W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wsparcie indywidualne osób niepełnosprawnych

19.03.201912:19

Miasto realizuje różnorodne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Co roku przeznacza środki na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej, oferuje pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej i dofinansowania. Miasto Lublin otrzymało w 2019 roku środki na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w kwocie 8 728 603 zł.

 1. Proponowany podział środków uzyskał pozytywną opinię Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i jest przedłożony do uchwalenia przez Radę Miasta 28 marca:
 • rehabilitacja zawodowa realizowana przez Miejski Urząd Pracy 300 000 zł,
 • rehabilitacja społeczna dla indywidualnych osób niepełnosprawnych:
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 615 000 zł,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2 058 683 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, usługi tłumacza języka migowego 725 000 zł,

Wsparcie dla organizacji pozarządowych:

 • dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej 4 804 920 zł,
 • zadania zlecone dla organizacji pozarządowych: 40 000 zł,
 • dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki 185 000 zł.

Od początku stycznia br. trwa przyjmowanie wniosków na powyższe zadania w zakresie wsparcia indywidualnego osób niepełnosprawnych, w tym na: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych.

Wnioski są przyjmowane na bieżąco w Dziale ds. osób niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej 2, a rozpatrywane będą po podziale środków na poszczególne zadania, którego uchwałą dokona Rada Miasta Lublin na marcowej sesji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MOPR www.mopr.lublin.eu

 1. „Aktywny Samorząd” - Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji programu aplikując o środki PFRON na 2019 roku – środki na kolejną edycję poszczególnych modułów zostaną przyznane w terminach wyznaczonych przez PFRON.

Wnioski będą przyjmowane w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej 2.

 • Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - termin składania wniosków od 4 marca do 30 marca 2019 roku na semestr letni.
 • Moduł I – dofinansowanie indywidualnych potrzeb w obszarach zaplanowanych w programie - termin składania wniosków o dofinansowanie od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku

W ramach działań dotyczących programu ,,Aktywny samorząd" w 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego (wprowadzone w tym roku).

Istnieje możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Moduł I. W roku 2019 w zadaniach już wcześniej realizowanych nastąpiło zwiększenie kwot dofinansowania:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu – dofinansowanie w 2019 roku zwiększone z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
 • koszty kursu i egzaminów (oraz jazd doszkalających) - z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
 • dla osoby niewidomej – zwiększenie kwoty z 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - z 8.000 zł do 9.000 zł w 2019 r.,
 • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - z 3.000 zł do 3.500 zł.

W pozostałych zadaniach maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” – 3.500 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
 • zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,
 • szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2.500 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie 1.500 zł,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 3.000 zł,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości przy amputacji:

- w zakresie ręki – 9.000 zł,
- przedramienia – 20.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
- na poziomie podudzia – 14.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości) -  do 30% wyżej wymienionych kwot,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5.000 zł.

Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w przypadku nowych zadań w Module I:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania: 10% lub 30%,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10%,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
 • do wózka ręcznego – 35%.

W ubiegłym roku w Module I zawarto i rozliczono 57 umów na kwotę 146 300 zł. Na wnioski złożone w 2018 roku w ramach Modułu II zawarto 260 umów na kwotę 627 000 zł, które zostaną rozliczone do kwietnia 2019 roku (zgodnie z umową z PFRON łączna kwota wynosi 773 304 zł).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MOPR: www.mopr.lublin.eu oraz w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej 2.

 1. Środki własne samorządu w ramach miejskiego Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców na lata 2016-2020.

Miasto na działania z zakresu rehabilitacji społecznej i realizację „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020” corocznie przeznacza środki własne. W tym roku jest to kwota 1547 614 zł, w tym między innymi na:

Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w formie zadań zlecanych: 200 000 zł.

Po rozstrzygnięciu konkursu już od kwietnia osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe. Do 15 kwietnia na stronach miasta zostanie podana wiadomość jakie organizacje w tym roku otrzymały dofinansowanie na zadania takie jak:

 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami
 • rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 • programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych,
 • umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym,

Realizacja usługi asystenta osoby niepełnosprawnej - 180 000 zł

Miasto Lublin już siódmy rok zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość skorzystania z usług asystenta, w tym asystenta dziecka z niepełnosprawnością. Wcześniejsze edycje tego zadania pokazały, że spełnia ono oczekiwania niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta jak i stanowi odpowiedź na wyniki diagnozy potrzeb dokonanej przez lubelskie organizacje pozarządowe.

W tym roku nie został ogłaszany konkursu na to zadanie, ponieważ zostało ono ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zawarte 2 lata temu umowy realizowane będą przez 3 lata.

Praca asystenta polega przede wszystkim na towarzyszeniu i wspieraniu osób niepełnosprawnych w codziennych czynnościach, których dotychczas samodzielnie nie mogły wykonywać. Pomoc ta może obejmować towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań i pasji. Asystent może pomagać osobie niepełnosprawnej w przemieszczaniu się do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów czy szkoleń, czy też kultu religijnego. Zadaniem asystenta jest również wspieranie osoby niepełnosprawnej w uzyskiwaniu pomocy ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Nadal (tak jak w latach ubiegłych) istnieje możliwość zabezpieczenia usług asystenta dla niepełnosprawnych dzieci. W tym przypadku działania asystenta osoby niepełnosprawnej koncentrują się na pomocy dzieciom w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, czy też zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych, realizatorem są na zlecenie miasta dwie organizacje pozarządowe. Umowy określają objęcie corocznie 150 osób usługami asystentów.

Szczegółowe informacje:

 1. Projekt ze środków zewnętrznych wspierający funkcjonowanie w życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami w środowisku domowym

Projekt Bank usług środowiskowych - celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności w formach zdezinstytucjonalizowanych.

Projekt obecnie realizowany jest poprzez następujące działania:

 • usługi opiekuńcze uzupełniające - obecnie korzysta 100 osób;
 • usługi opiekuńcze nocne - obecnie korzysta 40 osób;
 • asystent osoby niepełnosprawnej - obecnie korzysta 30 osób.

Dodatkową formą wsparcia od czerwca do września 2019 r. będą działania integracyjno - kulturalne- skierowane do 50 osób. W ramach powyższego wsparcia przewidziano cykliczne spotkania o charakterze warsztatowym obejmujące m.in: profilaktykę zdrowotną, spotkania z dietetykiem, pierwszą pomoc przedmedyczną, dbanie o wizerunek zewnętrzny i zajęcia relaksacyjne.

 • czas realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r.
 • koszty projektu ogółem wynoszą: 5 811 267,00 zł
 • Wartość projektu w 2019 r. - 2 944 819,00 zł

Szczegółowe informacje u realizatora projektu tj. w MOPR Lublin przy ul. Koryznowej 2d, pod numerem tel. 81 466 53 00 oraz na stronie internetowej: www.mopr.lublin.eu

 1. Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej, w tym dla osób z niepełnosprawnością w Miejskim Urzędzie Pracy

 Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (V)". Realizowane wsparcie:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże,
 • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.03.2020 r.

Wartość projektu w 2019: 5 547 748,03 zł

 1. Projekt " Aktywizacja młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV). W ramach projektu realizowane są:
 • szkolenia indywidualne,
 • staże,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie

Termin realizacji: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

wartość projektu na 2019: 7 235 638,07 zł

W ww. projektach mogą również uczestniczyć osoby niepełnosprawne natomiast nie są to projekty skierowane tylko do tej kategorii osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój nr 1 (parter), tel. kontaktowy (81) 466-52-52. Szczegółowe informacje na stronach MUP.

 1. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Miasto Lublin jest samorządem, dla którego jednym z priorytetów jest dbałość o zwiększanie dostępu do zatrudnienia osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dzięki realizacji polityki kadrowej przyjaznej dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej równy dostęp do zatrudnienia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin w ciągu ostatnich lat wzrósł z poziomu 2,56% ogółu zatrudnionych w roku 2006 (24 osoby) do poziomu 8% ogółu zatrudnionych (101 osób) w roku 2018 (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku). Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrósł także w jednostkach podległych: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 7,16%, Zarządzie Transportu Miejskiego 3,44%, Zarządzie Dróg i Mostów 3,96%, oraz Miejskim Urzędzie Pracy 8, 87%.

 1.  Powstanie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2019 r. powstał z dotychczas funkcjonującego Biura – Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Konieczność zmiany wynikała z coraz większej liczby zadań i działań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja pozostaje bez zmian, zmieniły się numery telefonów:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Diamentowa 2 pok. 101 – 106

tel.: 81 466 30 80, ion@lublin.eu

Ośrodek Informacji pon. – pt. 7.30-15.30 tel.: 81 466 30 83

Do siedziby przy ul. Diamentowej 2 można dojechać komunikacją miejską, liniami: 19, 25, 38, 50, 157, 160. Obok budynku znajduje się duży parking.

 1. Ułatwienia w Biurze Obsługi Mieszkańców od grudnia 2018 roku

W Biurze Obsługi Mieszkańców stosuje się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym:

 • możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online;
 • ścieżka dotykowa i pasy ostrzegawcze - elementy nawierzchni, które udostępniają przestrzeń publiczną osobom niewidomym i słabowidzącym (przy ul. Wieniawskiej);
 • urządzenie Call-Hear dedykowanego osobom mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się (system informuje pracownika portierni o oczekującym kliencie, wymagającym pomocy, do urządzenia naprowadza ścieżka z pasów prowadzących i pól uwagi, prowadząca do planu dotykowego z udźwiękowieniem, schody wyróżniono pasem ostrzegawczym),
 • cztery największe BOM-y zostały wyposażone w przenośne urządzenia przenośne powiększające tekst 31 razy oraz urządzenia lektorskie – skanujące i odczytujące treść. Zastosowano także system Braille`a na tabliczkach informacyjnych.

Z pomocy tłumacza języka migowego także można korzystać:

 • osobiście (tłumacz w Ośrodku Informacji Osób Niepełnosprawnych) lub umówić można się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14 w Punkcie Informacyjnym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
 • on line - za pośrednictwem Skype: gdudek.um.lublin.