W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
10.03.200809:03

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r. Poniżej treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty.
Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 r. ADRESACI KONKURSU Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 11. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), tj.: organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Lublina. KONKURS OFERT DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ: 1. Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Preferowane będą przedsięwzięcia: - o wymiarze europejskim podkreślające europejski wymiar dziedzictwa kulturowego Lublina, o charakterze międzynarodowym, podkreślające europejski wymiar lubelskiego życia kulturalnego, angażujące środowiska lubelskich twórców w wydarzenia o randze międzynarodowej, szczególnie związanej z krajami Unii Europejskiej, uwzględniające działania sprzyjające rozwijaniu współpracy z Ukrainą, w tym w szczególności podkreślające związki partnerskie Lublina ze Lwowem, skutkujące wzmocnieniem wizerunku Lublina jako miasta o szczególnym znaczeniu na kulturalnej mapie Polski, na których realizację oczekiwana dotacja wynosi nie więcej niż 60% całości kosztów - promujące idee Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego podkreślające bogactwo różnorodności kulturowej Lublina realizowane przez środowiska mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych lub wyznaniowych angażujące mieszkańców Lublina o różnych tożsamościach narodowych, etnicznych, kulturowych lub wyznaniowych integrujące imigrantów ze społecznością Lublina promujące tolerancję i dialog międzykulturowy mające charakter edukacyjny, uwzględniające wielokulturową historię Lublina - nastawione na wspieranie uczestnictwa mieszkańców Lublina w kulturze mające wysoką jakość artystyczną lub kulturotwórczą, skutkujące podniesieniem jakości życia mieszkańców miasta poprzez zapewnienie dostępu do dóbr kultury wysokiej jakości szerokiemu gronu odbiorców, mające charakter cykliczny, charakteryzujące się innowacyjnością, skutkujące poprawą jakości więzi społecznych, posiadające walory edukacyjne, w tym w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, uwzględniające aktywne uczestnictwo społeczności w przedsięwzięciu, tworzące warunki do rozwoju twórczości, związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego miasta na których realizację oczekiwana dotacja wynosi nie więcej niż 60% całości kosztów 2. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym Preferowane będą przedsięwzięcia: charakteryzujące się innowacyjnością, skutkujące poprawą jakości więzi społecznych wyrównujące różnice w dostępie do dóbr kultury, uwzględniające aktywne uczestnictwo społeczności w przedsięwzięciu, których wartość ogólna wynosi nie więcej niż 5 000 zł ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ 1-2 W otwartych konkursach ofert Miasto Lublin przeznaczyło na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki: - w roku 2007: kwotę 564.500 zł, w tym na zadanie: 1.Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury – 485.000 zł 2.Wydawnictwa kulturalne – 35.000 zł 3.Organizacja zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury – 20.000 zł 4.Organizacja akcji „Zima i lato w mieście” - 24.500 zł W roku 2008 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.894.000 zł, z czego w pierwszym konkursie rozdysponowano kwotę 1 020 000 zł. W ogłaszanym konkursie przewiduje się się do rozdysponowania: 1.Na zadanie: Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – kwotę 600 000 zł, 2.Na zadanie: Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – kwotę 50.000 zł Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia kwot przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert. Przewiduje się ogłoszenie w trakcie roku 2008 kolejnych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego: Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 FORMA REALIZACJI ZADANIA 1.Wsparcie TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 1.Termin: 1 marca – 31 grudnia 2008 r. 2.Miejsce: Lublin WARUNKI REALIZACJI ZADANIA Realizowane zadania powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Oferent powinien posiadać kwalifikacje zawodowe, organizacyjne i techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalające na prawidłowe wykonanie zadania. Konkurs nie obejmuje przedsięwzięć, z których możliwe jest uzyskanie przychodu po terminie realizacji zadania wymienionego w ofercie (np. ze sprzedaży książek, biletów). TERMIN, MIEJSCE i WARUNKI SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2008 r. do godziny 1530. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego, wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinny się znaleźć następujące informacje: nazwa i adres oferenta, pełna nazwa zadania publicznego - do wyboru jedno z poniższych: 1.Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolica Kultury 2016 lub 2.Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym, nazwa przedsięwzięcia, na które składana jest oferta. Oferty należy składać lub przesyłać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Rynek 8, 20-111 Lublin w godzinach 730 - 1530. Liczy się data wpływu oferty. Zasady podpisywania oferty i załączników Oferta i oświadczenia wymienione poniżej w pkt 5 – 11, pełnomocnictwo wymienione poniżej w pkt 12 oraz umowa wymieniona poniżej w pkt 13 powinny być podpisane przez osoby wskazane w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania oferenta. W przypadku udzielenia ww. pełnomocnictwa ofertę i oświadczenia podpisują osoby w nim wskazane. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych poniżej w pkt 1, 2, 3, 4 i 13 powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ww. osoby na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od ... do ...” . Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób poświadczającej/poświadczających). Do oferty należy dołączyć: 1.Aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny równoważny dokument lub kopię ww. dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dokument powinien potwierdzać status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Nie dotyczy instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Lublin. 2.Aktualny statut podmiotu bądź inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu), potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie kultury lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Nie dotyczy instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Lublin. 3.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007, a w przypadku krótszej działalności – za okres działalności (lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem). Nie dotyczy instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Lublin. 4.Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Oferenci, którzy nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinni przedstawić zestawienie przychodów i kosztów obejmujące środki publiczne pozyskane i wydatkowane w 2007 r. Nie dotyczy instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Lublin. 5.Oświadczenie o nieubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na realizację tego samego zadania. 6.Oświadczenie o nieosiąganiu zysku przy realizacji zadania. 7.Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 8.Oświadczenie, że wnioskodawca nie jest wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze względu na niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie uprzednio udzielonych dotacji ze środków publicznych. 9.Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 10.Oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 11.Oświadczenie o zobowiązaniu się do utrzymania wskazanego w ofercie rachunku bankowego, nie krócej niż do dnia dokonania ostatecznych rozliczeń w Miastem Lublin. 12.W przypadku uprawnionych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwo od właściwej osoby prawnej wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lublin - nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000. 13.Umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w pkt V ppkt 1 oferty lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. 14.Maszynopis książki oraz dwie recenzje w przypadku przedsięwzięć wydawniczych o charakterze literackim. Uwaga! W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem, przy której ofercie znajdują się te załączniki. W takiej sytuacji w załącznikach nr 5 i 6 należy wymienić nazwy wszystkich przedsięwzięć, na które składane są oferty. Nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY 1.Do oceny ofert Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową. 2.Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Komisja konkursowa będzie oceniać także: wartość merytoryczną przedsięwzięcia (zgodność z zawartymi w ogłoszeniu priorytetami realizowanego zadania publicznego), kosztorys, doświadczenie i kwalifikacje oferenta, jego dotychczasową współpracę z samorządem. 3.Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty przygotowane na obowiązującym wzorze, prawidłowo wypełnione, ze wskazaniem właściwego zadania, zawierające komplet załączników wymienionych w ogłoszeniu oraz złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów formalnoprawnych nie będą rozpatrywane. 4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. 5.Komisja konkursowa rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od terminu na ich złożenie określonego w ogłoszeniu o konkursie, a następnie przedstawia Prezydentowi Miasta Lublin wnioski ze swej pracy. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert, przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden tryb odwoławczy. 6.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta Lublin i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentom na żadnym etapie postępowania konkursowego ani po jego zakończeniu. 7.Oferenci biorący udział w otwartym konkursie ofert o decyzji Prezydenta Miasta Lublin zostaną powiadomieni pisemnie. Poza tym informacja o wyborze ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin i w Biuletynie Informacji Publicznej. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2008 r. o godzinie 1000 w Ratuszu, Plac Wł. Łokietka 1, sala nr 24. Proces oceny formalnoprawnej odbędzie się na tym posiedzeniu w godzinach 1000– 1530 oraz w przypadku napłynięcia dużej ilości ofert na następnym w dniu 15 kwietnia w tej samej sali w godzinach 1000– 1530. Otwarcie ofert i etap oceny formalnoprawnej są jawne dla oferentów. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1.Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w treści ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2.Po dokonaniu przez Prezydenta Miasta Lublin wyboru najkorzystniejszych ofert, zawarte zostaną (na czas obejmujący okres realizacji zadania) pisemne umowy ze zleceniobiorcami. 3.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego rzetelnego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. 4.Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot, tj. jeśli w formularzu oferty w pkt. V został określony partner biorący udział w realizacji zadania, wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Rynek 8 i pod numerami telefonów: ( 081) 466-37-06, 466-37-08 lub 466-37-05.

Wzór oferty

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane