W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
30.06.200914:26

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 1) realizowanych w 2009 roku, 2) realizowanych w latach 2010 - 2011
Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr 574/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Lublin umów na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 1) realizowanych w 2009 roku 2) realizowanych w latach 2010 – 2011 ADRESACI KONKURSU Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 11. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), tj.: - organizacji pozarządowych, - osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, - stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, - spółdzielni socjalnych - oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. Wszystkie ww. podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta Lublin! KONKURS OFERT DOTYCZY NASTĘPUJĄCEGO ZADANIA: Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 : 1) przedsięwzięcia realizowane w 2009 r. W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie oferty, w których oczekiwana kwota dotacji nie przekracza 95% całkowitego kosztu zadania. Preferowane będą przedsięwzięcia: - o wymiarze europejskim - mające charakter międzynarodowy - podkreślające europejski wymiar lubelskiego życia kulturalnego - angażujące środowiska lubelskich twórców w wydarzenia o randze międzynarodowej, szczególnie związane z krajami Unii Europejskiej - uwzględniające działania sprzyjające rozwijaniu międzynarodowej współpracy Lublina: ·z Ukrainą i Białorusią, w tym w szczególności podkreślające związki partnerskie Lublina ze Lwowem, ·z Litwą i innymi krajami europejskimi, w zakresie realizacji upamiętnienia i promowania 440 rocznicy Unii Lubelskiej, ·z miastami hiszpańskimi kandydującymi do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, ·z europejskimi miastami partnerskimi Lublina, ·z miastami uczestniczącymi w programie „Miasta Międzykulturowe”, ·podkreślające europejski wymiar dziedzictwa kulturowego Lublina, w tym związane z przyznanym Lublinowi Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, - skutkujące wzmocnieniem wizerunku Lublina jako miasta o szczególnym znaczeniu na kulturalnej mapie Polski i Europy, - nawiązujące do idei Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, - nastawione na wspieranie uczestnictwa mieszkańców Lublina w kulturze - mające charakter ogólnopolski, regionalny, ogólnomiejski lub obejmujący działania w kilku dzielnicach miasta, - mające wysoką jakość artystyczną lub kulturotwórczą, - upowszechniające wśród mieszkańców miasta i społeczności dzielnic, poprzez działania kulturalne i animacyjne, kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, - skutkujące podniesieniem jakości życia mieszkańców miasta poprzez zapewnienie dostępu do dóbr kultury wysokiej jakości szerokiemu gronu odbiorców, - mające charakter cykliczny, - charakteryzujące się innowacyjnością, - skutkujące poprawą jakości więzi społecznych, - wzmacniające poczucie tożsamość mieszkańców Lublina, - poświęcone 440 rocznicy Unii Lubelskiej, - wzbogacające ofertę kulturalną Lublina związaną z obchodami świąt państwowych i rocznic narodowych, - posiadające walory edukacyjne, w tym w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, - uwzględniające aktywne uczestnictwo społeczności w przedsięwzięciu, - tworzące warunki do rozwoju twórczości, - polegające na przygotowaniu i wydaniu niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych tematem z Lublinem, - związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego miasta, w tym wpisujące się w program Europejskich Dni Dziedzictwa, - promujące ideę rozwoju dialogu międzykulturowego w Lublinie: - podkreślające bogactwo różnorodności kulturowej Lublina, - realizowane przez środowiska mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych lub wyznaniowych, - angażujące mieszkańców Lublina o różnych tożsamościach narodowych, etnicznych, kulturowych lub wyznaniowych, - integrujące imigrantów ze społecznością Lublina, - integrujące studentów zagranicznych ze społecznością miasta, - promujące tolerancję i dialog międzykulturowy, - mające charakter edukacyjny, uwzględniające wielokulturową historię Lublina. 2) przedsięwzięcia realizowane w latach 2010-2011 Zadanie powinno być realizowane w formie znaczącego wydarzenia kulturalnego o zasięgu międzynarodowym lub co najmniej ogólnopolskim. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania. Preferowane będą przedsięwzięcia: - mające ustaloną wysoką rangę w skali europejskiej lub co najmniej ogólnopolskiej, lub mające wyjątkowo innowacyjny charakter i szansę na uzyskanie takiej rangi, - wpisujące się w starania o uzyskanie przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 - podkreślające europejski wymiar lubelskiego życia kulturalnego, - angażujące środowiska lubelskich twórców w wydarzenia o randze międzynarodowej, szczególnie związane z krajami Unii Europejskiej, - uwzględniające działania sprzyjające rozwijaniu międzynarodowej współpracy Lublina w dziedzinie kultury, - skutkujące wzmocnieniem wizerunku Lublina jako miasta o szczególnym znaczeniu na kulturalnej mapie Polski i Europy, - promujące ponadnarodową mobilność osób pracujących w sektorze kultury, - uwzględniające ponadnarodowy obieg dzieł i wytworów artystycznych i kulturalnych. Z konkursu wyłączone są przedsięwzięcia, w których jedynym lub głównym działaniem jest wydawanie publikacji lub organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, itp. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2009 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano w budżecie miasta kwotę 1 920 000 zł według następującego podziału: 1. Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – 1 635 000 zł, 2. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej kwota – 125 000 zł, 3. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym kwota – 160 000 zł Kwoty do rozdysponowania w ogłaszanym konkursie na zadanie Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016: 1) na przedsięwzięcia realizowane w 2009 r. - 265 000 zł 2) na przedsięwzięcia realizowane w latach 2010-2011: - w roku 2010 – do 250 000 zł - w roku 2011 – do 170 000 zł Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2010 i 2011 została określona w Uchwale nr 574/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Lublin umów na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty przeznaczonej do rozdysponowania w niniejszym konkursie po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert. W otwartych konkursach ofert Miasto Lublin przeznaczyło w 2008 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji kwotę 1 800 701 zł, w tym na zadanie: 1. Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – 1 539 201 zł 2. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 120 000 zł 3. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 141 500 zł. FORMA REALIZACJI ZADANIA 3.Wsparcie TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA Termin: - 1 czerwca – 31 grudnia 2009 r. - dla ofert na wsparcie zadań realizowanych w 2009 r., - 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2011 r. - dla ofert na wsparcie zadań realizowanych w latach 2010-2011 Miejsce: Lublin W uzasadnionych przypadkach – przy przedsięwzięciach realizowanych w 2009 r., o wymiarze europejskim, związanych z rozwijaniem międzynarodowej współpracy Lublina wg wyżej podanych preferencji – możliwa jest realizacja zadania lub jego części poza Lublinem. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 1. Warunki wspólne dla przedsięwzięć realizowanych w 2009 r. oraz dla przedsięwzięć realizowanych w latach 2010 – 2011: 1) Realizowane zadania powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 2) O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Potwierdzeniem tego faktu są właściwe zapisy w statucie lub innym równoważnym dokumencie (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu). 3) Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, w zakresie opisanym w ofercie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Oferent powinien posiadać kwalifikacje zawodowe, organizacyjne i techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalające na prawidłowe wykonanie zadania. 5) Wyłoniony podmiot zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.: - informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Lublin, - logo Lublina jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, 6) Konkurs nie obejmuje przedsięwzięć, z których możliwe jest uzyskanie przychodu po terminie realizacji zadania wymienionego w ofercie (np. ze sprzedaży książek, biletów). 2. Warunki dodatkowe dla przedsięwzięć realizowanych w latach 2010 – 2011: 1) Do konkursu mogą być zgłoszone następujące przedsięwzięcia: - obejmujące przygotowanie i realizację dwóch kolejnych edycji przedsięwzięcia, - odbywające się rzadziej niż co rok (biennale, triennale itd.). - inne przedsięwzięcia, których przygotowanie i realizacja obejmują więcej niż jeden rok budżetowy. 2) Opis zadania powinien zawierać rozpisane na poszczególne lata realizacji: - minimum programowe, - kalkulację kosztów, - harmonogram działań, - plan promocji. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 30 lipca 2009 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin w godzinach 7:30 – 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego, wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinny się znaleźć następujące informacje: ·nazwa i adres oferenta, ·pełna nazwa zadania publicznego – do wyboru jedno z poniższych: - „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolica Kultury 2016” - zadania realizowane w 2009 r. - „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolica Kultury 2016” - zadania realizowane w latach 2010-2011 ·nazwa przedsięwzięcia, na które składana jest oferta. Zasady podpisywania oferty i załączników: Oferta i załączniki wymienione poniżej w pkt 3-10 i 12 powinny być podpisane przez osoby wskazane w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa (załącznik nr 7) – oferta oraz załączniki nr 8 – 10 i 12 mogą być podpisane przez osoby w nim wskazane. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych poniżej w pkt 1- 4, 8 i 10 powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z ww. osób na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od ... do ...”. Dokumenty winny być podpisane czytelnie, wraz z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/ podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób poświadczającej/poświadczających). Do oferty należy dołączyć: 1. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny równoważny dokument lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dokument powinien potwierdzać status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 2. Aktualny statut podmiotu bądź inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu), potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie kultury, lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008, a w przypadku krótszej działalności – za okres działalności (lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem). W przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać opis zadań ze sfery pożytku publicznego zrealizowanych przy udziale środków publicznych w roku 2008 lub oświadczenie, że podmiot takiej działalności nie prowadził. 4. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres działalności, lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – w zależności, który akt prawny dotyczy danego podmiotu. Podmioty, których nie dotyczą ww. przepisy, powinny przedstawić zestawienie przychodów i kosztów obejmujące środki publiczne pozyskane i wydatkowane w 2008 r. na zadania z zakresu pożytku publicznego lub oświadczenie, że podmiot takich środków nie pozyskał. 5. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny na stronach: www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe” oraz www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”). 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie dotyczy spółdzielni socjalnych oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. 7. W przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwo od osób posiadających prawo do reprezentacji osoby prawnej, w strukturze której dana jednostka działa, do: - składania w imieniu osoby prawnej oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych, - składania ofert na realizację zadań publicznych, - podpisywania umów w tym zakresie, - dysponowania uzyskanymi funduszami, - dokonywania rozliczeń z tych funduszy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lublin - nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000. 8. Umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w pkt V ppkt 1 oferty lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. 9. Wykaz wskaźników wg wzoru: - stanowiącego załącznik nr 2 (w przypadku przedsięwzięć realizowanych w 2009 r.) - lub załącznik nr 3 (w przypadku przedsięwzięć realizowanych w latach 2010 – 2011) do niniejszego ogłoszenia (załączniki dostępne na stronach: www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe” oraz www.bip.lublin.eu , zakładka: „ogłoszenia”) . 10. W przypadku, gdy przedsięwzięcie ma w całości lub w części charakter konkursu – należy dołączyć do składanej oferty regulamin konkursu. 11. Maszynopis książki oraz dwie recenzje w przypadku przedsięwzięć wydawniczych dotyczących prac dotychczas niepublikowanych. Nie dotyczy czasopism i albumów. 12. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w latach 2010 – 2011 - rozpisane na poszczególne lata realizacji zadania: - minimum programowe, - kalkulację kosztów, - harmonogram działań, - plan promocji. Uwaga! 1) Instytucje kultury, których organizatorem jest Miasto Lublin, nie składają załączników wymienionych powyżej w pkt 1-4. 2) W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia wymaganych załączników nr 1-7 w jednym egzemplarzu ze wskazaniem na kopercie, przy której ofercie znajdują się te załączniki. 3) Nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY 1. Do oceny ofert Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w Zarządzeniu nr 9/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu oceny ofert i kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne w tym: - złożone przez uprawnione podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, - przygotowane na obowiązującym wzorze, prawidłowo wypełnione, ze wskazaniem właściwego zadania i formy jego realizacji wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, - zawierające komplet załączników wymienionych w ogłoszeniu, - podpisane przez osobę/osoby posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta, - w których oczekiwana kwota dotacji nie przekracza 60% całkowitego kosztu (w przypadku ofert na zadania realizowane w latach 2010-2011), i 95% całkowitego kosztu zadania (w przypadku ofert na zadania realizowane w 2009 r.) - w których jedynym lub głównym działaniem nie jest wydawanie publikacji lub organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, itp. (w przypadku ofert na zadania realizowane w latach 2010-2011). 5.Do oceny merytorycznej ofert stosowana będzie następująca punktacja: Lp. Kryteria oceny Liczba punktów 1. Spójność przedsięwzięcia z preferencjami wskazanymi w ogłoszeniu 0-20 2. Wartość (jakość) merytoryczna przedsięwzięcia 0-25 3. Spójność elementów przedsięwzięcia (cele, działania, harmonogram, uczestnicy, adresaci, rezultaty) 0-15 4. Możliwość realizacji przedsięwzięcia przez oferenta, w tym dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć i posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe 0-10 5. Dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem Lublin 0-5 6. Kosztorys projektu, w tym: 0-25, w tym: a) wysokość wkładu własnego oferenta 0-10 b) kalkulacja i adekwatność wykazanych kosztów realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego 0-15 Łącznie 0-100 6.Oferta, która w wyniku oceny merytorycznej uzyskała mniej niż 65 punktów, zostaje odrzucona. 7.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. 8.Komisja konkursowa rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od terminu na ich złożenie określonego w ogłoszeniu o konkursie, a następnie przedstawia Prezydentowi Miasta Lublin wnioski ze swej pracy. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert, przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden tryb odwoławczy. 9.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta Lublin i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentom na żadnym etapie postępowania konkursowego ani po jego zakończeniu. 10.Oferenci biorący udział w otwartym konkursie ofert o decyzji Prezydenta Miasta Lublin zostaną powiadomieni pisemnie. Poza tym informacja o wyborze ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin i w Biuletynie Informacji Publicznej. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2009 r. o godzinie 1000 w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin ul. Złota 2. Proces oceny formalnej odbędzie się na tym posiedzeniu oraz w przypadku napłynięcia dużej ilości ofert, także w kolejnych dniach, o czym informacja będzie zamieszczona w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Otwarcie ofert i etap oceny formalnej są jawne dla oferentów. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1. Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w treści ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Po dokonaniu przez Prezydenta Miasta Lublin wyboru najkorzystniejszych ofert, zawarte zostaną (na czas obejmujący okres realizacji zadania) pisemne umowy ze zleceniobiorcami. 3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego rzetelnego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. 4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot, tj. jeśli w formularzu oferty w pkt. V został określony partner biorący udział w realizacji zadania, wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z podaniem powodu jego odwołania. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu, zakładka „ogłoszenia”) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu, zakładka „ogłoszenia”) Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 i pod numerami telefonów: (081) 466-37-06, (081) 466-37-08, (081) 466-37-13

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane