W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Tworzymy politykę młodzieżową Lublina

Tworzymy politykę młodzieżową Lublina
07.07.202308:27

Z myślą o aktualnych potrzebach, ale także przyszłości lubelskiej młodzieży, Miasto podejmuje działania nad opracowaniem polityki młodzieżowej do roku 2030. Dokument ten wyznaczać będzie kierunki rozwoju Lublina, jako miejsca przyjaznego dla młodych i zwieńczy szczególny rok 2023, w którym Miasto nosi zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży.

– Decydując się na stworzenie dokumentu polityki młodzieżowej, chcemy wzmocnić głos młodych i dać im jeszcze więcej narzędzi partycypacyjnych umożliwiających wpływ na decyzje dotyczące miasta, a zarazem ich samych. Naszym celem jest kształtowanie polityki miejskiej tak, aby Lublin był w stanie zaspokoić potrzeby zarówno młodych mieszkańców i mieszkanek, jak i tych osób, które spędzają tu większość swojego czasu oraz korzystają z oferowanych przez miasto usług – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Polityka młodzieżowa to dokument, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju Lublina, jako miejsca przyjaznego, otwartego i dającego szerokie spektrum możliwości rozwoju młodego człowieka. Fundamentem procesu opracowywania polityki młodzieżowej jest jak najszerszy w nim udział samej młodzieży, szczególnie tej, której potrzeby nie zostały dotychczas zdefiniowane. Wypracowany dokument ma w sposób jasny i kompleksowy dostarczać odpowiedzi na pytanie, jak należy kształtować politykę miejską odpowiedzialną i budującą podmiotowość młodych ludzi. Istotne jest dostrzeganie ich odrębności i stwarzanie odpowiednich warunków do uczestnictwa w życiu miasta. Wypracowany w efekcie wieloetapowego procesu dokument, składać się będzie m.in. z części diagnostycznej, wprowadzającej do metodologii prowadzonych badań, opisu wartości i kierunków rozwoju polityki młodzieżowej Miasta Lublin, a także propozycji adekwatnych narzędzi i działań. Docelową formą dokumentu będzie jego wersja skrócona, opracowana w formie graficznej z uwzględnieniem wszelkich wymogów dostępności.

Proces opracowywania polityki młodzieżowej podzielony jest na kilka etapów. Pierwszym krokiem była analiza materiałów zastanych, czyli tzw. desk research. Na podstawie kwerendy dostępnych dokumentów, raportów, danych statystycznych oraz wyników dotychczas prowadzonych badań wokół tematyki młodzieżowej, opracowane zostały narzędzia badań uzupełniających, na które złożyły się:

  • 6 wywiadów indywidualnych – z urzędniczkami i urzędnikami reprezentującymi Miasto Lublin, z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, przedstawicielką organizacji pozarządowej pracującej z/na rzecz młodzieży oraz przedstawicielkami placówki oświatowej;
  • 6 wywiadów pogłębionych grupowych – z uczennicami i uczniami szkół podstawowych, szkół średnich branżowych i technicznych, studentami i studentkami, młodzieżą ze szczególnymi potrzebami m.in. uczniami i uczennicami szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracownikami i pracowniczkami młodzieżowymi pracującymi z młodymi osobami m. in. w środowiskach imigranckich, kulturze, sporcie, partycypacji, szkolnictwie wyższym, działalności środowiskowej, a także z grupą młodzieży NEETS (niepracująca, nieszkoląca się, niekształcąca się – pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji).

Rekrutacja osób do wywiadów grupowych odbywała się w większości poprzez dobór losowy. W szczególności ważny był udział osób dotychczas niebadanych w temacie zaangażowania młodych, nieaktywnych i nieliderskich. Po zakończeniu etapu badawczego, opracowany zostanie pierwszy szkic dokumentu, który następnie poddany będzie konsultacjom z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin, a także z Radą Miasta Lublin. Po zebraniu opinii co do możliwości wykonania zaproponowanych rozwiązań i kierunków działań, dokument zostanie ponownie zredagowany i poddany konsultacjom społecznym zgodnie z obowiązującymi normami prawa lokalnego, czyli w sposób otwarty na wszystkich mieszkańców i mieszkanki. Same konsultacje odbywać się będą jesienią, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi konsultacyjnych m.in. ankiety otwartej i warsztatów skierowanych do młodzieży, pracowników i pracowniczek młodzieżowych, urzędników/urzędniczek oraz pracowników i pracowniczek miejskich instytucji. Zebrane uwagi zostaną podsumowane w formie raportu z procesu konsultacyjnego.

Cały proces opracowywania polityki młodzieżowej Lublina zapewnia dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie trwania procesu, urzędnicy i urzędniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki organizacji współtworzących politykę, mają okazję zapoznać się z dobrymi praktykami innych miast, które są już na etapie wdrażania zapisów dokumentów. Do współpracy przy opracowywaniu dokumentu Miasto zaprosiło doświadczoną w realizacji działań partycypacyjnych i młodzieżowych Fundację Pole Dialogu, która realizuje proces w kooperacji z Lubelską Grupą Badawczą i Fundacją Stocznia.