W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje projektu planu dla dzielnicy Szerokie

Konsultacje projektu planu dla dzielnicy Szerokie
26.02.202111:32

Od 1 marca ruszają konsultacje planistyczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szerokie. Projekt planu dotyczy północno-zachodniego fragmentu miasta – rejonu położonego pomiędzy: ul. Szerokie, rzeką Czechówką, ul. Główną, ul. Deszczową, granicą miasta i ul. Nałęczowską. Do końca marca mieszkańcy będą mogli zapoznać się z wyłożonym do wglądu publicznego dokumentem planistycznym oraz zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 16 kwietnia.

– Celem zmiany planu jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych. Z jednej strony spełniających oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować inwestycje, a z drugiej zapewniających satysfakcjonujące zagospodarowanie przestrzeni dla tej części dzielnicy. Ważne są również rozwiązania rezerwujące miejsce pod funkcje o charakterze publicznym – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Opracowany projekt planu obejmuje tereny o powierzchni około 163 ha, dla których w większości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin przyjęty uchwałą Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2002 r. Niewielki fragment obszaru, położony w rejonie ul. Nałęczowskiej, nie posiada planu.

Prace nad projektem planu rozpoczęto wraz z podjęciem uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Lublin, uchwalonym w roku 2019, na obszarze objętym opracowaniem wyznaczone zostały między innymi nowe tereny: zabudowy jednorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, jednorodzinnej o niskiej intensywności, usług w zieleni i aktywności gospodarczej. Konsultowany projekt planu zakłada rozwój zabudowy zgodnie z tymi kierunkami.

Wykładany projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę – głównie mieszkaniową jednorodzinną, na obszarach dotychczas przeznaczonych pod produkcję rolną bez prawa zabudowy. Dodatkowo w projekcie wyznaczono tereny usługowe, w tym przeznaczone pod usługi publiczne oraz usługi sportu i rekreacji. Przy konkretyzowaniu przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania brane były pod uwagę poniższe uwarunkowania:

  • przyrodnicze – położenie w pobliżu doliny Czechówki, przebieg Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, ukształtowanie terenu (w szczególności cenne skarpy oraz obszary ochrony ujęcia wody Sławinek);
  • kulturowe – przebieg układu ruralistycznego (wiejskiego) wpisanego do ewidencji zabytków i lokalizację stanowisk archeologicznych;
  • infrastrukturalne – przebieg linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV wraz z jej strefą ochronną, przebieg sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej;
  • komunikacyjne – układ drogowy oparty na różnych klasach dróg publicznych i wewnętrznych.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w terminie 1-31 marca, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w celu osobistego zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie poprzez kontakt e-mailowy: planowanie@lublin.eu lub telefoniczny: tel. 81 466 23 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planu miejscowego odbędzie się 31 marca o godzinie 14.00 w Ratuszu w sali nr 2. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 26 marca. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w terminie do dnia 30 marca. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym.

Uwagi do planu można składać na piśmie (Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin) lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia.