Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Głównym celem programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ), jest tworzenie systematycznie i planowo we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną środowiska społecznego i fizycznego sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspieranie rozwoju kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Projekt Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy (w Polsce od 1991 r.) stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowie w Europie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

W dniu 23 listopada 2009 roku podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, w treści, którego zapisano działania obejmujące m.in. upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym oraz prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie.

Obecnie do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce należy ponad 3 000 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Projekt ten przez szkoły, przedszkola i placówki funkcjonujące na terenie miasta Lublin, realizowany jest od 2002 r.

Miasto Lublin, w ostatnich latach aktywnie włączyło się w realizację tego projektu podejmując działania służące rozwijaniu i upowszechnianiu idei Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

W 2014 r. powołano w mieście Lublin, Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie i Miejski Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie, którego członkami są przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin, w tym Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Sportu i Turystyki, Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej Miasta Lublin, jak również Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz doradców metodycznych.

W trosce o zapewnienie realizacji edukacji zdrowotnej w lubelskich szkołach, przedszkolach i placówkach na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem ciągłości i kompleksowości podejmowanych działań opartych na potrzebach wynikających z przeprowadzanej wszechstronnej diagnozy, a nie dokonywanych przypadkowo i akcyjnie, w 2015 r. utworzono Miejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin, określając jednocześnie kryteria przynależności szkoły lub placówki do miejskiej sieci oraz przyznania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Organizacja Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i związana z jej funkcjonowaniem praca Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie, zapewnia wsparcie podejmowanych przez szkoły i placówki działań w obszarze szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia i ma na celu intensyfikację realizowanych w szkołach i placówkach działań prozdrowotnych oraz wspieranie rozwoju Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jednocześnie umożliwia korelację realizowanych w szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie miasta Lublin działań na rzecz szeroko rozumianego zdrowia, organizowanie wspólnych przedsięwzięć z uczestnictwem zaproszonych do współpracy osób i instytucji ze środowiska lokalnego, jak również stwarza szanse na większą skuteczność podejmowanych działań.

Przynależność do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i możliwość uzyskania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” nadawanego przez Prezydenta Miasta Lublin, stanowi formę docenienia na poziomie Miasta wysiłku szkół i placówek, realizujących długofalowe i systemowe działania, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb, w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Jak również, w związku z wieloetapową realizacją tego programu, zachęca przedstawicieli szkół i placówek funkcjonujących na terenie miasta Lublin, do kontynuacji rozpoczętych działań, prowadzących do otrzymania Wojewódzkiego oraz Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie nadawanego odpowiednio przez Kuratora Oświaty w Lublinie i Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z opracowanymi przez Kuratorium Oświaty w Lublinie zasadami tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz etapami zdobywania Wojewódzkiego Certyfikatu Lubelskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przedszkola, szkoły i placówki po uzyskaniu Miejskiego Certyfikatu mogą zostać przyjęte do sieci wojewódzkiej i po minimum dwóch lata pracy starać się o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu, którego otrzymanie uprawnia do wnioskowania po kolejnych 3 latach pracy o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

W wyniku upowszechnienia idei programu Szkoły Promującej Zdrowie, organizacji wielu spotkań, warsztatów i szkoleń dotyczących koncepcji, zasad i metod pracy SzPZ, aktualnie na terenie miasta Lublin ponad 60 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych znajdując się na różnych etapach realizacji programu, aktywnie podejmuje działania służące tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie tj. zapewnia warunki sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, w których pracownicy, rodzice, dzieci i młodzież nie tylko poznają właściwe sposoby postępowania, ale przejmują je, jako normalne i podejmują konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia własnego i innych ludzi.

Do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przyjmowane są szkoły, przedszkola i placówki, które potrafią wykazać się działaniami prozdrowotnymi podejmowanymi w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy zgodnie z koncepcją i zasadami tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz odpowiednio przygotowaną kadrą.

Kryteria przynależności szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” wraz ze wzorami Karty zgłoszenia szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i Wniosku o nadanie Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.


Kontakt do Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie:
Monika Tanikowska
Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin
tel. 81 466 39 82; e-mail: mtanikowska@lublin.eu