W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zmiana dotycząca otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 r. zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zmiana dotycząca otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 r. zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
27.01.200901:28

W związku z opublikowanym ogłoszeniem dotyczącym otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 r. zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Prezydent Miasta Lublin w części ogłoszenia „TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT” dokonuje zmiany dotyczącej załącznika do oferty nr 4- sprawozdanie finansowe.
Punkt ten otrzymuje brzmienie: „Do oferty należy dołączyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok (lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – w zależności, który akt prawny dotyczy danego podmiotu. W przypadku, gdy oferent w dniu składania oferty nie sporządził sprawozdania finansowego za rok 2008, dopuszcza się złożenie sprawozdania finansowego za rok 2007. Podmioty, których nie dotyczą ww. przepisy, powinny przedstawić zestawienie przychodów i kosztów obejmujące środki publiczne pozyskane i wydatkowane w 2008 r. na zadania z zakresu pożytku publicznego lub oświadczenie, że podmiot takich środków nie pozyskał.” Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie również na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.pl, zakładka: „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu, zakładka: „ogłoszenia”) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej