W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zmieniamy regulamin funkcjonowania miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zmieniamy regulamin funkcjonowania miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
05.08.201609:51

Z uwagi na zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie koniecznym jest wprowadzenie zmian w regulaminie funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Przedstawiamy do zaopiniowania ich propozycję.

Najważniejszą zmianą jaką należy wprowadzić w uchwale Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków jest wydłużenie kadencji Rady z dwóch lat do trzech. W tym celu należy zmienić § 6 uchwały i nadać mu brzmienie: "Kadencja Rady trwa trzy lata.".

Ustawa po zmianie określa precyzyjnie w jakich wypadkach następuje odwołanie członka Rady Pożytku. Oto zapis ustawowy:
Organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy odwołuje członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3 jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego ten podmiot;
3) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Powiatowej lub Rady Gminnej
.

W związku z powyższym należy usunąć z lubelskiej uchwału § 12 ust. 3, który brzmi:
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na więcej niż dwóch kolejnych posiedzeniach, przewodniczący może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Lublin o odwołanie tej osoby ze składu Rady.

Sprawa ta jest precyzyjnie uregulowana w ustawie i zapis w uchwale Rady Miasta jest zbędny.

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian. Czekamy na opinie pod adresem do dnia 28 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy także na spotkanie dyskusyjne poświęcone proponowanym zmianom. Odbędzie się ono 23 sierpnia o godzinie 17:00 w sali 104, Kancelaria Prezydenta, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro. Spotkanie to będzie połączone z dyskusją na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2017 oraz zmianom w ustawie o stowarzyszeniach.