działań jakie należy podjąć, by sprostać wyzwaniom rynku pracy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Celem Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy Miasta Lublin na lata 2021-2027 jest wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu aktywizacji zawodowej mieszkańców Lublina poszukujących pracy. Osiągnięciu tego celu służyć ma realizacja szeregu zadań i działań z następujących obszarów priorytetowych:

  • zapewnienie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
  • aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  • promocja i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
  • partnerstwo i współpraca na lokalnym rynku pracy.

Do każdego z wyżej wymienionych obszarów priorytetowych opracowano uszczegółowienie w postaci zadań, działań oraz mierników służących do ich monitorowania.

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy Miasta Lublin na lata 2021-2027 podlegał konsultacjom społecznym. Trwały one od 15 do 21 grudnia 2020 r. i skierowane były do mieszkańców Lublina oraz do podmiotów wchodzących w skład Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego i Klubu Pracodawców działającego przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Odbiorcami Programu są: osoby bezrobotne, w szczególności do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotni, pracodawcy, instytucje rynku pracy, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Zadania zawarte w opracowanym dokumencie finansowane będą przede wszystkim ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ze środków budżetowych Miasta Lublin i unijnych, pozyskanych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument określa priorytety lokalnej polityki promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy Miasta Lublin na lata 2021-2027, wpisujące się w realizację priorytetów i celów regionalnych dokumentów strategicznych takich jak m.in. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Program uwzględnia również kierunki określone w projektach Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.

W latach 2010-2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie wydatkował ponad 300 mln zł na przeciwdziałanie bezrobociu. 82 mln zł przeznaczono na jednorazowe dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ponad 200 mln zł przekazano na finansowanie zadań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – wsparciem objęto ponad 26 tys. przedsiębiorców, pracodawców lub organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 170 mln zł. W ramach realizowanych zadań ustawowych pozyskano od pracodawców 73 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – efektywność zatrudnieniowa wyniosła ponad 80%. Uzyskano 130 mln zł na projekty i programy realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz 15 mln zł w ramach działalności Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. 60 tys. osób skorzystało z bezpłatnych porad eksperckich udzielanych w MUP z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i dostępnych ofert wsparcia.

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy Miasta Lublin na lata 2021-2027 został uchwalony podczas posiedzenia Rady Miasta Lublin w dniu 28 stycznia 2021.

Pliki do pobrania

Nasze projekty