W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stypendia na realizację projektu - nabór do 31 marca 2019 r.

05.03.201914:21

Nabór wniosków o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w 2019 r.

Nabór na stypendium 2019

Wydział Kultury przypomina, że do 31 marca 2019 r. można składać wnioski o stypendia na realizację w 2019 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokości określa Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury stanowiący załącznik do Uchwały nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości. Regulamin oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie: stypendia.kultura.lublin.eu.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 
1) co najmniej jedną, oryginalną i aktualną (tj. dotycząca konkretnego projektu) rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
2) własnoręcznie podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
3) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) - pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, nieprzekraczający formatu A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi. Do wniosku o stypendium należy dołączyć podpisaną przez wnioskodawcę informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych - klauzula_RODO_stypendia 

Stypendium na realizację projektów stypendialnych wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 czerwca a 31 grudnia 2019 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

We wniosku należy szczegółowo przedstawić harmonogram projektu stypendialnego, uwzględniając poszczególne etapy realizowane w poszczególnych miesiącach.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosek i rekomendacja) kompletnie wypełnione. Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane odręcznie przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (18%). Zaleca się uwzględnienie podatku przy rozpisywaniu kosztorysu. W kosztorysie można uwzględnić pracę własną.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40 lit. b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin do 31 marca 2019 r. Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dostępnym na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

Konsultacje w sprawie poprawności formalniej wniosku udzielane są do dnia 29 marca 2019 r. włącznie.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

stypendia.kultura.lublin.eu  
e-mail: 

Ewelina Pszczoła, tel. 81 466 3714
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 3714

Do pobrania:
1. Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów.
2. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
3. Formularz rekomendacji. 
4. FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu. 
5. Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja. 
6. Wzór wniosku.
7. Klauzula RODO – stypendia.

Terminy kolejnych naborów:

1) do 31 października 2019 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy.

2) do 31 marca 2020 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2020 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów.pdf
Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów.
Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.doc
Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
Formularz rekomendacji.doc
Formularz rekomendacji.
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu. .pdf
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja. .pdf
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja.
Wzór wniosku..pdf
Wzór wniosku.
Klauzula RODO – stypendia. .doc
Klauzula RODO – stypendia.