W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

12.09.201810:32

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zaprasza młodzież w wieku 12 – 25 lat do udziału w XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”. 

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
 • rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:

 • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;

lub

 • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa;

Warunki konkursu:

 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i nie zgłaszanych do innych konkursów;
 • praca musi być wykonana przez jednego autora;
 • prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
 • format nie mniejszy niż A5;
 • fotografie prosimy przesłać w dwóch formach:
 • wydrukowanej, pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny organizatora,
 • elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl (maksymalny rozmiar załącznika to 25MB) lub na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej;
 • prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonania pracy konkursowej;
 • prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia
 • prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac: do dnia 6 listopada 2018 r.
Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 6 listopada 2018 r.
 na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin, Polska, tel. 81 7441638, e-mail:

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej DDK „Bronowice“ www.ddkbronowice.pl w zakładce konkursy/wyniki.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 8 grudnia 2018 r. (sobota) godz. 12:00 w salach DDK „Bronowice”.

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, telewizyjnych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 4440016
Klauzula informacyjna Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie

1.  Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2.  Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej 106, 20-320 Lublin, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lublin pod numerem 02, NIP: 946 18 30 856, adres strony internetowej: www.ddkbronowice.pl, tel./fax: 81 744 16 38, adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl.

3.  Dane zbierane od Uczestników konkursu:

tj. imię, nazwisko, wiek, dane szkoły/placówki zgłaszającej Uczestnika, imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku zgłoszeń przez instytucję,

tj. imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku zgłoszeń indywidualnych, są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wszystkich czynności z tym związanych, w tym: przyznania nagród i wręczenia dyplomów.

1.  Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2.  W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3.  W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i usunięcia ich z naszej bazy. Przysługuje Państwu także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z nim drogą elektroniczną pod adresem: l.drozd@ddkbronowice.pl, telefonicznie pod numerem 81 444 00 14 lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych z dopiskiem „IODO”.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu rozstrzygnięcia konkursu.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.

Karta zgłoszenia – dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie)

XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny DZIEŁA MISTRZÓW INSPIRACJĄ WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII, LUBLIN 2018

imię i nazwisko autora …...................................................................................................................................
wiek …................................................................................................................................................................
tytuł pracy ….......................................................................................................................................................
nazwisko twórcy oraz tytuł dzieła, według którego praca została wykonana ..................................................

DANE SZKOŁY/PLACÓWKI
nazwa szkoły / placówki ....................................................................................................................................
ulica/ nr/ miasto/ kod pocztowy /kraj................................................................................................................
telefon szkoły/placówki .....................................................................................................................................
e-mail szkoły/placówki ......................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
e-mail, telefon …................................................................................................................................................

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię i nazwisko ..................................................................................................................................................
telefon kontaktowy ............................................................................................................................................

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu danych osobowych oraz publikację prac na potrzeby konkursu.

podpis rodzica/opiekuna prawnego podpis nauczyciela

 

Karta zgłoszenia – dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie)

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny DZIEŁA MISTRZÓW INSPIRACJĄ WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII, LUBLIN 2018

imię i nazwisko autora …...................................................................................................................................
wiek …................................................................................................................................................................
tytuł pracy ….......................................................................................................................................................
nazwisko twórcy oraz tytuł dzieła, według którego praca została wykonana .................................................

DANE AUTORA PRACY

ulica / numer domu / miasto/ kod pocztowy/kraj ..............................................................................................
…........................................................................................................................................................................
telefon …............................................................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................................

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię i nazwisko.....................................................................................................................................
tel..kontaktowy......................................................................................................................................

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu danych osobowych oraz publikację prac na potrzeby konkursu.

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego podpis autora

 

 

Wydarzenia polecane