W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
05.11.202009:17

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", polegające na wydłużeniu terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020 r. (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.), oraz wydłużeniu okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z powyższym uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.

Jednocześnie przypominamy, że pomoc w ramach Modułu III skierowana jest do tych osób niepełnosprawnych, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej tj. :

  •     uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
  •     uczestników środowiskowych domów samopomocy,
  •     uczestników dziennych domów pomocy społecznej,
  •     podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podst art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  •     uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystających ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  •     pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  •     pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
  •     pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) wychowanków ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Pomoc finansowa przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, maksymalnie przez pięć miesięcy.

Z pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które w okresie od 9 marca do 16 listopada 2020 r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówkach, które nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Program nie określa kryterium dochodowego, a świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Przypominamy, że wnioski można składać elektronicznie przez platformę System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl), osobiście lub pocztą tradycyjną do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, lub do pojemnika na korespondencję wystawionego w siedzibie Działu przy ul. Diamentowej 2. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 466 53 92 oraz 81 466 53 96.

Informujemy, że jedyną formą przekazania przyznanych środków finansowych jest przelew na wskazane we wniosku konto Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę. Wypłata w formie przekazu pocztowego lub autowypłaty w kasie nie będzie realizowana.

https://mopr.lublin.eu/?id=info/2020/201104_1/201104_1

Pliki do pobrania