W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury Zarządu Województwa Lubelskiego

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury Zarządu Województwa Lubelskiego
07.02.200815:10

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury w okresie 1 kwietnia-15 grudnia 2008 roku (przyjmowanie ofert do 5 marca 2008 r.)
Załącznik do Uchwały Nr CIX/1165/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury w okresie 1 kwietnia – 15 grudnia 2008 roku. I. Rodzaje wspieranych zadań. 1. W zakresie upowszechniania kultury i sztuki: 1) organizowanie i udział w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, festiwalach filmowych, plenerach, wystawach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym, 2) tworzenie regionalnych kolekcji sztuki współczesnej, 3) zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, 4) szkolenie i doskonalenie kadr dla kultury, 5) promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno – literackich i innych publikacji niekomercyjnych, oraz organizowanie konkursów literackich i literacko – plastycznych, 6) organizacja przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę. 2. W zakresie ochrony tradycji regionu: 1) wspieranie ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), 2) wspieranie wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym, 3) wspieranie twórczości ludowej, 4) ochrona unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, 5) wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznacza na wsparcie realizacji zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 727.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych). III. Zasady przyznawania dotacji. 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy: 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: 1) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego, 4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność statutową w zakresie zadania. 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w określonej w ofercie wysokości. 4. Dotacja na zadanie nie może przekroczyć 50 % wartości zadania. 5. Do kosztów kwalifikowanych do uzyskania dofinansowania zalicza się: 1) nagrody – pieniężne (indywidualne) i rzeczowe, 2) usługi poligraficzne, 3) honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, 4) zakup materiałów i elementów niezbędnych dla wykonania zadania, 5) wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itd.), 6) usługi transportowe, 7) koszty promocji przedsięwzięcia, 8) wyżywienie, 9) zakwaterowanie. 6. W przypadku wykazania w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania większego udziału dotacji Województwa Lubelskiego w kosztach całkowitych – niż został określony w umowie – dotacja zostanie proporcjonalnie zmniejszona. IV. Termin i warunki realizacji zadania. 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie 1 kwietnia – 15 grudnia 2008 r. 2. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że zawarta umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot. 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 4. Przy realizacji zadania określonego w pkt I.1.2): 1) dzieła sztuki zakupione ze środków uzyskanych od Województwa Lubelskiego w ramach tworzenia regionalnych kolekcji sztuki współczesnej, nie mogą być bez pisemnej zgody Województwa: zbywane, obciążane prawami ani darowane na rzecz podmiotów trzecich, jak również być przedmiotem umowy zamiany, 2) w przypadku: a) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot wyłoniony w konkursie lub jego reprezentantów, b) zaniechania dalszej działalności polegającej na kontynuacji zakupów dzieł sztuki do regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, c) kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, zobowiązany jest on do nieodpłatnego przekazania (na mocy porozumienia z Województwem Lubelskim) zgromadzonych przy udziale środków Województwa Lubelskiego dzieł sztuki na rzecz wojewódzkiej instytucji kultury prowadzącej działalność w tym zakresie. V. Termin składania ofert. 1. Termin składania ofert upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia w prasie. 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 3. Do oferty należy dołączyć: 1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny trzy miesiące od daty wystawienia), 2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego), 3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok (za ten sam okres sprawozdawczy), 4) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w realizacji zadania, 5) recenzję w przypadku wydawania książek, czasopism społeczno – literackich i innych publikacji niekomercyjnych. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem. 4. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty po zakończeniu terminu składania ofert. 5. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS–KULTURA 2008” opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, pok. 129 lub przesłana pocztą na w/w adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) oferty do Urzędu Marszałkowskiego. VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 1. Oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w terminie 14 dni od zakończenia naboru ofert. 2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały. 3. Dla uchwały Zarządu nie stosuje się trybu odwołania. 4. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria: 1) Pod względem merytorycznym: 1).1. merytoryczna zawartość oferty, 1).2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, 1).3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 1).4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż Budżet Województwa Lubelskiego oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 1).5. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju. 2) Oferta uznana jest za kompletną jeżeli: 2).1. dołączone zostały wszystkie załączniki, o których mowa w pkt. V ust. 3, 2).2. załączniki spełniają wymogi ważności gdy: a) oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności są opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób, b) załączniki składane w formie kserokopii są potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób o którym mowa w pkt. V ust. 3, 2).3. wypełnione zostaną wszystkie pola oferty. 3) Oferta uznana jest za poprawną gdy: 3).1. złożona jest na właściwym formularzu, 3).2. złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu, 3).3. na pierwszej stronie oferty będzie określony rodzaj zadania zgodny z ogłoszeniem, a na trzeciej stronie oferty szczegółowa nazwa wnioskowanego zadania, 3).4. złożona jest przez podmiot uprawniony do złożenia oferty, 3).5. działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu, 3).6. wypełniona jest pismem komputerowym, 3).7. termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu, 3).8. kalkulacja planowanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym, 3).9. kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów. 5. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. 6. Do konkursu nie będą dopuszczone oferty zakładające udział Województwa Lubelskiego w kosztach zadania przekraczający 50 %. VII. Dane za lata 2006 i 2007. Wyszczególnienie 2006 2007 Ilość złożonych ofert 383 409 Koszt całkowity złożonych ofert 16.246.552,60 zł 14.863.891,71 zł Ilość dofinansowanych zadań 200 161 Kwota dofinansowania 800.000,00 zł 703.450,00 zł VIII. Postanowienia końcowe. 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania. 2. Informacja o powyższym ogłoszeniu znajduje się na stronie internetowej BIP: www.bip.lublin.pl/um/index.php, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Uchwała Nr CIX/1165/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. - Załącznik Nr 1.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej