Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

12.09.201810:32

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zaprasza młodzież w wieku 12 – 25 lat do udziału w XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”. 

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
 • rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:

 • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;

lub

 • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa;

Warunki konkursu:

 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i nie zgłaszanych do innych konkursów;
 • praca musi być wykonana przez jednego autora;
 • prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
 • format nie mniejszy niż A5;
 • fotografie prosimy przesłać w dwóch formach:
 • wydrukowanej, pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny organizatora,
 • elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl (maksymalny rozmiar załącznika to 25MB) lub na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej;
 • prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonania pracy konkursowej;
 • prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia
 • prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac: do dnia 6 listopada 2018 r.
Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 6 listopada 2018 r.
 na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin, Polska, tel. 81 7441638, e-mail:

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej DDK „Bronowice“ www.ddkbronowice.pl w zakładce konkursy/wyniki.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 8 grudnia 2018 r. (sobota) godz. 12:00 w salach DDK „Bronowice”.

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, telewizyjnych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 4440016
Klauzula informacyjna Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie

1.  Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2.  Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej 106, 20-320 Lublin, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lublin pod numerem 02, NIP: 946 18 30 856, adres strony internetowej: www.ddkbronowice.pl, tel./fax: 81 744 16 38, adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl.

3.  Dane zbierane od Uczestników konkursu:

tj. imię, nazwisko, wiek, dane szkoły/placówki zgłaszającej Uczestnika, imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku zgłoszeń przez instytucję,

tj. imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku zgłoszeń indywidualnych, są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wszystkich czynności z tym związanych, w tym: przyznania nagród i wręczenia dyplomów.

1.  Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2.  W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3.  W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i usunięcia ich z naszej bazy. Przysługuje Państwu także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z nim drogą elektroniczną pod adresem: l.drozd@ddkbronowice.pl, telefonicznie pod numerem 81 444 00 14 lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych z dopiskiem „IODO”.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu rozstrzygnięcia konkursu.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.

Karta zgłoszenia – dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie)

XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny DZIEŁA MISTRZÓW INSPIRACJĄ WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII, LUBLIN 2018

imię i nazwisko autora …...................................................................................................................................
wiek …................................................................................................................................................................
tytuł pracy ….......................................................................................................................................................
nazwisko twórcy oraz tytuł dzieła, według którego praca została wykonana ..................................................

DANE SZKOŁY/PLACÓWKI
nazwa szkoły / placówki ....................................................................................................................................
ulica/ nr/ miasto/ kod pocztowy /kraj................................................................................................................
telefon szkoły/placówki .....................................................................................................................................
e-mail szkoły/placówki ......................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
e-mail, telefon …................................................................................................................................................

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię i nazwisko ..................................................................................................................................................
telefon kontaktowy ............................................................................................................................................

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu danych osobowych oraz publikację prac na potrzeby konkursu.

podpis rodzica/opiekuna prawnego podpis nauczyciela

 

Karta zgłoszenia – dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie)

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny DZIEŁA MISTRZÓW INSPIRACJĄ WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII, LUBLIN 2018

imię i nazwisko autora …...................................................................................................................................
wiek …................................................................................................................................................................
tytuł pracy ….......................................................................................................................................................
nazwisko twórcy oraz tytuł dzieła, według którego praca została wykonana .................................................

DANE AUTORA PRACY

ulica / numer domu / miasto/ kod pocztowy/kraj ..............................................................................................
…........................................................................................................................................................................
telefon …............................................................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................................

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię i nazwisko.....................................................................................................................................
tel..kontaktowy......................................................................................................................................

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu danych osobowych oraz publikację prac na potrzeby konkursu.

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego podpis autora

 

 

Kalendarium wydarzeń

<

19.09.2018

>

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4