W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dzielnice kultury w 2021 - ogłoszenie konkursu

Dzielnice kultury w 2021 - ogłoszenie konkursu
06.08.202114:49

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Dzielnice kultury w 2021 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO – Kultura i sztuka

 1. Zadanie: Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.
  • Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności:
  • realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej;
  • działania integrujące społeczności lokalne, aktywizujące i włączające je w czynne uczestnictwo w kulturze;
  • wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.
 2. Zadanie może być realizowane w następujących dzielnicach Lublina: Abramowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Sławinek, Węglin Południowy, Wrotków, Zemborzyce.
 3. Oferty dotyczące działań w innych dzielnicach Lublina zostaną odrzucone z powodów formalnych.
 4. Oferent powinien zapewnić równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkanek i mieszkańców wskazanych dzielnic Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.
 5. Oferent powinien zrealizować zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1062).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 2 900 000 zł, w tym na następujące zadania:
  1. Miasto Kultury: 1 950 000 zł, kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie: 0 zł,
  2. Dzielnice kultury: 900 000 zł, kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie: 80 000 zł,
  3. Kultura dla wszystkich: 50 000 zł, kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie: 0 zł.
 2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie po zapoznaniu się z protokołem i rekomendacjami komisji konkursowej.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1133 t.j.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 2. O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Potwierdzeniem tego faktu są właściwe zapisy w statucie lub innym równoważnym dokumencie (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 3. Forma realizacji zadania: wspieranie.
 4. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie, w Programie współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 724/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. oraz w Zarządzeniu nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
 5. Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Ofertę należy obligatoryjnie:
  • wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl ,
  • złożyć w formie papierowej lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • oferty złożone w sposób określony w pkt b) muszą być zgodne z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert „Witkac”.
   Uwaga! Oferty złożone wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” lub wyłącznie w sposób w sposób określony w pkt 6b) nie będą rozpatrywane.
 7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 8. Oferta musi być czytelnie i kompletnie wypełniona, zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje i wymagane załączniki.
 9. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 10. Zasady podpisywania oferty:
  • oferta powinna być podpisana przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym i w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta,
  • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oferta może być podpisana przez osobę/y w nim wskazane,
  • jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
 11. Do oferty konkursowej można dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W odpisie winny się znaleźć:
  • zapisy potwierdzające prowadzenie statutowej działalności w zakresie kultury i sztuki,
  • wskazanie osób posiadających prawo reprezentacji podmiotu.
 12. W przypadku braku w odpisie z KRS, z innego rejestru lub ewidencji ww. danych należy obligatoryjnie przedłożyć wraz z ofertą aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 13. W przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w KRS należy obligatoryjnie przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 14. W przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy należy obligatoryjnie przedłożyć dokumenty poświadczające, że nie działa ona w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 15. W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć pełnomocnictwo od osób posiadających prawo do reprezentacji osoby prawnej, w strukturze której dana jednostka działa (przykładowy zapis w treści: do składania w imieniu osoby prawnej oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych; składania ofert na realizację zadań publicznych; podpisywania umów w tym zakresie; dysponowania uzyskanymi funduszami; dokonywania rozliczeń z tych funduszy) ;- wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lublin - nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.
 16. W sytuacji powyższej do każdej oferty odrębnie należy złożyć opłacone w kwocie 17 zł pełnomocnictwo.
 17. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę/ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – należy złożyć do każdej oferty dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (-ów) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto podane w pkt. 16.
 18. W przypadku złożenia kopii dokumentów, kopia musi zawierać na pierwszej lub ostatniej stronie opatrzoną datą klauzulę „za zgodność z oryginałem str. od ... do ...” wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta (tj. osoba/osoby wymieniona/e w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu). Nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem wydruków odpisów z internetowej Centralnej Informacji KRS.
 19. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia załącznika/ów wymienionych w pkt. 12, 13 i 14 w jednym egzemplarzu.
 20. Oferent w przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie ofert nie może ubiegać się o inne dodatkowe środki z budżetu Miasta Lublin na to zadanie.
 21. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.
 22. Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w treści ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w Ustawie.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Miasto Lublin, w uzasadnionych przypadkach część zadania może być realizowana poza Lublinem.
 3. Zadanie winno być realizowane na rzecz mieszkanek i mieszkańców Miasta Lublin.
 4. Realizowane zadanie powinno polegać na upowszechnianiu kultury.
 5. W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie oferty, w których udział wkładu własnego finansowego (pkt. V. B 3.1. oferty realizacji zadania publicznego) w stosunku do planowanej dotacji (pkt. V. B 2. oferty realizacji zadania publicznego) wyniesie nie mniej niż 2%.
 6. W przypadku udzielenia dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty Oferent zobowiązany jest do zaangażowania w realizację projektu wkładu własnego (pkt. V. B 3 oferty realizacji zadania publicznego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (pkt. V. B 4 oferty realizacji zadania publicznego) w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej oraz do zachowania poziomu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (pkt. III. 5 i 6 oferty realizacji zadania publicznego) zadeklarowanych w ofercie konkursowej.
 7. W przypadku udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana, Gmina Lublin zastrzega sobie prawo negocjowania z Oferentami kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i rezultatów realizacji zadania.
 8. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że Oferent prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 9. W trakcie realizacji projektu dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów finansowanych z dotacji określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zdania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w odpowiedniej pozycji zestawienia kosztów realizacji zadania to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 100%.
 10. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, i z obowiązującymi przepisami.
 11. Oferent powinien posiadać kwalifikacje zawodowe, organizacyjne i techniczne pozwalające na prawidłowe wykonanie zadania. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
 12. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin oraz do zamieszczania w ww. materiałach logotypów wskazanych przez Gminę Lublin.
 13. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów rozpoczynających się we wrześniu 2021 r. od terminu rozpoczęcia realizacji zadania do dnia podpisania umowy z Gminą Lublin wydatki mogą być ponoszone wyłącznie ze środków własnych, co należy przewidzieć przy kalkulacji kosztów w ofercie.
 14. Wszystkie koszty winne być udokumentowane odpowiednimi dokumentami księgowymi.
 15. Oferent powinien przy merytorycznym i finansowym planowaniu zadania wziąć pod uwagę aktualne warunki sanitarne, a wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów wydanych w związku ze stanem epidemii w Polsce.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać do Urzędu Miasta Lublin w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.
  • w siedzibie Wydziału Kultury, ul. Złota 2, 20-112 Lublin, w godzinach: 7:30 – 15:30;
  • pocztą z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby reprezentujące podmiot muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
  • Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Lublinie przy ulicach: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolskiej 11, w godzinach: 7.45-15.15.
   O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.
 2. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Informacja o przedłużeniu naboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona w Internecie na stronach wskazanych w części IX pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Oferty podlegać będą zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia.
 2. Ocena formalna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:
  • oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert,
  • złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert,
  • oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
  • oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
  • oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
  • oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
  • wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
  • oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
  • oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
  • oferta nie zawiera innych błędów formalnych.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych w ofercie lub /i w załącznikach do oferty Komisja może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia.
 4. Warunkiem rozpatrzenia oferty pod względem merytorycznym jest spełnienie wymogów formalnych.
 5. Wykaz wszystkich ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie zamieszczony w Internecie na stronach wskazanych w części IX pkt 2 niniejszego ogłoszenia w terminie do 3 września 2021 r.
 6. Kryteria oceny merytorycznej ofert wraz z punktacją:
Kryteria oceny merytorycznej Liczba punktów
1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-20
2. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie 0-35
3. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego 0-15
4. Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania: 0-10
a) Udział wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w stosunku do planowanej dotacji na realizację zadania wynosi powyżej 50% 10
b) Udział wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w stosunku do planowanej dotacji na realizację zadania wynosi powyżej 30% do 50% 7
c) Udział wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w stosunku do planowanej dotacji na realizację zadania wynosi powyżej 10% do 30% 4
d) Udział wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w stosunku do planowanej dotacji na realizację zadania wynosi powyżej 2% do 10% 2
e) Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do planowanej dotacji na realizację zadania wynosi 2% 1
5. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 10
a) Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowy i rzeczowy) w stosunku do planowanej dotacji realizacji zadania wynosi powyżej 30% 7
b) Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowy i rzeczowy) w stosunku do planowanej dotacji realizacji zadania wynosi powyżej 15% do 30% 4
c) Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowy i rzeczowy) w stosunku do planowanej dotacji realizacji zadania wynosi powyżej 10% do 15% 2
d) Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowy i rzeczowy) w stosunku do planowanej dotacji realizacji zadania wynosi powyżej 5% do 10% 1
e) Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowy i rzeczowy) w stosunku do planowanej dotacji realizacji zadania wynosi powyżej 0% do 5% 0
6. Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań 0-10
Suma 0-100
 1. Komisja konkursowa może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osoby wyznaczone w ofercie do składania wyjaśnień.
 2. Komisja konkursowa rekomenduje do dofinansowania oferty, które uzyskały największą ilość punktów. Rekomendacja zawiera propozycję kwoty przyznanego dofinansowania.
 3. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów, nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
 4. Protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej przekazuje Prezydentowi lub jego zastępcy, działającemu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta, celem dokonania ostatecznego wyboru ofert.
 5. Prezydent lub jego zastępca, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie do 7 dni od przekazania protokołu, o którym mowa w punkcie 10.
 6. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 7. Wyniki konkursu, niezwłocznie po wyborze ofert, zostaną ogłoszone w Internecie na stronach wskazanych w części IX pkt 2 niniejszego ogłoszenia.
 8. Ogłoszenie o wynikach konkursu będzie zawierać:
  • nazwę oferenta,
  • nazwę zadania publicznego,
  • wysokość przyznanych środków publicznych.

VII. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 30 dni, licząc od terminu na ich złożenie określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca, działający na podstawie upoważnienia Prezydenta, podejmie rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie do 7 dni od przekazania protokołu komisji konkursowej.

VIII. ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI REALIZOWANE PRZEZ MIASTO LUBLIN W ROKU 2020 I 2021 I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3. USTAWY

W 2020 roku Miasto Lublin przeznaczyło na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki (dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy) kwotę 2 925 797,10 zł , w tym na zadania:

 • Miasto Kultury: 2 021 282,00 zł,
 • Dzielnice Kultury: 854 515,10 zł,
 • Kultura dla wszystkich: 50 000,00 zł.

W 2021 roku Miasto Lublin przeznaczyło na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki (dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy) kwotę 2 631 604,39 zł, w tym na zadania:

 • Miasto Kultury: 1 889 363,07 zł,
 • Dzielnice Kultury: 742 241,32 zł.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu z podaniem do publicznej wiadomości powodu jego unieważnienia w sposób, w jaki ogłoszono konkurs. Unieważnienie może nastąpić w przypadku gdy:
  • nie zostanie złożona żadna oferta
  • żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Ogłoszenie o konkursie, informacja o ewentualnym przedłużeniu naboru ofert w związku
  • z awarią platformy internetowej WITKAC, wykaz wszystkich ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu), strona BIP - Urząd Miasta Lublin - ogłoszenia – konkursy),
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1: konkursy, dotacje - ogłoszenia Urzędu Miasta Lublin,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin: www.lublin.eu
 3. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, tel.: (81)466-3700, e-mail: