W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kolejne wyłożenia planów do wglądu publicznego

Kolejne wyłożenia planów do wglądu publicznego
02.09.202113:32

Rejon ulic Wyżynnej i Szczytowej, Wajdeloty, Nowomiejskiej oraz Turniowej – to kolejne obszary miasta, dla których rozpoczynają się wyłożenia do wglądu publicznego projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od dzisiaj (2 września) osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami planistycznymi i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 13 października

– Wykładane projekty planów uwzględniają ustalenia obowiązującego planu miejscowego, zachowują dominujące funkcje terenów oraz uszczegóławiają zapisy planistyczne dotyczące zagospodarowania tych terenów. W głównej mierze zmiany ustaleń obowiązujących planów są odpowiedzią na wnioski właścicieli terenów i potrzeby okolicznych mieszkańców. Wyłożenie projektów planów do wglądu publicznego rozpoczyna etap konsultacji nad opracowanymi dokumentami planistycznymi, który pozwoli na zebranie uwag. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekt zmiany pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszy wykładany do wglądu publicznego projekt zmiany planu obejmuje teren o powierzchni około 0,27 ha, położony w sąsiedztwie ul. Nowomiejskiej i ul. Nadbystrzyckiej. Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie korekty nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wprowadzenia stref dopuszczonej wysokości zabudowy, co umożliwi racjonalne wykorzystanie działki budowlanej. Jest to drugie wyłożenie do wglądu publicznego tego projektu planu. W stosunku do poprzednio wykładanego projektu, w związku z uwagą właściciela jednej z działek, niewielkiej korekcie uległy dopuszczalne wskaźniki zabudowy.

Kolejny opracowywany projekt zmiany planu obejmuje teren o powierzchni około 0,03 ha położony pomiędzy ul. Turniową a ul. Jana Pawła II. W projekcie planu wyznaczony został teren zieleni urządzonej. Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie wydzielenia wewnętrznego w ramach funkcji podstawowej - obszaru obsługi komunikacji, pozwalającego na wykonanie kilku miejsc parkingowych wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej w osiedlu. Rozszerzenie ustalonego przeznaczenia terenu ma na celu jego uporządkowanie w zgodności z obecnym wykorzystaniem, pozwala także na dostosowanie go do potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej i okolicznych mieszkańców, w zakresie lokalizacji miejsc parkingowych.

Natomiast sporządzenie ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wajdeloty i określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania tego terenu, pozwoli na ochronę istniejącego zagospodarowania, czyli miasteczka ruchu dla dzieci oraz terenu zieleni urządzonej wewnątrz osiedla. Sporządzenie ustaleń zmiany planu miejscowego dotyczy głównie zmiany przeznaczenia terenu, z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na teren zieleni urządzonej z wydzielonym fragmentem terenu, na którym dopuszczona będzie realizacja kilku miejsc parkingowych.

Ostatnie opracowanie dotyczy projektu zmiany planu obejmującego teren o powierzchni około 0,37 ha położony w sąsiedztwie ulic Wyżynnej i Szczytowej. Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie dopuszczenia realizacji naziemnych miejsc parkingowych i ruchu kołowego dla terenów ciągów infrastruktury technicznej. Rozszerzenie ustalonego przeznaczenia terenu ma na celu jego uporządkowanie w zgodności z obecnym wykorzystaniem, pozwala także na dostosowanie go do potrzeb Spółdzielni i okolicznych mieszkańców, w zakresie lokalizacji miejsc parkingowych.

Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą udostępnione od 2 do 28 września  br. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wydziału Planowania UM Lublin (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii, w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: planowanie@lublin.eu lub dzwoniąc pod nr tel. 81 466 23 00.

Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi planów miejscowych zaplanowano na 22 września br. o godzinie 14.00 w Ratuszu (plac Króla Władysława Łokietka 1, parter, sala nr 2). W związku z obowiązującym stanem epidemii możliwe jest, że dyskusja publiczna będzie musiała zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu w terminie do 17 września br.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 października br. Można je przekazać na piśmie (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP. Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, adres lub oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz treść uwagi.