W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
06.11.201712:17

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 j. t.) w związku z § 5 ust. 1 uchwały nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 87, poz. 1593) ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
Projekt uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe został opracowany przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, który odpowiada za przeprowadzenie konsultacji. Treść projektu uchwały znajduje się w następującej lokalizacji: https://lublin.eu/sport/do-pobrania/
Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących  projektu uchwały w sprawie stypendiów za wyniki sportowe w celu wypracowania optymalnej treści uchwały, której projekt zostanie złożony Radzie Miasta Lublin.
Konsultacje społeczne trwają od 6 listopada do  2017 r. do 27 listopada 2017 r.
Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnego zgłaszania opinii i wniosków, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: oraz w formie protokołowanego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które  odbędzie się podczas obrad Rady Sportu w dniu 7 listopada 2017 r., o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Hali Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8.
Różnorodne formy konsultacji społecznych pozwolą włączyć różne grupy interesu w przygotowanie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe i umożliwią realny wpływ na ostateczną wersję tego aktu prawa miejscowego.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
W załączniku do ogłoszenia przekazujemy projekt konsultowanej uchwały.
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44 , tel. 81 466 3800, fax 81 466 3801