W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym - rekrutacja od 12 lutego

09.02.201808:15

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w poniedziałek, 12 lutego przez stronę www.rekrutacja.p.lublin.eu. Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny ponad 10 tysięcy miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Dodatkowo w Lublinie przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez podmioty prywatne oferują ponad 4 700 miejsc.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny, które na rok szkolny 2018/2019 przygotowały 8 780 miejsc wychowania przedszkolnego, 4 punkty przedszkolne funkcjonujące przy Przedszkolu nr 26, 32, 44 i 69, dysponujące łącznie 77 miejscami oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1000 miejsc w 46 oddziałach przedszkolnych.

W bieżącym roku szkolnym do grona szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi dołączają:
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kunickiego 116 oraz Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Pogodna 19.

Spośród 65 przedszkoli funkcjonujących w Lublinie wymienić należy:

 • Przedszkola – system Montessori:

1. Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a, 4-oddziałowe, 100 miejsc

2. Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5, 5-oddziałowe, 120 miejsc

3. Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10, 6-oddziałowe, 143 miejsc

 • Przedszkola integracyjne:

1. Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14, 5-oddziałowe, 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat

2. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19, 5-oddziałowe, 97 miejsc

 • Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 - 120 miejsc w 6 oddziałach integracyjnych przy ul. Wolskiej 5 oraz 50 miejsc w 2 oddziałach ogólnodostępnych

2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. Wallenroda 4 - 125 miejsc w 5 oddziałach,

3. Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2 - 151 miejsc w 7 oddziałach, w tym jeden oddział integracyjny.

 • Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30 – 9 oddziałowe, 45 miejsc, 1 zespół rewalidacyjny dla 4 dzieci.

Szkoły Podstawowe dysponują 1000 miejscami dla dzieci 5 i 6 – letnich w oddziałach przedszkolnych.

Łącznie liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w edukacji samorządowej wynosi 9 780.

Ponadto, sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST (Przedszkole Katolickie im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego) – które dysponują 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz pięć przedszkoli niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu na podstawie art. 90 ust. 1d i ust. 1g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.): Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa”, Przedszkole Prywatne „Martynka Bis”, Przedszkole Niepubliczne „Mini Martynka”, Przedszkole Prywatne „Martynka”, Przedszkole Niepubliczne „Martynka i Przyjaciele”, które przygotowały 197 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne. 

Łącznie w ww. placówkach przygotowanych jest 10 237 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dodatkowo przedszkola niepubliczne dysponują 4 325 miejscami w 73 przedszkolach, 111 miejscami w 4 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w 115 miejscami w 6 punktach przedszkolnych. Rekrutacja do tych placówek odbywa się na zasadach określonych przez organ prowadzący poszczególne ośrodki wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) dziecko
w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3-5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

- w wieku 3-4 lat: w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,

- w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356)

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

W dniach od 12 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

- przedszkolu

- oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

- innej formie wychowania przedszkolnego

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę
w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz

dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

* dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

* dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - mogą być przyjęte
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2012-2015) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

 

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone w uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. oraz Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r.:

1. pozostawanie rodziców w  zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,

3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,

4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,

5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,

6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 12 lutego br., od godz. 8.00 do 2 marca br. do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 
  22 marca  br. godz. 12.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 23 marca br. od godz. 8.00 do 27 marca br.
  do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  29 marca br. godz. 13.00,
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 16 kwietnia br. od godz. 8.00 do 27 kwietnia br.,
  do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  28 maja br.,  godz. 8.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 28 maja br., godz. 8.00 do 30 maja br., do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  6 czerwca br. o godz. 10.00.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 12 lutego br. do dnia 2 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu
od dnia 12 lutego br. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 5 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza.

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dodatkowe informacje:

Dzieci w wieku 2,5 lat oraz dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.
W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Pliki do pobrania

Sieć placówek prowadzonych przez miasto.pdf
SIEĆ PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN