W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszają konsultacje planistyczne zmian dla rejonu ul. Przeskok

Ruszają konsultacje planistyczne zmian dla rejonu ul. Przeskok
23.04.202113:01

Miasto Lublin przygotowało zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Przeskok, w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1 Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego. Od dzisiaj (23 kwietnia) projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do wglądu mieszkańców. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami planistycznymi i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 31 maja.

– Zmiana planu została zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Przeskok. Postulaty dotyczyły korekty zapisów odnośnie zachowania istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej. Po przystąpieniu do zmiany planu wnioski indywidualne złożyły osoby fizyczne, podmioty prawne i jednostki Miasta. Postulaty dotyczyły między innymi: dopuszczenia odbudowy oraz rozbudowy funkcjonujących przy ul. Przeskok obiektów produkcyjnych i usługowych, lokalizacji stadionu żużlowego z zespołem boisk piłkarskich i infrastrukturą towarzyszącą oraz lokalizacji kompleksu boisk treningowych wraz z zapleczem sportowo-pobytowym na potrzeby Lubelskiej Akademii Futbolu. Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekt zmiany pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Teren, którego dotyczy zmiana planu położony jest w centralnej części miasta, w dzielnicy Za Cukrownią, między ulicą Przeskok, planowanym przedłużeniem ulicy Lubelskiego Lipca '80, ulicą Krochmalną a rzeką Bystrzycą. Jest to teren w znacznej części niezabudowany i niezagospodarowany. Istniejąca zabudowa występuje jedynie w rejonie ulicy Przeskok, są to budynki usługowe, przemysłowe i infrastruktury technicznej, budynek mieszkalny oraz inne niemieszkalne, w tym związane z jeździectwem – zabudowa dawnego Lubelskiego Klubu Jeździeckiego.

W projekcie zmiany planu podtrzymano główną funkcję terenu, czyli tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej. Dodatkowo, celem zabezpieczenia prawidłowej obsługi komunikacyjnej dopuszczonych funkcji sportowo-rekreacyjnych i usługowych, wydzielono tereny dróg wewnętrznych nakazując zachowanie powiązań komunikacyjnych w ramach terenu. Jako funkcję wiodącą wyznaczono lokalizację ogólnodostępnej zieleni parkowej w formie parków, skwerów, zieleńców i łąk. W ramach obszaru dopuszczono lokalizację usług sportu i rekreacji oraz lokalizację usług, w szczególności z zakresu kategorii: administracji i biur, gastronomii, kultury, oświaty i wychowania, sportu, hotelowo – turystycznej, ochrony zdrowia (z wykluczeniem szpitali i sanatoriów), usług publicznych (z wyłączeniem domów opieki społecznej).

W porównaniu do obecnie obowiązującego planu obszar usług towarzyszących podzielono na dwa obszary oraz wyodrębniono nowy obszar usług towarzyszących, w którym dopuszcza się lokalizację stadionu żużlowego. Ponadto skorygowano linie zabudowy, parametry planowanej zabudowy, obszar lokalizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, strefy szczególnej przestrzeni publicznej, obszar obsługi komunikacji lub parkingów w zieleni. W rejonie projektowanego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Meandry Bystrzycy” wyznaczono obszar zieleni izolacyjnej, oddzielający projektowany zespół od obszaru, na którym dopuszcza się lokalizację stadionu żużlowego. W ramach strefy zieleni izolacyjnej nakazano realizację zwartej, wielopoziomowej zieleni urządzonej, jako kontynuacji nasadzeń o charakterze naturalistycznym, występujących w obrębie doliny rzeki Bystrzycy. W bezpośrednim otoczeniu obszaru gdzie dopuszcza się realizację stadionu, nakazano w szczególności lokalizację zwartej, wielopoziomowej zimozielonej zieleni izolacyjnej, spełniającej rolę ochronną  –  estetyczną i przeciwhałasową dla terenów mieszkaniowych, usługowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Ponadto ustalono tam zagospodarowanie terenów nieutwardzonych wokół obiektów kubaturowych zielenią kształtowaną, z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzecznej. Dodatkowo wprowadzono nakaz integracji obiektów dominujących z zielonym otoczeniem, np. poprzez zastosowanie „pionowych ogrodów” –systemów elewacyjnych z nasadzeniami roślin na pionowych ścianach lub pnącej roślinności na elewacjach budynku. W przypadku realizacji stadionu żużlowego obowiązuje nakaz zastosowania rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu na sąsiednie tereny mieszkaniowe, usługowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe.

Propozycja lokalizacji stadionu żużlowego w obszarze objętym zmianą planu jest kontynuacją wcześniej przyjętej strategii dotyczącej obiektów sportowych w mieście Lublin. W dolinie rzeki Bystrzycy, kilkadziesiąt lat temu, powstał otwarty stadion treningowy „Motoru Lublin” przy ulicy Kresowej. Również bliżej Śródmieścia przy al. Zygmuntowskich powstały kubaturowe obiekty sportowe, w tym również zadaszone, które obecnie są użytkowane jako stadion żużlowy „Motoru Lublin”. Następnie na przedłużeniu ulicy Muzycznej, także w obrębie doliny Bystrzycy, wybudowano stadion piłkarski „Arena Lublin” wraz z miejscami parkingowymi. Propozycja kontynuacji tych funkcji na terenie wcześniej zajmowanym przez Lubelski Klub Jeździecki, jest wiec konsekwencją realizowania funkcji sportowych i rekreacyjnych w pobliżu Bystrzycy. Lokalizacja „nowego” stadionu żużlowego przy al. Zygmuntowskich była przedmiotem analiz architektonicznych i ekonomicznych na etapie opracowanej wstępnie koncepcji stadionu. Z uwagi na ograniczenie powierzchniowe terenu obecnego stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich oraz ograniczenia wysokościowe sygnalizowane przez wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków, budowa nowoczesnego obiektu stadionu żużlowego możliwa będzie w nowej lokalizacji, uwzględnionej w zmienionym planie.

Ponadto, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi również realizację drugiego etapu inwestycji Lubelskiej Akademii Futbolu. W pierwszej kolejności powstaną 4 boiska piłkarskie wraz z instalacjami drenażu/napowietrzania, nawadniania/zraszania, podgrzewania płyty dwóch boisk oraz między innymi piłkochwyty z fundamentami i ciągi pieszo-jezdne. Na tę część prac, w odpowiedzi na złożony wniosek, spółka uzyskała już pozwolenie na budowę. Z kolei drugi etap dotyczy budowy pozostałych 3 boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiektu treningowo-szkoleniowego wraz z halą sportową oraz budynku technicznego i infrastruktury drogowej oraz parkingowej, jak również przestrzeni rekreacyjnej. Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie jej pierwszego etapu do końca września br., zaś całkowitą finalizację do 31 października 2022 r. 

Na terenach położonych w rejonie ulic Krochmalnej i Przeskok, inwestor planuje budowę nowoczesnego kompleksu sportowego służącego szkoleniu dzieci i młodzieży. Powstanie między innymi 7 boisk, w tym dwa z nawierzchnią sztuczną oraz jedno lub dwa kryte balonem w okresie zimowym. Znajdzie się tam również trzykondygnacyjny budynek z zapleczem treningowym i pokojami dla młodzieży trenującej w Akademii oraz gabinety trenerów. W budynku Lubelskiej Akademii Futbolu przewidziano także zlokalizowanie nowoczesnej siłowni, gabinetów fizykoterapii oraz odnowy biologicznej. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego. Projekt obejmuje realizację infrastruktury drogowej i parkingowej oraz przestrzeni rekreacyjnej. Kompleks sportowy ma służyć przede wszystkim lubelskim dzieciom i młodzieży, celem rozwijania ich sportowych pasji i talentów, nie tylko o charakterze piłkarskim. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie bowiem hala sportowa, która w okresie zimowym będzie mogła być miejscem treningów nie tylko dla piłkarzy, ale również przedstawicieli innych sportów, np. piłkarek ręcznych czy lekkoatletów.

Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 23 kwietnia do 17 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii, chęć osobistego zapoznania się z projektem zmiany planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej zgłosić na kontakt e-mailowy: planowanie@lublin.eu lub telefoniczny pod nr tel. 81 466 23 00 w celu umówienia spotkania.

Dyskusję publiczną nad rozwiązaniami planistycznymi zaplanowano na 11 maja o godzinie 13.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 7 maja. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w terminie do 10 maja.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja.