W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Budowle ochronne

Budowla ochronna - należy przez to rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do ochrony osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed skutkami działań zbrojnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, przemysłowych lub innych zagrożeń.

Budowle ochronne utrzymuje się i przygotowuje nowe, w celu zapewnienia ochrony:

  1. Pracowników zakładów pracy, szczególnie w przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, gospodarki i obronności lub wykorzystujących substancje przemysłowe zagrażające życiu lub zdrowiu człowieka, dla najliczniejszej zmiany pracowników zakładu.
  2. Pracowników oraz interesantów organów administracji publicznej, zakładów publicznych i innych budynków użyteczności publicznej, w szczególności urzędów wojewódzkich i miejskich, stanowisk kierowania obrony cywilnej, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, centrów powiadamiania ratunkowego, szkół, przedszkoli, dworców kolejowych i portów lotniczych, zakładów opieki zdrowotnej.
  3. Pozostałej ludności, przede wszystkim na terenach miejskich, w nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych budynkach mieszkalnych, a także dostosowując odpowiednio podziemne obiekty komunikacyjne, handlowe, usługowe, magazynowe i inne.
  4. Stacjonarnych urządzeń technicznych w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych, w szczególności central telekomunikacyjnych, rozgłośni radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń energetycznych, central sieci energetycznych, urządzeń węzłów wodociągowych i kanalizacyjnych, serwerów bankowych i przemysłowych, automatycznych sterowni procesów przemysłowych i innych tego typu obiektów.
  5. Zapasów materiałowych i cennych rzeczy, w szczególności centralnych baz magazynowych, zapasów żywności, paliw płynnych, lekarstw, dóbr kultury narodowej, zabytków ruchomych, archiwów.

Budowle ochronne dzielą się na schrony i ukrycia oraz ukrycia do doraźnego przygotowania:

  1. Schron – jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub cennych rzeczy przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich możliwych kierunków.
  2. Ukrycie – jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje, zapewniającą ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub cennych rzeczy przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi tylko z określonych kierunków.
  3. Ukrycie do doraźnego przygotowania – obiekt wstępnie wytypowany na potrzeby ochrony ludności, którego wykorzystanie przewiduje się dopiero w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia, po przeprowadzeniu specjalistycznej oceny technicznej.

Budowle ochronne mogą być wykorzystywane w czasie pokoju przez właścicieli lub użytkowników wieczystych na piwnice lokatorskie, sale zebrań, magazyny, obiekty kulturalne, sportowe, handlowe, szkoleniowe i inne. Wykorzystywanie budowli ochronnej w okresie pokoju nie może powodować obniżenia wymagań ochronnych, które przewidziano dla budowli ochronnej.

Ewidencja budowli ochronnych na terenie miasta Lublin – w załączeniu.

Ponadto informuje się mieszkańców miasta Lublin, że Państwowa Straż Pożarna uruchomiła aplikację "Budowle ochronne" 2.0 PSP-

https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d43359b44ede44a5a51e2fa70ef0aa36

Do pobrania