W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Kośminek

Plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Kośminek
15.09.202111:44

Ruszają konsultacje planistyczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Kośminek. Dotyczą one obszaru w rejonie ulic: Sulisławicka, Kosmonautów oraz Żelazna. Od dzisiaj (15 września) można zapoznać się z dokumentami, które wyłożono do wglądu publicznego i złożyć swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 25 października.

– Opracowanie dotyczy terenu miasta, który jeszcze nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu wyłożony do konsultacji pełni funkcję prewencyjną, ma chronić jego obszar przed niepożądanymi zmianami w zagospodarowaniu i użytkowaniu, takimi jak: nadmierna intensywność i skala zabudowy czy konfliktogenna funkcja. Ustalenia planu wpłyną zatem na poprawę ładu przestrzennego i podniesienie atrakcyjności dzielnicy Kośminek. Rozpoczęty przez nas proces konsultacji i zbierania uwag jest niezbędny do podjęcia dalszych działań i procedur planistycznych, tak by w konsekwencji móc przedłożyć plan pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania, Główny Urbanista Miasta.

Obszar będący przedmiotem planu położony jest we wschodniej części miasta na terenie dzielnicy Kośminek. Północną granicę stanowi ul. Droga Męczenników Majdanka, zachodnią: ul. Krańcowa/Dywizjonu 303, zaś wschodnią i południową: ogrodzenie Pomnika Zagłady na Majdanku, ul. Wilcza i Robotnicza. Od strony południowej obszar opracowania planu graniczy z terenem ESOCH (Ekologiczny System Obszarów Chronionych): dolina rzeki Czerniejówki oraz terenami zieleni urządzonej: Rodzinny Ogród Działkowy „Maki”. Powierzchnia opracowania planu wynosi około 51 ha. Plan obejmuje tereny, które są intensywnie zagospodarowane i zurbanizowane. W obszarze występuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna – dominujący typ zabudowy w przeważającej części zrealizowany w okresie PRL, usługi komercyjne – głównie zlokalizowane w parterach budynków wielorodzinnych oraz niewielkie obiekty wolnostojące, usługi publiczne – szkoła podstawowa, szkoła policealna pracowników służb społecznych, pogotowie opiekuńcze, dom pomocy społecznej, szpital oraz usługi sportu.

Według ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Lublin z 2019 r. obszar opracowania położony jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowych, usług sportu i rekreacji oraz usług oświaty. Z uwagi na to, że obszar opracowania obejmuje tereny w zasadzie w całości zainwestowane i zagospodarowane, to ustalenia planu w znacznej mierze sankcjonują istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną.

Prace nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sulisławickiej, Kosmonautów i Żelaznej zainicjowano uchwałą Rady Miasta Lublin z 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VIB Majdan Tatarski, Kośminek – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka (zmienionej uchwałami Rady Miasta Lublin z 6 września 2012 r. oraz 31 stycznia 2019 r.).

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin z 2019 r. dopuszczono etapowanie prac planistycznych  i wydzielono cztery następujące obszary dla opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • obszar A w rejonie ulic: Garbarskiej – Elektrycznej – Długiej – Pawiej
  • obszar B w rejonie ulic: Wrońskiej – Lotniczej – Pogodnej
  • obszar C w rejonie ulic: Grabskiego – Pogodnej – Ordonówny
  • obszar D w rejonie ulic: Sulisławickiej – Kosmonautów – Żelaznej.

Projekty pozostałych obszarów planistycznych (A, B i C) zostaną przedstawione do wyłożenia do wglądu publicznego w następnych terminach.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 15 września do 8 października w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin (Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty e-mail: lub telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planu miejscowego odbędzie się 28 września o godzinie 13.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail:  do 24 września. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi należy składać na piśmie (pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 października.