W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

70 stypendystów "Miejskiego programu stypendialnego..."

70 stypendystów "Miejskiego programu stypendialnego..."
15.12.201612:03

W tym roku stypendium otrzyma 40 studentów i 30 doktorantów wyróżniających się w nauce i działalności naukowej i artystycznej służącej szczególnie rozwojowi Lublina oraz Lubelszczyzny. O stypendia mogły ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Lublina.

Przyjęcie i realizacja przez samorząd Miasta Lublin programów stypendialnych wspierających rozwój intelektualny młodych ludzi jest elementem strategii Miasta Lublin na rzecz rozwoju potencjału naukowo-badawczego miasta i regionu oraz umacniania pozycji Lublina jako silnego ośrodka edukacyjnego, akademickiego, kulturalnego i administracyjnego w skali kraju.  Program realizowany jest od 2010 r. Wnioski o stypendium składane są w terminie od 1 do 31 października.

O przyznanie stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i  doktorantów” na rok akademicki 2016/2017 ubiegało się 89 studentów i 84 doktorantów. Łącznie do Wydziału Oświaty
i Wychowania wpłynęły 173 wnioski, a 70 z nich wyróżniło się znacząco na tle pozostałych. W tym roku stypendium otrzyma 40 studentów i 30 doktorantów.

Stypendium naukowe może być przyznane, studentowi lub doktorantowi zamieszkałemu na terenie miasta Lublin, który spełnia  łącznie kryteria określone w regulaminie tj.:

  1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych / jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
  2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
  3. w przypadku studentów zaliczył co najmniej drugi rok studiów / w przypadku doktorantów zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia,
  4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,7 / 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski,
  5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

O stypendium w ramach programu można ubiegać się raz w ciągu trwania studiów Stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” może zostać przyznane 120 studentom i 30 doktorantom, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów.

Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów:

- za okres od października do grudnia 2016 r. - 740 zł  miesięcznie,

- za okres od stycznia do czerwca 2017 r. - 800 zł miesięcznie

[określona zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin, na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 5 tej samej ustawy - wynagrodzenie to w 2016 r. wynosiło 1 850 zł, w 2017 r. będzie wynosić  2 000 zł].

Ogólna szacunkowa kwota przyznanego stypendium dla studenta –  7 020 zł.

Wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów:

- za okres od października do grudnia 2016 r. - 925 zł miesięcznie,

- za okres od stycznia do czerwca 2017 r. - 1 000 zł  miesięcznie

[określona zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin, na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 5 tej samej ustawy - wynagrodzenie to w 2016 r. wynosiło 1 850 zł, w 2017 r. będzie wynosić  2 000 zł].

Ogólna szacunkowa kwota przyznanego stypendium dla doktorantów – 8 775 zł.

Projekt Edu Lublin