W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje planistyczne dla rejonu ulic Roztocze i Kielecka

Konsultacje planistyczne dla rejonu ulic Roztocze i Kielecka
08.09.202113:22

Rozpoczyna się wyłożenie do wglądu publicznego projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla rejonu ulic Roztocze oraz Kielecka. Od dzisiaj (8 września) można zapoznać się z dokumentami planistycznymi i złożyć swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 18 października.

– Wykładane projekty planów uwzględniają ustalenia obowiązujących planów miejscowych, zachowują dominujące funkcje tych terenów oraz uszczegóławiają zapisy planistyczne. Celem zmian planów jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować inwestycje, jak również zapewniających satysfakcjonujące zagospodarowanie przestrzeni w dzielnicach. Proces konsultacji i zbierania uwag jest niezbędny do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekty planów pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszy opracowany projekt planu obejmuje obszar będący w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Roztocze oraz Jantarowa, w otoczeniu ogrodów działkowych, o powierzchni około 3,8 ha, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. W obecnie obowiązującym planie ustalono przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz komunikacji pieszej. Projekt planu zakłada rozwój zabudowy zgodnie z kierunkami przyjętymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które na obszarze objętym opracowaniem wyznacza tereny zabudowy wielorodzinnej/usługowej. W projekcie planu wyznaczono tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, zieleni izolacyjnej oraz drogi wewnętrznej. Przy konkretyzowaniu przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad ich zagospodarowania i kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania, brane były pod uwagę uwarunkowania: przyrodnicze (m. in. położone w pobliżu pomniki przyrody, przebieg Ekologicznego System Obszarów Chronionych), infrastrukturalne (m. in.: przebieg sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej) oraz komunikacyjne – układ drogowy oparty na różnych klasach dróg publicznych. Jest to drugie wyłożenie do wglądu publicznego projektu planu. W związku z uwagami, złożonymi podczas pierwszego wyłożenia, dotyczącymi m.in. rozszerzenia ochrony zieleni, w tym w odniesieniu do pomników przyrody oraz korekty układu drogowego, ponownej analizie poddano układ i parametry przyszłej zabudowy, w wyniku czego zmianie uległy między innymi nieprzekraczalne linie zabudowy oraz dopuszczalne wskaźniki zabudowy.

Z kolei drugi projekt zmiany planu obejmuje teren o powierzchni około 0,13 ha położony w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego na Węglinie, pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Kielecką oraz ul. Roztocze. Obszar posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2002 r.  Dla obszaru objętego zmianą planu wpłynęły wnioski ze strony Przewodniczącego Rady Dzielnicy Węglin Południowy o zmianę obecnego przeznaczenia pod ciąg pieszy na ciąg pieszo-jezdny z możliwością parkowania samochodów. Wnioskowane dopuszczenie ruchu samochodowego i parkowania samochodów nie uzyskało pozytywnego uzgodnienia od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Tym samym zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie: uszczegółowienia przeznaczenia terenu – teren wydzielonego ciągu pieszego, wzmocnienia ochrony istniejącego drzewostanu w terenie,  dopuszczenia realizacji dróg rowerowych oraz zakazu lokalizacji miejsc parkingowych.

Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą od 8 września do 1 października, w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektami planów w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, niezbędny jest wcześniejszy kontakt e-mailowy planowanie@lublin.eu lub telefoniczny pod nr tel. 81 466 23 00 w celu umówienia spotkania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planów miejscowych odbędzie się 23 września o godzinie 13:00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 17 września 2021 r. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest, że dyskusja publiczna będzie musiała zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 października. Uwagi należy składać na piśmie (Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP. Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, adres lub oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, treść uwagi.