W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekt zmiany planu dla rejonu przedłużenia al. Solidarności

Projekt zmiany planu dla rejonu przedłużenia al. Solidarności
26.04.202112:34

Miasto Lublin rozpoczyna konsultacje planistyczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedłużenia al. Solidarności, w północno-zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa. Od dzisiaj (26 kwietnia) dokumenty wyłożono do wglądu publicznego, a mieszkańcy mogą zgłaszać do nich swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 7 czerwca.

–  W nadrzędnym dokumencie kształtującym politykę przestrzenną Miasta Lublin, czyli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na obszarze objętym opracowaniem wyznaczone zostały między innymi: tereny zabudowy jednorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, jednorodzinnej o niskiej intensywności, usługowe oraz tereny zieleni o różnym charakterze. Projekt planu zakłada rozwój zabudowy zgodnie z tymi kierunkami, a celem zmiany planu jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować swoje inwestycje, jak również zapewniających zagospodarowanie przestrzeni pod funkcje o charakterze publicznym w sposób zaspokajający potrzeby dzielnicy. Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekt planu pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania, Główny Urbanista Miasta.

Opracowany projekt planu obejmuje tereny o powierzchni około 130 ha, dla których w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 29 sierpnia 2002 r. ze zmianami. Pozostała część obszaru objętego projektem planu, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym wykładany projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę – głównie mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową na obszarach, które dotychczas nie miały planu miejscowego lub w obowiązującym planie przeznaczone były pod uprawy polowe bez prawa zabudowy.

Przy konkretyzowaniu przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania, brane były pod uwagę poniższe uwarunkowania:

  • przyrodnicze – położenie w obrębie doliny Czechówki, przebieg Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, ukształtowanie terenu – w szczególności cenne skarpy oraz obszary ochrony ujęcia wody Sławinek,
  • kulturowe – położenie względem Muzeum Wsi Lubelskiej (obszaru wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego) i lokalizację stanowisk archeologicznych,
  • infrastrukturalne – przebieg sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej,
  • komunikacyjne – układ drogowy oparty na różnych klasach dróg publicznych i wewnętrznych.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie od 26 kwietnia do 21 maja w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Lublin (Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w celu osobistego zapoznania się z projektem planu należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: planowanie@lublin.eu lub telefonicznie: 81 466 23 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zaplanowano na 20 maja o godzinie 13.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 17 maja. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w terminie do 19 maja. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O ostatecznej formie przeprowadzenia dyskusji, osoby zarejestrowane informuje Wydział Planowania. W przypadku dyskusji publicznej realizowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu. Forma dyskusji publicznej dostosowana jest do ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości jej zorganizowania w reżimie sanitarnym.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin (Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin), e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca.