W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Planowane Konsultacje 2024

Zapoznaj się z planowanymi konsultacjami na 2024 rok

Lista priorytetowych tematów do konsultacji na ten rok została przygotowana zgodnie z zapisami Uchwały Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r (§ 21). Plan został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Co to jest Plan konsultacji?
Plan Konsultacji stanowi spis priorytetowych tematów do konsultacji zaplanowanych na dany rok. Ma on charakter otwarty, stąd też nie wyklucza się włączenie kolejnych konsultacji społecznych, zainicjowanych zgodnie z lubelską Uchwałą.

Zaproponowane tematy realizowane są przez właściwy wydział/biuro Urzędu Miasta Lublin lub jednostkę miejską. Monitoring realizacji Planu i działań konsultacyjnych prowadzony jest przez Biuro Partycypacji Społecznej.
Procesy, o przeprowadzeniu których zdecydowano w ciągu roku kalendarzowego, są wprowadzane na bieżąco do Planu.
Konsultacje mogą być prowadzone zarówno z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta Lublin lub na podstawie skierowanego do niego wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

Kto może złożyć wniosek o konsultacje?
Zgodnie z Uchwałą wniosek o konsultacje społeczne może złożyć:
1) grupa minimum 100 Mieszkańców*;
2) rada dzielnicy;
3) minimum 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” **;
4) grupa 3 radnych Rady Miasta Lublin.

Co powinien zawierać taki wniosek?
Wniosek powinien zawierać:
1) przedmiot konsultacji;
2) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji;
3) dane kontaktowe inicjatorów konsultacji;
4) uzasadnienie wniosku;
5) sugerowany termin przeprowadzenia konsultacji;
6) proponowane formy konsultacji.

* W przypadku wniosku od Mieszkańców do wniosku należy dołączyć czytelnie przygotowaną listę osób popierających inicjatywę (zawierającą: imiona i nazwiska osób popierających wniosek; adresy zamieszkania osób popierających wniosek; podpisy osób popierających wniosek oraz osobę wyznaczoną do kontaktu w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji).

**W przypadku wniosków składanych przez co najmniej 10 organizacji do wniosku należy dołączyć listę zawierającą: nazwę każdej organizacji oraz adres jej siedziby; imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji; podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania organizacji; organizację wyznaczoną do kontaktu w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji.Lista procesów konsultacyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024r.:

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2024 r.
  • Konsultacje w trybie uchwały Nr 881/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r. (z organizacjami pozarządowymi lub Radą Działalności Pożytku Publicznego)/ I kwartał
 2. Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kultury Lublina 2030
  • Konsultacje w trybach dwóch uchwał: Nr  722/XXVIII/2017 (z Mieszkańcami) i uchwała Nr 881/XXVII/2021 (z organizacjami pozarządowymi lub z RDPP)/ III kwartał
 3. Konsultacje społeczne projektu ul. Nałęczowskiej
  • Konsultacje w trybie uchwały Nr  722/XXVIII/2017 (z Mieszkańcami)/ II-IV kwartał)
 4. Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin do 2030 roku
  • Konsultacje w trybie ustawowym/ II-III kwartał
 5. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin
  • Konsultacje w trybie ustawowym/ III kwartał
 6. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin do 2030 roku
  • Konsultacje w trybie ustawowym/ IV kwartał
 7. Polityka Migracyjna
  • Konsultacje w trybie uchwał: Nr  722/XXVIII/2017 (z Mieszkańcami) i uchwała Nr 881/XXVII/2021 (z organizacjami pozarządowymi lub z RDPP)/ II-IV kwartał
 8. Regulamin  Budżetu Obywatelskiego
  • Konsultacje w trybie uchwały Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. (z Mieszkańcami Miasta Lublin)/ IV kwartał