W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
19.01.200914:59

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2009 r. zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
ADRESACI KONKURSU Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 11. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), tj.: * organizacji pozarządowych, * osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, * stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, * spółdzielni socjalnych * oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. Wszystkie ww. podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta Lublin! KONKURS OFERT DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ: 1. Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Preferowane będą przedsięwzięcia: - o wymiarze europejskim * mające charakter międzynarodowy * podkreślające europejski wymiar lubelskiego życia kulturalnego * angażujące środowiska lubelskich twórców w wydarzenia o randze międzynarodowej, szczególnie związane z krajami Unii Europejskiej * uwzględniające działania sprzyjające rozwijaniu międzynarodowej współpracy Lublina: z Ukrainą i Białorusią, w tym w szczególności podkreślające związki partnerskie Lublina ze Lwowem, z Litwą i innymi krajami europejskimi, w zakresie realizacji upamiętnienia i promowania 440 rocznicy Unii Lubelskiej, z miastami hiszpańskimi kandydującymi do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, z europejskimi miastami partnerskimi Lublina, z miastami uczestniczącymi w programie „Miasta Międzykulturowe”, podkreślające europejski wymiar dziedzictwa kulturowego Lublina, w tym związane z przyznanym Lublinowi Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, skutkujące wzmocnieniem wizerunku Lublina jako miasta o szczególnym znaczeniu na kulturalnej mapie Polski i Europy, nawiązujące do idei Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, - nastawione na wspieranie uczestnictwa mieszkańców Lublina w kulturze * mające charakter ogólnopolski, regionalny, ogólnomiejski lub obejmujący działania w kilku dzielnicach miasta, * mające wysoką jakość artystyczną lub kulturotwórczą, * upowszechniające wśród mieszkańców miasta i społeczności dzielnic, poprzez działania kulturalne i animacyjne, kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, * skutkujące podniesieniem jakości życia mieszkańców miasta poprzez zapewnienie dostępu do dóbr kultury wysokiej jakości szerokiemu gronu odbiorców, * mające charakter cykliczny, * charakteryzujące się innowacyjnością, * skutkujące poprawą jakości więzi społecznych, * wzmacniające poczucie tożsamość mieszkańców Lublina, * poświęcone 440 rocznicy Unii Lubelskiej, * wzbogacające ofertę kulturalną Lublina związaną z obchodami świąt państwowych i rocznic narodowych, * posiadające walory edukacyjne, w tym w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, * uwzględniające aktywne uczestnictwo społeczności w przedsięwzięciu, * tworzące warunki do rozwoju twórczości, * polegające na przygotowaniu i wydaniu niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych tematem z Lublinem, * związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego miasta, w tym wpisujące się w program Europejskich Dni Dziedzictwa, - promujące ideę rozwoju dialogu międzykulturowego w Lublinie: podkreślające bogactwo różnorodności kulturowej Lublina, realizowane przez środowiska mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych lub wyznaniowych, angażujące mieszkańców Lublina o różnych tożsamościach narodowych, etnicznych, kulturowych lub wyznaniowych, integrujące imigrantów ze społecznością Lublina, integrujące studentów zagranicznych ze społecznością miasta, promujące tolerancję i dialog międzykulturowy, mające charakter edukacyjny, uwzględniające wielokulturową historię Lublina. 2. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej Realizacja zadania polega na tworzeniu przez dany podmiot kolekcji sztuki współczesnej poprzez zakup dzieł sztuki, organizowanie wystaw zakupionych dzieł, promocję kolekcji, itp. 3. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym Preferowane będą przedsięwzięcia, których koszt całkowity wynosi do 10.000 zł oraz wzbogacające ofertę kulturalną lubelskich dzielnic i osiedli, charakteryzujące się innowacyjnością, , skutkujące poprawą jakości więzi społecznych, wyrównujące różnice w dostępie do dóbr kultury, uwzględniające aktywne uczestnictwo lokalnej społeczności w przedsięwzięciu. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2009 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano w budżecie miasta kwotę 1 920 000 zł według następującego podziału: 1. Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – 1 635 000 zł - w tym kwota do rozdysponowania w ogłaszanym konkursie – 1 100 000 zł, 2. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej kwota – 125 000 zł, 3. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym kwota – 160 000 zł Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmniejszenia (w zadaniach 1-3) lub zwiększenia (w zadaniu 1) kwoty przeznaczonej do rozdysponowania w niniejszym konkursie po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert. W otwartych konkursach ofert Miasto Lublin przeznaczyło w 2008 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji kwotę 1 800 701 zł, w tym na zadanie: 1. Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – 1 539 201 zł 2. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 120 000 zł 3. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 141 500 zł. FORMA REALIZACJI ZADAŃ 1.Wsparcie TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ 1.Termin: 2 stycznia – 31 grudnia 2009 r. 2.Miejsce: Lublin W uzasadnionych przypadkach – w odniesieniu do zadania nr 1 przy przedsięwzięciach o wymiarze europejskim związanych z rozwijaniem międzynarodowej współpracy Lublina wg wyżej podanych preferencji – możliwa jest realizacja zadania lub jego części poza Lublinem. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ Realizowane zadania powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Potwierdzeniem tego faktu są właściwe zapisy w statucie lub innym równoważnym dokumencie (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu). W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie oferty, w których oczekiwana kwota dotacji nie przekracza 95% całkowitego kosztu zadania. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, w zakresie opisanym w ofercie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferent powinien posiadać kwalifikacje zawodowe, organizacyjne i techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalające na prawidłowe wykonanie zadania. Konkurs nie obejmuje przedsięwzięć, z których możliwe jest uzyskanie przychodu po terminie realizacji zadania wymienionego w ofercie (np. ze sprzedaży książek, biletów). Uwaga! W przypadku zadania: „Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” oferent ubiegający się o dotację na jego realizację jest zobowiązany do zapewnienia gromadzonym dziełom sztuki warunków gwarantujących ich właściwe przechowywanie oraz do zgodnego z przepisami inwentaryzowania zbiorów. Dzieła sztuki zakupione ze środków uzyskanych z budżetu Miasta Lublin nie mogą być, bez pisemnej zgody Miasta: zbywane, obciążane prawami ani darowane na rzecz osób trzecich, jak również nie mogą być przedmiotem umowy zamiany. W przypadku: - utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot wyłoniony w konkursie lub jego reprezentantów, - zaniechania dalszej działalności polegającej na kontynuacji zakupów dzieł sztuki do regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, - ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną bądź finansową oferenta zobowiązany jest on do nieodpłatnego przekazania, na mocy porozumienia zawartego z Miastem Lublin, zgromadzonych przy udziale miejskich środków finansowych dzieł sztuki na rzecz miejskiej instytucji kultury prowadzącej działalność w tym zakresie. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 23 lutego 2009 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin w godzinach 7:30 – 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego, wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinny się znaleźć następujące informacje: nazwa i adres oferenta, pełna nazwa zadania publicznego – do wyboru jedno z poniższych: - „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolica Kultury 2016” - lub „Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” - lub „Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym”, nazwa przedsięwzięcia, na które składana jest oferta. Zasady podpisywania oferty i załączników: Oferta i załączniki wymienione poniżej w pkt 3-7, pełnomocnictwo wymienione poniżej w pkt 8, umowa wymieniona poniżej w pkt 9 oraz załączniki nr 11-12 powinny być podpisane przez osoby wskazane w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania oferenta. W przypadku udzielenia ww. pełnomocnictwa – ofertę oraz załączniki nr 3-7, 9 i 11-12 podpisują osoby w nim wskazane. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych poniżej w pkt 1- 4 i 9 powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z ww. osób na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od ... do ...”. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób poświadczającej/poświadczających). Do oferty należy dołączyć: 1.Aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny równoważny dokument lub kopię ww. dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dokument powinien potwierdzać status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 2.Aktualny statut podmiotu bądź inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu), potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie kultury, lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008, a w przypadku krótszej działalności – za okres działalności (lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem). W przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać opis zadań ze sfery pożytku publicznego zrealizowanych przy udziale środków publicznych w roku 2008 lub oświadczenie, że podmiot takiej działalności nie prowadził. 4.Sprawozdanie finansowe za rok 2008 (lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – w zależności, który akt prawny dotyczy danego podmiotu. Podmioty, których nie dotyczą ww. przepisy, powinny przedstawić zestawienie przychodów i kosztów obejmujące środki publiczne pozyskane i wydatkowane w 2008 r. na zadania z zakresu pożytku publicznego lub oświadczenie, że podmiot takich środków nie pozyskał. 5.Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny na stronach: www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”oraz www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”). 6.Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie dotyczy spółdzielni socjalnych oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. 7.Oświadczenie, że oferent zapewni warunki gromadzenia dzieł sztuki gwarantujące ich właściwe przechowywanie oraz zgodnie z przepisami inwentaryzowania zbiorów. Dotyczy tylko oferentów składających ofertę na zadanie „Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej”. 8.W przypadku uprawnionych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwo od właściwej osoby prawnej do: - składania w imieniu osoby prawnej oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych - składania ofert na realizację zadań publicznych, - podpisywania umów w tym zakresie, - dysponowania uzyskanymi funduszami, - dokonywania rozliczeń z tych funduszy, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lublin - nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000. 9.Umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w pkt V ppkt 1 oferty lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. 10. Maszynopis książki oraz dwie recenzje w przypadku przedsięwzięć wydawniczych dotyczących prac dotychczas niepublikowanych. 11. Wykaz wskaźników wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny na stronach: www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”oraz www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”). 12. W przypadku, gdy przedsięwzięcie ma w całości lub w części charakter konkursu – należy dołączyć do składanej oferty regulamin konkursu. Uwaga! 1) Instytucje kultury, których organizatorem jest Miasto Lublin, nie składają załączników wymienionych powyżej w pkt 1-4. 2) W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu wymaganych załączników (dot. wyżej wymienionych załączników w pkt 1-8) ze wskazaniem, przy której ofercie znajdują się te załączniki. 3) Nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY 1.Do oceny ofert Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową. 2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3.Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Komisja konkursowa będzie oceniać także: wartość merytoryczną przedsięwzięcia, zgodność z zawartymi w ogłoszeniu priorytetami realizowanego zadania publicznego, spójność elementów projektu, kosztorys, doświadczenie i kwalifikacje oferenta, jego dotychczasową współpracę z samorządem. 4.Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wymogi formalne w tym: - złożone przez uprawnione podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, - przygotowane na obowiązującym wzorze, prawidłowo wypełnione, ze wskazaniem właściwego zadania, zawierające komplet załączników wymienionych w ogłoszeniu, - złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. 5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. 6.Komisja konkursowa rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od terminu na ich złożenie określonego w ogłoszeniu o konkursie, a następnie przedstawia Prezydentowi Miasta Lublin wnioski ze swej pracy. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert, przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden tryb odwoławczy. 7.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta Lublin i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentom na żadnym etapie postępowania konkursowego ani po jego zakończeniu. 8.Oferenci biorący udział w otwartym konkursie ofert o decyzji Prezydenta Miasta Lublin zostaną powiadomieni pisemnie. Poza tym informacja o wyborze ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin i w Biuletynie Informacji Publicznej. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2009 r. o godzinie 1000 w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin ul. Złota 2. Proces oceny formalnej odbędzie się na tym posiedzeniu oraz w przypadku napłynięcia dużej ilości ofert, także w kolejnych dniach, o czym informacja będzie zamieszczona w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Otwarcie ofert i etap oceny formalnej są jawne dla oferentów. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1.Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w treści ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2.Po dokonaniu przez Prezydenta Miasta Lublin wyboru najkorzystniejszych ofert, zawarte zostaną (na czas obejmujący okres realizacji zadania) pisemne umowy ze zleceniobiorcami. 3.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego rzetelnego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. 4.Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot, tj. jeśli w formularzu oferty w pkt. V został określony partner biorący udział w realizacji zadania, wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z podaniem powodu jego odwołania. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu, zakładka „ogłoszenia”). Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 i pod numerami telefonów: (081) 466-37-06, (081) 466-37-08, (081) 466-37-13.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej