W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Studium zagospodarowania przestrzennego dla Lublina

Studium zagospodarowania przestrzennego dla Lublina
05.07.201709:49

Trwają konsultacje społeczne dotyczące polityki przestrzennej miasta. Tematem jest nowa edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. To podstawowy dokument planistyczny, zawierający proponowane zasady rozwoju zagospodarowania przestrzennego, w połączeniu z którym uchwalane są szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych części miasta. Studium jest do wglądu do 12 lipca w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14.

Miasto zakończyło uzgodnienia projektu dokumentu, które objęły ponad 100 organów, instytucji i jednostek. Teraz trafia on do wglądu publicznego i konsultacji społecznych.

- Obecnie obowiązujące studium uchwalono 17 lat temu w innych realiach gospodarczych i prawnych. Nie uwzględnia aktualnych uwarunkowań i potrzeb miasta, w tym np. obecności portu lotniczego, strefy ekonomicznej, czy planowanego dworca metropolitarnego. Nie odnosi się także do najważniejszych dokumentów dla Miasta takich jak np. strategia rozwoju Lublina czy województwa lubelskiego. Nowy, prezentowany dokument jest efektem siedmioletniej pracy ponad 40-osobowego zespołu urbanistów, architektów i geografów, pod opieką wybitnego autorytetu w dziedzinie urbanistyki prof. Sławomira Gzella. Nowe zapisy chronią walory środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju gospodarczego – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Nowa edycja studium pozwoli na opracowanie i dokończenie szeregu oczekiwanych przez mieszkańców planów i zmian planów miejscowych w wielu rejonach miasta (m.in. Szerokie, Sławin, Czechów, Felin, Zemborzyce, Głusk). W trakcie prac nad nowym dokumentem mieszkańcy złożyli ponad 260 wniosków, które w znacznej mierze dotyczyły zwiększenia powierzchni terenów umożliwiających zabudowę. Wszystkich złożonych wniosków do studium było ponad 400 (łącznie z pismami sprzed rozpoczęcia prac nad zmianą dokumentu).

Jednocześnie studium zapewnia ochronę przed żywiołowym rozprzestrzenianiem się zabudowy mieszkaniowej. Do ochrony przed zabudową wskazano przede wszystkim użytki rolne i leśne położone w południowej (Zemborzyce, Abramowice, Głusk) oraz w północno-wschodniej części miasta (Trześniów, Jakubowice Murowane, Pliszczyn).

Zmiany w strukturze przestrzennej zaznaczają się również w znacznym wzroście powierzchni terenów sportu i rekreacji, zieleni o charakterze publicznym oraz zieleni nadrzecznej (ochrona Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych), a także usług i terenów aktywności gospodarczej (szczególnie we wschodniej części miasta). W odniesieniu do lasów prognozowany jest nieznaczny wzrost powierzchni poprzez dolesienia.

Wzrośnie ilość terenów inwestycyjnych, co wynika m.in. ze wskazania Lublina w planach województwa jako ośrodka metropolitalnego, gdzie procesy urbanizacyjne mogą być szczególnie intensywne. Pojawią się nowe obszary zarezerwowane pod budownictwo mieszkaniowe (przy jednoczesnym spadku powierzchni terenów zabudowy zagrodowej). Powstaną one w wyniku dopuszczenia budownictwa mieszkaniowego na obszarach do tej pory zarezerwowanych wyłącznie pod tereny rolne bez prawa do zabudowy (np. dzielnice Szerokie, Sławin, Głusk). W pierwszej kolejności zabudowane mają być tereny już posiadające dogodny dostęp do sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. To efekt konieczności poprawy warunków zamieszkiwania, w tym powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca (w Lublinie wynosiła 24,3 m2, natomiast w krajach Europy Zachodniej: Niemczech: 42,9 m2/os, Danii: 51,4 m2/os).

Dodatkowo, zgodnie z prognozami, przy obecnym zapotrzebowaniu na nowe lokale, aktualne rezerwy terenów na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Lublinie wystarczyłyby na ok 16 lat, zaś rezerwy pod budownictwo wielorodzinne na ok 21 lat. Po tym czasie mogłoby zabraknąć nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarze miasta.  

W nowej edycji dokumentu określono trzy podstawowe zasady polityki przestrzennej:

  1. Zasada integralności i ciągłości struktur ekologiczno – przestrzennych, priorytetowa, ma kluczowe znaczenie dla jakości warunków aerosanitarnych miasta, stanu zdrowia mieszkańców i jakość ich życia w Lublinie. Wymaga szczególnego uwzględnienia ochrony i wzmocnienia Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (tereny wyłączone z możliwości zabudowy), określenia w przestrzeni obszarów objętych ochroną prawną oraz wskazania do objęcia ochroną obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Studium przewiduje objęcie ochroną 13 nowych zielonych obszarów miasta, w tym m.in. 11 projektowanych zespołów przyrodniczo – krajobrazowych (na obszarach dolin rzecznych i suchych, terenach równiny lessowej dla wzmocnienia funkcji przyrodniczej np. na Górkach Czechowskich), użytki ekologiczne (np. W dolinie rzeki Bystrzycy po wschodniej stronie wiaduktu przystanku kolejowego „Lublin Zadębie” oraz lessowe zbocze wąwozu w wylotu ul. Jarmarcznej do ul. Zadębie) i kolejne pomniki przyrody (katalog otwarty).
  2. Zasada zachowania i ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu, równie ważna ze względu na jakość życia mieszkańców miasta – wskazuje obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w Rejestrze Zabytków Województwa Lubelskiego, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Zasady zagospodarowania i ochrony obiektów i obszarów zabytkowych określono zgodnie z Planem Województwa, Strategią Rozwoju Województwa oraz przepisami odrębnymi. W Studium określono również zasady ochrony i kształtowania sylwety miasta, parametry i wskaźniki urbanistyczne oraz inne wytyczne do sporządzania planów miejscowych. Dla potrzeb ochrony ekspozycji widokowej Starego Miasta wyznaczona została strefa ochrony widoków (SOW). Studium wskazuje możliwość utworzenia Lubelskiego Parku Kulturowego.
  3. Zasada komplementarności i strefowania – polegająca na strefowaniu struktury terenu poprzez wyznaczanie różnych rodzajów funkcji terenu z uwzględnieniem sąsiedztwa funkcji komplementarnych oraz rozdzielania funkcji kolizyjnych, a także na zapewnieniu prawidłowej obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej poszczególnym terenom.

Podczas prac nad nową edycją studium ze szczególną uwagą rozpatrywane były potrzeby zachowania i ochrony struktury przyrodniczej miasta, utrzymanie przestrzeni o znaczeniu ekologicznym jako terenów wyłączonych z zabudowy. Za cel przyjęto konieczność efektywnej rozbudowy i wzmacniania struktury ekologicznej miasta w stopniu przynajmniej takim samym, jak proces narastania terenów inwestycyjnych. Z tego względu tereny leśne (będące węzłami ekologicznymi) oraz doliny rzeczne, w szczególności dolina Bystrzycy (ważny korytarz ekologiczny łączący tereny chronione położone w północnej i południowej części województwa lubelskiego) wskazano do szczególnej ochrony planistycznej w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH).

W odniesieniu do infrastruktury komunikacyjnej priorytetem jest rozwój i uprzywilejowanie transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego. W rozwoju układu drogowego Lublina podstawowym zadaniem jest wytworzenie układów tras obwodowych (obwodnicy śródmiejskiej, miejskiej i wsparcie rozwoju układu tras ekspresowych). Nowa edycja studium porządkuje i hierarchizuje układ komunikacyjny miasta w tym (zgodnie ze studium komunikacyjnym) wyznacza 3 trasy obwodowe miasta:

  • obwodnica miasta Lublin, która pozwala ominąć ruchowi tranzytowemu miasto;
  • obwodnica śródmiejska – o przebiegu wyznaczonym ulicami: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Unii Lubelskiej, Al. Zygmuntowskie, al. Józefa Piłsudskiego, ul. Lipowa, Al. Racławickie, ul. Józefa Sowińskiego, ul. Józefa Poniatowskiego do al. Solidarności – która ma przede wszystkim służyć obsłudze ruchu dojazdowego do obszaru centralnego, przy możliwie jak najmniejszym jej wykorzystywaniu do obsługi podróży międzydzielnicowych;
  • obwodnica miejska – o przebiegu wyznaczonym ulicami: al. Mieczysława Smorawińskiego, al. Władysława Andersa, ul. Mełgiewską, ul. Emanuela Grafa, al. Tysiąclecia, al. Wincentego Witosa, ul. Krańcową, ul. Dywizjonu 303, planowanym przedłużeniem ul. Wyścigowej do ul. Wrotkowskiej, ul. Wrotkowską, ul. Diamentową, ul. Krochmalną, ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Monte Cassino i przedłużeniem do al. Solidarności, al. Solidarności do al. Mieczysława Smorawińskiego – która ma służyć obsłudze podróży międzydzielnicowych i powiązań z wlotami do miasta oraz układem tras służących do rozrządu ruchu zewnętrznego w stosunku do Lublina (trasy ekspresowe i inne).

Uzupełniając układ drogowy zostały dodane nowe, niezbędne połączenia. To między innymi ulica łącząca węzły: Lublin Węglin z węzłem Lublin Felin, tworząca połączenie wschód-zachód dla części południowej miasta. Zostało również dodane przedłużenie ul. Stadionowej (przez tory przejściem w tunelu) do ul. Wyścigowej wykorzystując przebieg ul. Wojennej. Szczegółowy ich przebieg, jak i parametry geometryczne będą przedmiotem późniejszych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i drogowych projektów realizacyjnych.

W układzie drogowym zrezygnowano również z niektórych rozwiązań. Między innymi z drogi oznaczonej na obecnie obowiązującym studium jako droga ruchu przyśpieszonego, biegnącej od al. Spółdzielczości Pracy (przy obecnie budowanej Ikei) przez Rudnik i wzdłuż torów kolejowych do ul. Turystycznej oraz z drogi oznaczonej na obecnie obowiązującym studium jako droga główna, biegnąca od okolic ul. Zorzy na południe miasta i włączająca się do ul. Zemborzyckiej w rejonie ul. Żeglarskiej. Została zmieniona również klasyfikacja poszczególnych ulic. W ten sposób zrezygnowano z przedłużenia tak zwanej „Trasy Zielonej”, na rzecz lokalnej obsługi komunikacyjnej dedykowanej mieszkańcom dzielnicy Czuby.

Zadaniem autorów nowej edycji dokumentu było wskazanie nowych terenów pod przyszłą lokalizację cmentarza komunalnego oraz grzebowisk dla zwierząt. Wykonane badania hydrogeologiczne wykazały, że najbardziej korzystnym miejscem pod lokalizację nowego cmentarza komunalnego stanowi obszar (o powierzchni ok 50 ha) położony w północnej części miasta w rejonie ul. Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza, w dzielnicy Sławin. Możliwa jest także rozbudowa istniejących cmentarzy rzymsko-katolickich przy ul. Głuskiej, w pobliżu ul. Jarmarcznej oraz przy ul. Bełżyckiej i lokalizacja kolumbariów na terenach cmentarzy.

Na rysunku Studium wskazano także dwie wariantowe lokalizacje grzebowisk (przy północne granicy miasta i na zachód od planowanego nowego cmentarza przy ul. Bohaterów Września/ul. Zelwerowicza). Obydwie spełniają zasady lokalizacji dla cmentarzy, szczególnie w zakresie warunków wodno-gruntowych.

Nowe studium zostało opracowane z zachowaniem zasady ciągłości planistycznej w relacji do studium wcześniej obowiązującego oraz archiwalnych i aktualnych planów miejscowych, przy uwzględnieniu obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego oraz podjętych decyzji inwestycyjnych.

Projekt gotowego dokumentu zostaje wyłożony do wglądu publicznego w terminie od 7 czerwca do 12 lipca (w godzinach 800-1500 oraz dodatkowo 7 i 8 czerwca w godzinach 800-1700 w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (XI piętro, pokój nr 1111). Będzie on także dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce "planowanie przestrzenne". Dodatkowo, planowane są otwarte spotkania informacyjne z Radami Dzielnic w dniach 8, 12, 19 i 20 czerwca o godz. 1630 w sali nr 2 w Ratuszu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 14 czerwca o godzinie 1600 w Ratuszu (sala nr 2). Uwagi będzie można składać na piśmie lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia.

Dodatkowe spotkanie zespołu projektowego z mieszkańcami dotyczące prezentacji wykładanego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin odbędzie się 22 czerwca (czwartek) o godzinie 1600 w Ratuszu (sala nr 2).