W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszono konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki

Ogłoszono konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki
24.11.202122:58

Prezydent Miasta Lublin ogłasza dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki – Miasto Kultury oraz Dzielnice Kultury w 2022 roku: 

Dzielnice Kultury 2022

W ramach programu Dzielnice Kultury jest 600 000 zł do rozdysponowania. Zgłaszane pomysły powinny mieć zasięg lokalny w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury oraz mieć na celu zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę. Pomysły mogą obejmować w szczególności: realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze, wzbogacać ofertę wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.
Preferowane będą projekty:

 • cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,
 • wprowadzające innowacyjne rozwiązania,
 •  zawierające całoroczne działania z zakresu edukacji kulturalnej,
 • skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” (działania z zakresu edukacji kulturalnej),
 • mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze i wpisujące się w Program „Młodzież inspiruje dzielnice” w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Nowe projekty, które nie mają charakteru cyklicznego, powinny zostać przygotowane po dokonaniu analizy potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury. Powinny być realizowane na terenie jednej dzielnicy z uwzględnieniem jej specyfiki. Nie rekomenduje się w tym przypadku przygotowywania projektów o tym samym zakresie działań powielanych w kilku dzielnicach.

Zima w mieście / Lato w mieście

Działania z zakresu edukacji kulturalnej skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” (ferie zimowe) i „Lato w mieście” (wakacje) powinny stanowić przedmiot osobnych projektów. Nie przewiduje się przyznania dotacji na działania w ramach „Zimy i Lata w mieście” zawartych w ofertach  obejmujących większy zakres działań.
Termin
Oferty należy składać do Urzędu Miasta Lublin w terminie do 15 grudnia 2021 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin. Zadania będą realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Ofertę należy obligatoryjnie złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl oraz w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność statutową z zakresu tworzenia i upowszechniania kultury. Oferent powinien zapewnić równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkanek i mieszkańców Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.


Miasto Kultury 2022

W ramach programu Miasto Kultury jest 900 000 zł do rozdysponowania. Zgłaszane pomysły powinny być działaniami z zakresu tworzenia i upowszechniania kultury oraz podnosić jakość  życia mieszkanek i mieszkańców Lublina

Preferowane będą projekty:

 • cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,
 • wprowadzające innowacyjne rozwiązania,
 • mające na celu wzmocnienie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Oferty należy składać do Urzędu Miasta Lublin w terminie do 10 stycznia 2022 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin. Zadania będą realizowane w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.
Jeden Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty.
Ofertę należy obligatoryjnie złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl oraz w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność statutową z zakresu tworzenia i upowszechniania kultury. Oferent powinien zapewnić równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkanek i mieszkańców Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.

O dotację w konkursie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
 • Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Szczegóły oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej:

Zapraszamy do składania ofert.