W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje planistyczne dla rejonu ul. Łęczyńskiej

Konsultacje planistyczne dla rejonu ul. Łęczyńskiej
16.11.202112:10

Miasto wykłada do wglądu publicznego projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łęczyńskiej. Konsultacje planistyczne dotyczą obszarów ulic Podlaskiej i Fabrycznej, Krzemionki oraz Przyjaźni. Mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentami do 7 grudnia i wnieść swoje uwagi. Termin ich zgłaszania upływa 22 grudnia.

–  Projekty, po uwzględnieniu uwag, przedłożono do uzgodnień z instytucjami, a obecnie wykładane są ponownie do wglądu publicznego. Projekty zmian planu sporządzono w sposób zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z uwzględnieniem istotnych interesów mieszkańców i inwestorów prowadzącym działalność na opracowywanym terenie i w jego sąsiedztwie. Proponowane zmiany wpłyną na poprawę ładu przestrzennego i podniesienie atrakcyjności dzielnicy Bronowice. Trwający proces konsultacji i zbierania uwag jest niezbędny do podjęcia dalszych działań i procedur planistycznych, tak by w konsekwencji móc przedłożyć plan pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania, Główny Urbanista Miasta.

Opracowany projekt zmiany planu dla rejonu ulic Podlaskiej i Fabrycznej obejmuje obszar o powierzchni około 0,12 ha pomiędzy ulicami: Fabryczną, Podlaską i Parkiem Bronowice. W obowiązującym planie obszar przeznaczony jest pod usługi. Wnioskowano o umożliwienie zabudowy usługowej na większej części nieruchomości, co uznano za zasadne. Zmiana planu przyniesie poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy jednoczesnym zachowaniu istotnych urbanistycznie powiązań i otwarć widokowych  – sąsiedztwo kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz Parku Bronowice. Powinna też przynieść pożądane i oczekiwane zmiany wizerunku przestrzennego tego obszaru.

Kolejny opracowany projekt zmiany planu dotyczy rejonu ulicy Krzemionki i obejmuje obszar o powierzchni około 4,45 ha pomiędzy ulicami: Krzemionki, Łęczyńską, al. Witosa i terenami kolejowymi. W obowiązującym planie obszar przeznaczony jest pod tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów produkcyjnych i magazynowych. Wnioskowano o zmianę przeznaczenia na teren zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Ostatni opracowany projekt zmiany planu dla rejonu ulicy Przyjaźni obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,31 ha. W obowiązującym planie obszar przeznaczony jest pod tereny infrastruktury telekomunikacyjnej. Wnioskowano o zmianę przeznaczenia na tereny usługowe i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ze względu na planowaną tu nadbudowę i remont istniejącego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Zmianę oceniono jako częściowo zasadną tj. w zakresie ponownego przeanalizowania funkcji terenu, natomiast zmiana polegająca na przebudowie lub budowie nowego obiektu w miejsce istniejącego, charakteryzującego się dużymi walorami architektonicznymi, figurującego w Gminnej Ewidencji Zabytków i objętego ochroną planistyczną budynku nie jest zasadna. Wiązałoby się to z uszczupleniem zasobu kulturowego Miasta. Rozszerzenie spektrum dopuszczonych funkcji ma pozwolić na lepsze, właściwsze wykorzystanie obiektu i ma zapobiec jego dewastacji, co może mieć miejsce przy braku możliwości jego wykorzystania.

Projekty planów uzgadniano z organami, instytucjami i jednostkami ustawowo uprawnionymi do uzgadniania projektów planów miejscowych dwukrotnie, a następnie wyłożono je wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu w terminie od 1 do 22 czerwca, dyskusja publiczna odbyła się 17 czerwca, a termin składania uwag upłynął 7 lipca. Teraz projekty zmian planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, po zmianach i ponownych uzgodnieniach, udostępnione będą ponownie od 16 listopada do 7 grudnia w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin (Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektami zmian planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy: lub telefoniczny pod nr tel. 81 466 23 00 w celu umówienia spotkania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi zmian planu miejscowego odbędzie się 3 grudnia o godzinie 13.00 w Ratuszu (plac Łokietka 1, parter - sala nr 2).  W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej, niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie (tel. 81 466 23 00) lub na adres e-mail: do 1 grudnia.

Uwagi należy składać na piśmie (plac Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną (), ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia.