W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych
15.12.200911:40

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie ul. Grodzka 5
na czas oznaczony od 1 marca 2010 roku do dnia 28 lutego 2013 roku. Konkurs ma charakter otwarty. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać: a)wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki: historia sztuki, artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wychowanie plastyczne, kulturoznawstwo lub inny kierunek pod warunkiem ukończenia specjalności w zakresie zarządzania kulturą lub animacji kulturalnej, b)co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną lub 10-letni staż pracy w ww. podmiotach na stanowiskach związanych z organizacją, upowszechnianiem lub prowadzeniem działalności kulturalnej w zakresie sztuk plastycznych, c)dobrą znajomość języka angielskiego, d)niezbędną wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury, e)obywatelstwo polskie, f)dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym g)pełną zdolność do czynności prawnych, h)pełnię praw publicznych. Ponadto, kandydaci nie mogą być karani: a)za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe b)zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) Dodatkowym atutem kandydata będzie: a)znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury prowadzącej działalność w zakresie sztuk plastycznych b)zdolności menedżerskie, umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych c)umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie wraz z motywacją przystąpienia do konkursu kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego kwestionariusz osobowy z fotografią życiorys (CV) opatrzony podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy, kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się egzaminowi potwierdzającemu znajomość języka angielskiego koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną zarządzania Biurem Wystaw Artystycznych aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do świadczenia pracy na stanowisku kierowniczym oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dodatkowe dokumenty: Kandydat może złożyć dodatkowe dokumenty np.: potwierdzające osiągnięcia zawodowe (menedżerskie, artystyczne, itp.) i inne. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2010 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie” z dołączonym adresem do korespondencji i numerem telefonu, pod adresem: Urząd Miasta Lublin, Wydział Kultury, ul. Złota 2, 20-112 Lublin. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu. Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 19 lutego 2010 r. Dodatkowe informacje, w tym również o warunkach organizacyjno-finansowych instytucji, można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin ul. Złota 2, tel. (81) 466-3712, e-mail: kultura@lublin.eu lub w Biurze Wystaw Artystycznych ul. Grodzka 5, tel. (81) 532-5947, e-mail: finanse@labirynt.com

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane