W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wsparcie w latach 2009 - 2011 zadań z zakresu kultury

Konkurs ofert na wsparcie w latach 2009 - 2011 zadań z zakresu kultury
25.02.200914:39

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr 574/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Lublin umów na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w latach 2009 - 2011 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
ADRESACI KONKURSU Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 11. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), tj.: ·organizacji pozarządowych, ·osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, ·stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, ·spółdzielni socjalnych ·oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. Wszystkie ww. podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta Lublin! KONKURS OFERT DOTYCZY NASTĘPUJĄCEGO ZADANIA: „ Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016”- projekty kulturalne, których przygotowanie i realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy Zadanie powinno być realizowane w formie znaczącego wydarzenia kulturalnego o zasięgu międzynarodowym lub co najmniej ogólnopolskim. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania. Preferowane będą przedsięwzięcia: - mające ustaloną wysoką rangę w skali europejskiej lub co najmniej ogólnopolskiej, lub mające wyjątkowo innowacyjny charakter i szansę na uzyskanie takiej rangi, - wpisujące się w starania o uzyskanie przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 - podkreślające europejski wymiar lubelskiego życia kulturalnego, - angażujące środowiska lubelskich twórców w wydarzenia o randze międzynarodowej, szczególnie związane z krajami Unii Europejskiej, - uwzględniające działania sprzyjające rozwijaniu międzynarodowej współpracy Lublina w dziedzinie kultury, - skutkujące wzmocnieniem wizerunku Lublina jako miasta o szczególnym znaczeniu na kulturalnej mapie Polski i Europy, - promujące ponadnarodową mobilność osób pracujących w sektorze kultury, - uwzględniające ponadnarodowy obieg dzieł i wytworów artystycznych i kulturalnych. Z konkursu wyłączone są przedsięwzięcia, w których jedynym lub głównym działaniem jest wydawanie publikacji lub organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, itp. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA Na realizację zadania „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016” - projekty kulturalne, których przygotowanie i realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy planowane są środki finansowe w wysokości: w roku 2009 – 300 000 zł w roku 2010 – do 350 000 zł w roku 2011 – do 400 000 zł Środki na rok 2009 w ww. wysokości zostały wydzielone z ogólnej kwoty wynoszącej 1 635 000 zł, przeznaczonej w bieżącym roku na realizację zadania: Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2010 i 2011 została określona w Uchwale nr 574/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Lublin umów na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty przeznaczonej do rozdysponowania w niniejszym konkursie po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert. W otwartych konkursach ofert Miasto Lublin przeznaczyło w 2008 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji kwotę 1 800 701 zł, w tym na zadanie: 1. Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – 1 539 201 zł 2. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 120 000 zł 3. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 141 500 zł. FORMA REALIZACJI ZADANIA 1.Wsparcie TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ 1.Termin: 1 marca 2009 r. – 31 grudnia 2011 r. 2.Miejsce: Lublin WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 1. Realizowane zadanie powinno polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 2. Do konkursu mogą być zgłoszone następujące przedsięwzięcia: - obejmujące przygotowanie i realizację dwóch lub trzech kolejnych edycji przedsięwzięcia, - odbywające się rzadziej niż co rok (biennale, triennale itd.). - inne przedsięwzięcia, których przygotowanie i realizacja obejmują więcej niż jeden rok budżetowy. 3. Opis zadania powinien zawierać rozpisane na poszczególne lata realizacji: - minimum programowe, - kalkulację kosztów, - harmonogram działań, - plan promocji. 4. O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Potwierdzeniem tego faktu są właściwe zapisy w statucie lub innym równoważnym dokumencie (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu). 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, w zakresie opisanym w ofercie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Oferent powinien posiadać kwalifikacje zawodowe, organizacyjne i techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalające na prawidłowe wykonanie zadania. 7. Wyłoniony podmiot zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.: - informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Lublin, - logo Lublina jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 8. Konkurs nie obejmuje przedsięwzięć, z których możliwe jest uzyskanie przychodu po terminie realizacji zadania wymienionego w ofercie (np. ze sprzedaży biletów). TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 24 marca 2009 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin w godzinach 7:30 – 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego, wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinny się znaleźć następujące informacje: · nazwa i adres oferenta, · pełna nazwa zadania publicznego: - „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolica Kultury 2016” · nazwa przedsięwzięcia, na które składana jest oferta. Zasady podpisywania oferty i załączników: Oferta i załączniki wymienione poniżej w pkt 3-11powinny być podpisane przez osoby wskazane w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa (załącznik nr 7) – oferta oraz załączniki nr 8 - 11 mogą być podpisane przez osoby w nim wskazane. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych poniżej w pkt 1- 4 i 9-11 powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z ww. osób na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od ... do ...”. Dokumenty winny być podpisane czytelnie, wraz z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób poświadczającej/poświadczających). Do oferty należy dołączyć: 1.Aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny równoważny dokument lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dokument powinien potwierdzać status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 2.Aktualny statut podmiotu bądź inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu), potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie kultury, lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008, a w przypadku krótszej działalności – za okres działalności (lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem). W przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać opis zadań ze sfery pożytku publicznego zrealizowanych przy udziale środków publicznych w roku 2008 lub oświadczenie, że podmiot takiej działalności nie prowadził. 4.Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – w zależności, który akt prawny dotyczy danego podmiotu. W przypadku, gdy oferent w dniu składania oferty nie sporządził sprawozdania finansowego za rok 2008, dopuszcza się złożenie sprawozdania finansowego za rok 2007. Podmioty, których nie dotyczą ww. przepisy, powinny przedstawić zestawienie przychodów i kosztów obejmujące środki publiczne pozyskane i wydatkowane w 2008 r. na zadania z zakresu pożytku publicznego lub oświadczenie, że podmiot takich środków nie pozyskał. 5.Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny na stronach: www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe” oraz www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”). 6.Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie dotyczy spółdzielni socjalnych oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. 7.W przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwo od osób posiadających prawo do reprezentacji osoby prawnej, w strukturze której dana jednostka działa, do: - składania w imieniu osoby prawnej oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych, - składania ofert na realizację zadań publicznych, - podpisywania umów w tym zakresie, - dysponowania uzyskanymi funduszami, - dokonywania rozliczeń z tych funduszy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lublin - nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000. 8.Umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w pkt V ppkt 1 oferty lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. 9.Wykaz wskaźników wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny na stronach: www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe” oraz www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”). 10.W przypadku, gdy przedsięwzięcie ma w całości lub w części charakter konkursu – należy dołączyć do składanej oferty regulamin konkursu. 11.Rozpisane na poszczególne lata realizacji zadania: - minimum programowe, - kalkulację kosztów, - harmonogram działań, - plan promocji. Uwaga! 1) Instytucje kultury, których organizatorem jest Miasto Lublin, nie składają załączników wymienionych powyżej w pkt 1-4. 2) W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia wymaganych załączników nr 1-7 w jednym egzemplarzu ze wskazaniem na kopercie, przy której ofercie znajdują się te załączniki. 3) Nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY 1.Do oceny ofert Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową. 2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3.Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w Zarządzeniu nr 9/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu oceny ofert i kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 4.Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne w tym: - złożone przez uprawnione podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, - przygotowane na obowiązującym wzorze, prawidłowo wypełnione, ze wskazaniem właściwego zadania i formy jego realizacji wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, - zawierające komplet załączników wymienionych w ogłoszeniu, - podpisane przez osobę/osoby posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta, - w których oczekiwana kwota dotacji nie przekracza 60% całkowitego kosztu zadania, - w których jedynym lub głównym działaniem nie jest wydawanie publikacji lub organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, itp. 5.Do oceny merytorycznej ofert stosowana będzie następująca punktacja: Lp. Kryteria oceny Liczba punktów 1. Spójność przedsięwzięcia z preferencjami wskazanymi w ogłoszeniu: 0-20 pkt. 2. Wartość (jakość) merytoryczna przedsięwzięcia: 0-25 pkt. 3. Spójność elementów przedsięwzięcia (cele, działania, harmonogram, uczestnicy, adresaci, rezultaty): 0-15 pkt. 4. Możliwość realizacji przedsięwzięcia przez oferenta, w tym dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć i posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe: 0-10 pkt. 5. Dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem Lublin: 0-5 pkt. 6. Kosztorys projektu, w tym: 0-25 pkt., w tym: a) wysokość wkładu własnego oferenta: 0-10 pkt. b) kalkulacja i adekwatność wykazanych kosztów realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego: 0-15 pkt. Łącznie: 0-100 pkt. 6.Oferta, która w wyniku oceny merytorycznej uzyskała mniej niż 65 punktów, zostaje odrzucona. 7.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. 8.Komisja konkursowa rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od terminu na ich złożenie określonego w ogłoszeniu o konkursie, a następnie przedstawia Prezydentowi Miasta Lublin wnioski ze swej pracy. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert, przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden tryb odwoławczy. 9.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta Lublin i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentom na żadnym etapie postępowania konkursowego ani po jego zakończeniu. 10.Oferenci biorący udział w otwartym konkursie ofert o decyzji Prezydenta Miasta Lublin zostaną powiadomieni pisemnie. Poza tym informacja o wyborze ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin i w Biuletynie Informacji Publicznej. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2009 r. o godzinie 1000 w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin ul. Złota 2. Proces oceny formalnej odbędzie się na tym posiedzeniu oraz w przypadku napłynięcia dużej ilości ofert, także w kolejnych dniach, o czym informacja będzie zamieszczona w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Otwarcie ofert i etap oceny formalnej są jawne dla oferentów. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1.Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w treści ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2.Po dokonaniu przez Prezydenta Miasta Lublin wyboru najkorzystniejszych ofert, zawarte zostaną (na czas obejmujący okres realizacji zadania) pisemne umowy ze zleceniobiorcami. 3.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego rzetelnego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. 4.Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot, tj. jeśli w formularzu oferty w pkt. V został określony partner biorący udział w realizacji zadania, wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z podaniem powodu jego odwołania. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.pl zakładka: „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu, zakładka „ogłoszenia”). Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 i pod numerami telefonów: (081) 466-37-06, (081) 466-37-08, (081) 466-37-13.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej