W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejskie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Miejskie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
03.12.202110:42

Przypadający 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, to okazja do przybliżenia mieszkańcom problemów z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, a także przypomnienia o tym, jak ważne jest zapewnienie im dostępności do wszystkich aspektów życia. W mijającym roku Miasto Lublin podejmowało szereg działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, które ułatwiają opiekę, a także stanowią wsparcie w samodzielnym i aktywnym życiu. Na działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, takie jak prowadzenie placówek i ośrodków wsparcia, rozwój systemu usług społecznych czy bezpośrednia, indywidualna pomoc finansowa, Miasto Lublin przeznacza corocznie około 170 mln zł.

Jednym z priorytetów w działalności społecznej naszego miasta jest zapewnienie pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzanie warunków do możliwie samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym dla mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę działań kierowanych do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno w zakresie wsparcia i usług społecznych świadczonych w środowisku zamieszkania, jak i innowacyjnej bazy usług instytucjonalnych, usług prozatrudnieniowych, sportowych czy kulturalnych. Zawsze staramy się reagować na sygnalizowane przez mieszkańców problemy i projektujemy nowe rozwiązania zgodnie z ich potrzebami. Dzięki angażowaniu środków własnych, ale także dzięki środkom zewnętrznym, jakie pozyskujemy z PFRON, z Funduszu Solidarnościowego, czy też programów unijnych mamy możliwość tworzenia nowoczesnego systemu usług, coraz szerzej dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Rok 2021 to rozpoczęcie realizacji kolejnej edycji Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami. Tematem przewodnim nowego Programu w latach 2021-2025 jest dostępność. Program wyznacza kierunki działań i precyzuje zadania do realizacji w zaplanowanym okresie.

Jednym z pierwszych kroków było wprowadzenie w tym roku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla opiekunów towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 26. rok życia. Prawo to przysługuje opiekunowi również bez towarzystwa podopiecznych na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Jak co roku Miasto wspiera organizacje pozarządowe zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami. Zadania zlecone przez Miasto realizowane są przez organizacje wyłonione w drodze konkursu, na podstawie 15 umów dotyczących: 

  • kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • rozwijania pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku,
  • prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  • rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • organizacji zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w okresie wakacyjnym.

Dzięki środkom własnym Miasta, a także funduszom zewnętrznym świadczone są usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Miasto zleciło organizację tych usług dwóm organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, zapewniając ok. 6 tys. godzin pracy asystenta. Natomiast środki pozyskane z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 zabezpieczą łącznie 22 913 godzin usług asystenckich dla dzieci z niepełnosprawnościami, osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Miasto wystąpiło już z wnioskiem o środki na realizację Programu w roku 2022.

Kolejne ważne zadanie to realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. W tym roku z tej formy wsparcia skorzysta ponad 230 osób w formie opieki dziennej i całodobowej. Z opieki wytchnieniowej świadczonej całodobowo dla opiekunów osób dorosłych można skorzystać w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina” w Lublinie. Opiekę wytchnieniową opiekunom dzieci zapewnia Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Miasto podjęło już działania mające na celu pozyskanie środków na kontynuację tych świadczeń w przyszłym roku.

W bieżącym roku na indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczona została kwota ponad 6,2 mln zł, co pozwoliło na pozytywne rozpatrzenie 500 indywidualnych wniosków. Są to środki pozyskane ze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach algorytmu i programu Aktywny Samorząd. Służą między innymi dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych i technicznych, zakupowi sprzętu elektronicznego, specjalistycznych protez, czy podnoszeniu wykształcenia. Dodatkowe środki z PFRON na realizację Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” posłużyły doposażeniu placówek w sprzęt i urządzenia poprawiające bezpieczeństwo epidemiologiczne. Z kolei fundusze z Programu wyrównywania różnic między regionami III wykorzystane zostały na modernizację infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W bieżącym roku rozpoczęły działalność dwie nowe placówki specjalistyczne. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” dla osób starszych, z chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi zapewnia 30 miejsc opieki całodobowej okresowego pobytu oraz 30 miejsc w ramach opieki dziennej. Natomiast Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego dysponuje 24 miejscami pobytu całodobowego i 26 miejscami pobytu dziennego. W czerwcu oddany został do użytku po generalnym remoncie, zniszczony w trakcie pożaru, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego.

W przyszłym roku, w ramach nowego miejskiego projektu „Kompleksowej opieki domowej” z pomocy skorzysta 150 niesamodzielnych mieszkańców Lublina. Projekt przewiduje realizację następujących usług społecznych:

  • domowej opieki wspierającej, obejmującej pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zaspokajaniu podstawowych potrzeb, przykładowo takich jak zakupy, czy przygotowanie posiłków;
  • wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych poprzez usługi domowej opieki wytchnieniowej w formule dziennej i nocnej, umożliwiające osobom sprawującym opiekę załatwienie własnych spraw, ale także odpoczynek;
  • usługi wspomagające obejmujące np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pomoc w drobnych naprawach, a także transport.


Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób z Niepełnosprawnościami, od 2011 roku jest Joanna Olszewska, Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, która od września 2020 roku pełni również funkcję koordynatora ds. dostępności. W Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje Ośrodek Informacji Osób z Niepełnosprawnościami i ich Opiekunów. Kontakt z pracownikami Ośrodka udzielającymi porad w różnych sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem możliwy jest osobiście (adres: ul. Diamentowa 2), elektronicznie (adres poczty mailowej oion@lublin.eu), telefonicznie (81 466 30 83) lub za pomocą skype (ltyzo.um.lublin). W Ośrodku Informacji można skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego.