W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (25 stycznia 2024 r.)

Sesja Rady Miasta Lublin (25 stycznia 2024 r.)
19.01.202415:04

Obrady odbywać się będą 25 stycznia 2024 r. (czwartek) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad LVI sesji Rady Miasta Lublin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 2051-1).
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2023 roku (druk nr 2019-1).
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lublin w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie braku odpowiedzi na złożony wniosek (druk nr 2055-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie stwarzania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego (druk nr 2056-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 2036-1);
  • zmiany uchwały nr 1592/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie założenia Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Zawodowej Prace Budowlane w Lublinie i nadania mu statutu (druk nr 2018-1);
  • założenia Branżowej Szkoły Elektrycznej II stopnia w Lublinie i nadania jej statutu (druk nr 2049-1);
  • likwidacji Przedszkola nr 49 w Lublinie (druk nr 2035-1);
  • ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 2034-1);
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 2033-1);
  • połączenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Lublin: Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (druk nr 2054-1);
  • zmiany uchwały nr 184/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących Zarządów Dzielnic oraz członków organów Dzielnic (druk nr 2050-1);
  • udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Miasta Lublin (druk nr 2052-1);
  • opracowania Aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030 (druk nr 2020-1);
  • pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Lublin oraz w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody (druk nr 2027-1);
  • zmiany uchwały nr 1164/XLIV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 2021-1);
  • nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 2043-1) – projekt grupy radnych;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w obszarach: A i B – część VI oraz C – część VII (druk nr 2037-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni w rejonie ulic: Rudnickiej, Ludowej, Wielkiej i M. Koryznowej (druk nr 2041-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I D – Szerokie – etap I (druk nr 2038-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru H – położonego w rejonie ulic: Wojtasa, Kwietniowej, Sierpniowej (druk nr 2039-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru I – położonego w rejonie ulicy Choiny (druk nr 2040-1);
  • Informacja Prezydenta Miasta Lublin wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) o zgłoszonych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. roszczeniach odszkodowawczych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach ustalających wysokość opłat planistycznych wynikających z realizacji zapisów art. 37 ust. 6 i 7 (druk nr 2048-1);
  • ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Północnej (druk nr 2053-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Sądowej 6 (druk nr 2022-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Sądowej 6 (druk nr 2023-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Sądowej 6 (druk nr 2024-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (druk nr 2025-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (druk nr 2026-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Plac Zamkowy 6 w Lublinie (druk nr 2028-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wacława Rogińskiego (druk nr 2029-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Mieczysława Romanowskiego (druk nr 2030-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Sobótki 46 (druk nr 2031-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Północnej 28 (druk nr 2032-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2042-1);
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2044-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 2045-1);
  • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 2046-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobl. ul. Osmolickiej (druk nr 2047-1).
 9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła