W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje społeczne nad kolejnymi rozwiązaniami przestrzennymi

Konsultacje społeczne nad kolejnymi rozwiązaniami przestrzennymi
14.09.202211:51

Ruszają konsultacje społeczne nowych projektów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dziewięciu rejonów Lublina. Projekty uzyskały wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia od kilkudziesięciu niezależnych instytucji. Teraz, w ramach wyłożenia dokumentów do wglądu publicznego, to mieszkańcy wypowiedzą się o planowanych zmianach w dopuszczonym zagospodarowaniu przestrzeni rejonu ulic: Koncertowej, Zemborzyckiej, Leszka Czarnego, Bolesława Chrobrego, Wapiennej, Muzycznej, Siewierzan i Wołynian, Kwarcowej oraz Kasprowicza i Przytulnej.

– Wykładane projekty planów uwzględniają ustalenia obowiązujących planów miejscowych, zachowując dominujące funkcje terenów i uszczegóławiają zapisy planistyczne dotyczące zagospodarowania tych obszarów. Przy pracach nad zapisami planów zagospodarowania, miejski zespół urbanistów szuka i wypracowuje rozwiązania, które w największym stopniu pogodzą i zaspokoją potrzeby wszystkich uczestników opracowania – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszą z przedstawianych propozycji jest projekt planu zagospodarowania dla ulic Zelwerowicza - Koncertowa, wykładany do wglądu publicznego po raz trzeci. Do konsultacji społecznych skierowano wyłącznie te obszary, dla których wprowadzono zmiany po uwagach mieszkańców w trakcie drugiego wyłożenia publicznego. Punktowe zmiany dotyczą korekty układu komunikacyjnego, uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej o usługi i uszczegółowienia zapisów dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usług.

Projekt planu zagospodarowania dla okolic ulicy Zemborzyckiej prezentowany jest po raz drugi. Dotyczy przedłużenia ul. Smoluchowskiego do ul. Zemborzyckiej. W efekcie uwag mieszkańców po pierwszym wyłożeniu projektu planu zwiększono obszar, na którym dopuszczono realizację parkingów w ramach terenu zieleni izolacyjnej. Dodatkowo w trakcie konsultacji mieszkańcy wskazali także potrzebę lepszego skomunikowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z planowaną drogą zbiorczą.

W ramach konsultacji poznamy także nową propozycję projektu planu zagospodarowania dla ulicy Leszka Czarnego. Aktualny i uchwalony w 2002 roku plan wyznacza tu tereny urządzeń telekomunikacji, z przeznaczeniem gruntów pod istniejące automatyczne centrale telefoniczne i inne terenowe urządzenia telekomunikacyjne. Zgodnie z prośbą właściciela zmiana zapisów planu miała przekształcić te tereny na usługowe z dopuszczeniem mieszkań na wyższych kondygnacjach, jednak w efekcie uwag mieszkańców (po pierwszym wyłożeniu) zrezygnowano z funkcji mieszkaniowej. Prezentowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przeznacza ten teren pod zabudowę usługową, a ustalone wskaźniki ograniczają zabudowę do bryły obecnie istniejącego budynku.

Zmiana planu zagospodarowania dla ulicy Bolesława Chrobrego to efekt licznych wniosków mieszkańców osiedla. Plan uchwalony dwie dekady temu przeznacza teren, obecnie wykorzystywany jako plac zabaw dla dzieci, pod usługi komercyjne. Prezentowany projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczy w tym miejscu zielone tereny sportu i rekreacji bez prawa do zabudowy. Projekt skierowany do konsultacji wskazuje także m.in. obszary zieleni towarzyszącej pośród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i strefy szczególnej przestrzeni publicznej przy istniejącym budynku usług publicznych (dom kultury).

Wprowadzona na wniosek Politechniki Lubelskiej zmiana planu dla ulicy Wapiennej również dotyczy aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania z 2002 roku i ma umożliwić uczelni rozbudowę kampusu w południowej części działki. Projekt skierowano do konsultacji po raz drugi. Zmiany wprowadzone w stosunku do pierwszego wyłożenia dotyczą: przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy przy ul. Nadbystrzyckiej i zmiany granic terenów sportowo-rekreacyjnych na rzecz powiększenia parkingu w południowej części planu, a także dopuszczonych wysokości zabudowy, które zostały zmodyfikowane tak, żeby dostosować ustalenia planu do zabudowy już istniejącej na terenie.

Propozycja dla ulicy Muzycznej to kolejny z kierowanych do konsultacji społecznych projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowany na na wniosek właściciela. Dopuszcza realizację mieszkań (zabudowa jedno- i wielorodzinna) w zakresie nieprzekraczającym 50% powierzchni użytkowej na terenie przewidzianym dotychczas wyłącznie pod usługi komercyjne, jako kontynuacja formy zabudowy, która występuje w pobliżu. Wskazane parametry nawiązują do zabudowy wokół i pozwalają na realizację budynku do 12 metrów wysokości i trzech kondygnacji nadziemnych. Inwestor będzie mógł zrealizować budynek o większych parametrach - do 16 metrów i wysokości 4 kondygnacji (na północnej części budynku) - jeżeli spełni dodatkowe warunki wynikające z adaptacji do zmian klimatu: zastosuje rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, przy jednoczesnym zastosowaniu dachów zielonych na minimum połowie ich powierzchni i „pionowych ogrodów”, czyli systemów elewacyjnych z nasadzeniami roślin lub pnącej roślinności, na co najmniej 1/4 powierzchni ścian elewacyjnych na budynku.

Projekt zmiany planu miejscowego w obrębie ulic Siewierzan i Wołynian prezentowany jest po raz trzeci, wyłącznie w zakresie zmian względem poprzedniego wyłożenia. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana jest na wniosek właścicieli gruntów i dotyczy przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W trakcie drugich konsultacji wpłynęła jedna uwaga i w jej efekcie skorygowano zapisy dotyczące sposobu realizacji miejsc parkingowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Prezentowana propozycja zmiany planu zagospodarowania z 2002 roku dla ulicy Kwarcowej wprowadza korektę nieprzekraczalnych linii zabudowy. Obowiązujący plan wskazuje przebieg postulowanej drogi dojazdowej, która ostatecznie, ze względu na układ własności w terenie, nie zostanie zrealizowana. Wykładany projekt planu, w przeciwieństwie do dotychczas obowiązującego planu, ustala parametry dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu (w tym wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej), wzmacnia zapisy regulujące zmiany w ukształtowaniu terenu, wprowadza zapisy wymagające realizacji placów zabaw w ramach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wprowadza szczegółowe zapisy dotyczące bilansowania miejsc parkingowych.

Z kolei w rejonie ulic Jana Kasprowicza i Zadębie przeznaczenie terenu przewidziane planem zagospodarowania na wniosek właściciela rozszerzono o funkcje magazynowe. Wprowadzono także korektę w zakresie układu komunikacyjnego. Teren objęty zmianą planu położony jest w produkcyjno - przemysłowej strefie miasta. Są to głównie tereny aktywności gospodarczej takie jak: tereny przemysłowe, bazy, składy, magazyny.

Ostatni z projektów, skierowanych do rozpoczynających się konsultacji społecznych, ma charakter porządkowy i zmienia zapisy planu zagospodarowania dla rejonu ulicy Przytulnej. Dostosowuje on ustalenia obowiązującego dokumentu z 2002 roku do faktycznego zagospodarowania terenu i zapisów Studium z 2019 roku tj. dokumentu określającego główne kierunki polityki przestrzennej miasta. Tym samym uzupełnia dopuszczone przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i drogę dojazdową o tereny usługowe (Dom Kultury Skarpa i punkty usług komercyjnych).

Ze szczegółowymi zapisami projektów planów i zmian planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się od 14 września do 5 października w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Uwagi do projektów można składać w nieprzekraczalnym terminie - do 20 października.