W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (21 marca 2024 r.)

Sesja Rady Miasta Lublin (21 marca 2024 r.)
18.03.202409:26

Obrady odbywać się będą 21 marca 2024 r. (czwartek) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad LVIII sesji Rady Miasta Lublin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LVII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 2117-1).
 6. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 808/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (z późn. zm.) (druk nr 2097-1).
 7. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego za rok 2023 (druk nr 2103-1).
 8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin za 2023 r. (druk nr 2104-1).
 9. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2023 (druk nr 2101-1).
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin za rok 2023 (druk nr 2105-1).
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2023 roku (druk nr 2102-1).
 12. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2023 roku (druk nr 2106-1).
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 2115-1).
 14. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 02.01.2023 r. - 31.12.2023 r. (druk nr 2098-1).
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok (druk nr 2099-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 2100-1);
  • wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 2107-1);
  • zmiany uchwały nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 2120-1);
  • określenia szczegółowych warunków realizacji Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, form i zakresu pomocy dla uczniów oraz postępowania w tych sprawach (druk nr 2119-1);
  • złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Lublinie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tych oddziałach (druk nr 2121-1);
  • określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 2122-1);
  • przyjęcia Programu osłonowego Gminy Lublin „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (druk nr 2123-1);
  • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. (druk nr 2109-1);
  • przystąpienia Gminy Lublin do projektu pn. „Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki” (akronim JEWELS TOUR) (druk nr 2114-1);
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 rok (druk nr 2108-1);
  • ustanowienia pomników przyrody (druk nr 2124-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (druk nr 2113-1);
  • nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie w pobl. ul. Gołębiej, oznaczonej jako działka nr 1130 o powierzchni 0,4059 ha (obr. 0071 – Konopnica I, ark. 7) (druk nr 2118-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie (druk nr 2111-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 2112-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2110-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 2116-1).
 16. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła