W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zmiana planu dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego

Zmiana planu dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego
07.05.202112:31

Miasto Lublin rozpoczyna konsultacje planistyczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kazimierza Wielkiego. Od dzisiaj (7 maja) projekt planu wyłożono do wglądu publicznego, a mieszkańcy mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 14 czerwca.

– Obszar przy ul. Kazimierza Wielkiego objęty opracowaniem jest częścią większego założenia urbanistycznego: Centrum Usługowo-Rekreacyjnego Zana-Filaretów kształtowanego w tym rejonie. Projektowane w sąsiedztwie ronda obiekty usługowe „domykają” przestrzennie kompozycję Centrum, natomiast tereny zielone rozlokowane w jednym z najpiękniejszych wąwozów Lublina mają stanowić przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców okolicznych osiedli. Projekt planu został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z uwzględnieniem istotnych interesów mieszkańców, przede wszystkim wzmacniając funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz adaptując istniejące ogrody działkowe dla potrzeb lokalnej społeczności – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Opracowany projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 12,9 ha pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Aleksandra Jaworowskiego, Tomasza Zana i Filaretów. Na terenach zieleni przeznaczonych na cele sportowo-rekreacyjne pod ośrodek dzielnicowy oraz istniejące ogródki działkowe dokonano zwrotów nieruchomości, wywłaszczonych uprzednio pod realizację osiedli mieszkaniowych. Nowi właściciele złożyli wnioski o przeznaczenie odzyskanych działek na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w formie działalności deweloperskiej i usług. Odmienne wnioski wpłynęły od ROD „Piastowski”, gdzie wniesiono o utrzymanie ogrodu służącego lokalnej społeczności od 1982 r. i nadanie mu charakteru stałego, jako terenu półotwartego, udostępnianego przedszkolom, szkołom, Domowi Kultury, Domowi Seniora oraz mieszkańcom i rodzinom działkowców. W imieniu mieszkańców wniosek, w którym wyrażono brak zgody na przekształcanie pod zabudowę terenów zielonych oraz dogęszczanie istniejących osiedli, złożyła Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Podobne zdanie wyrażono też we wnioskach indywidualnych. Negatywnie o przekształcaniu terenów zielonych pod zabudowę wypowiedziała się również Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, która opiniowała projekt planu pięciokrotnie.

Projekt planu trzykrotnie uzgadniano z organami uprawnionymi do uzgadniania projektów planów, a obecnie projekt jest wyłożony do publicznego wglądu od 7 maja do 27 maja w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Lublin (Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w celu osobistego zapoznania się z projektem planu należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: planowanie@lublin.eu lub telefonicznie: 81 466 23 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 18 maja o godz. 12.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do dnia 14 maja. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak jest to jedna z możliwości. O ostatecznej formie przeprowadzenia dyskusji, osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w terminie do dnia 17 maja. W tym przypadku dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Urzędu; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin), e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca