W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zagospodarowanie rejonu dworca PKP

Zagospodarowanie rejonu dworca PKP
30.06.201710:15

Trwają konsultacje projektu planu zagospodarowania dla rejonu dworca PKP. Mieszkańcy mogą zapoznać się z zaproponowanymi w planie rozwiązaniami przestrzennymi w terminie od 7 do 29 czerwca. W tym czasie, 27 czerwca odbędzie się dyskusja publiczna. Uwagi do projektu planu można zgłaszać do 14 lipca.

Projekt planu dotyczy obszaru położonego w centralnej części miasta, na południe od historycznego zespołu zabudowy Starego Miasta, pomiędzy rzeką Bystrzycą, Czerniejówką a torami kolejowymi, w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al.Zygmuntowskie i Piłsudskiego.  Obejmuje obszar o powierzchni ok. 225 ha. Dziś obszar jest w dużym stopniu zurbanizowany, przemysłowo – składowy z zabudową mieszkaniową.

Nowym elementem wpisanym w projekt planu jest służące całemu miastu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne - Lublin Główny, zlokalizowane przy istniejącym Dworcu Głównym PKP. Elementem integrującym dworce będzie tu przestrzeń publiczna placu przeddworcowego dedykowana w szczególności pieszym. W projekcie planu dodatkowo dopuszczono możliwość realizacji pieszego przejścia podziemnego łączącego centrum komunikacyjne z peronami kolejowymi.

Dla zachowania powiązań dworców z terenami zielonymi Parku Ludowego, place zorientowano w kierunku północno-zachodnim, a w sąsiedztwie Targów Lublin wyznaczono nową aleję parkową. Ponadto Zintegrowane Centrum Komunikacyjne od strony estakady ul. Lubelskiego Lipca 80' obudowano usługami towarzyszącymi (m.in.: galeria handlowa, hotele, biura, usługi gastronomi, kultury), zespołem wystawowym, a w paśmie nadrzecznym wyznaczono tereny zielone. W dalszej części, pomiędzy al. Piłsudskiego a rzeką Bystrzycą utrzymano jako funkcję dominującą reprezentacyjne tereny usług sportu i rekreacji.

Dla terenów w rejonie ulic 1-go Maja i Kunickiego zapisano możliwość realizacji zarówno funkcji mieszkaniowych-wielorodzinnych jak i usługowych. Dla zachowania historycznego charakteru dawnego przedmieścia Piaski zwanego Kazimierzem, by nie zatracić dawnych walorów ulicy miejskiej, w planie wskazano, gdzie w parterach budynków muszą znaleźć się usługi. Nakazano zachowanie m.in. historycznej linii zabudowy. Oprócz tego w pierzei ulic 1-go Maja oraz Kunickiego wprowadzono ograniczenia wysokościowe nawiązujące do obecnych gabarytów budynków.

Zgodnie ze wskazaniami zapisanymi w studium, w planie przewiduje się kontynuację ul. Lubelskiego Lipca 80' (tzw. „Trasa Zielona”) w stronę zachodnią do skrzyżowania z ul. Krochmalną i Diamentową w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego. Przewidziano także teren pod nowe połączenia komunikacyjne na osi północ-południe, jedno z nich  w rejonie ul. Włościańskiej, natomiast drugie w rejonie ul. Stadionowej.

Pomiędzy ul. Stadionową, Krochmalną a Lubelskiego Lipca 80' wyznaczono miejsce dla nowej miejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, jak również tereny usługowe. Z uwagi na sąsiedztwo obiektów objętych ochroną konserwatorską wskaźniki zagospodarowania terenu dla nowej zabudowy odpowiednio ograniczono, by harmonijnie wpisała się w zastany kontekst historyczny. Dla obsługi obszaru wprowadzono nowy układ komunikacyjny w parametrach, które  pozwalają na realizację zadrzewionej alei śródmiejskiej. Na projektowaną aleję naniesiono przestrzeń publiczną w formie placu, z którego kładka lub przejście podziemne pozwala bezkolizyjnie przemieszczać się pieszym i rowerzystom przez przedłużenie ul. Lubelskiego lipca 80' (tzw. „Trasa Zielona”) w kierunku terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych położonych wzdłuż rzeki Bystrzycy.

Natomiast obszar pomiędzy ul. Krochmalną a linią kolejową ma być przeznaczony pod usługi, obiekty produkcyjne oraz usługi z dopuszczeniem zajezdni autobusowej.

Projekt dostępny jest na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce "planowanie przestrzenne".