W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Organizacje i kluby sportowe

Organizacje pozarządowe zaliczane są do tzw. trzeciego sektora odnoszącego się do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego (obok sektora pierwszego: administracji państwowej i drugiego: wszelkiego typu organizacji i instytucji nastawionych na zysk, zwanego inaczej sektorem prywatnym).
Zgodnie z pkt. 2 art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki (organizacyjne, a więc z wykluczeniem osób fizycznych i spółek cywilnych) nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej, majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki).

Do pobrania