W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowa odsłona Zielonego Budżetu

Nowa odsłona Zielonego Budżetu
19.10.202112:49

Parki kieszonkowe i mini skwery to motyw przewodni V edycji Zielonego Budżetu. W tym roku zmienia on swoją dotychczasową formułę poprzez wprowadzenie m.in. edycji tematycznych. Kwota przeznaczona na realizację „zielonych” pomysłów mieszkańców to 2 mln zł. Nabór projektów rusza 20 października.

– Zielony Budżet to narzędzie partycypacyjne ważne dla mieszkańców Lublina. Niecodzienne propozycje wzbogacają przestrzeń miasta, a wiele inicjatyw staje się początkiem realizacji szerszych działań. W tym roku również czekamy na ciekawe pomysły przyjaznych, zielonych przestrzeni stworzonych przy udziale lokalnej społeczności. Stawiamy na realizacje małych parków oraz skwerów w najbliższym otoczeniu. Bazując na doświadczeniach z poprzednich edycji Zielonego Budżetu, w tym roku wprowadziliśmy kilka zmian. Uprościliśmy proces naboru i oceny, jednocześnie zwiększając udział mieszkańców w procesie tworzenia nowych miejsc. To lublinianie przy współpracy ze specjalistami stworzą projekty koncepcyjne. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich projektów i wspólnego urządzania zielonych przestrzeni Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Edycje tematyczne to nie jedyna zmiana w formule Zielonego Budżetu. W trakcie naboru, mieszkańcy nie muszą już składać gotowych projektów, wystarczy, że wskażą działkę miejską, maksymalnie o powierzchni około 500 m2, na którą mają ciekawy pomysł, zgodny z potrzebami jego przyszłych użytkowników. W późniejszym etapie zwycięskie pomysły, przy pomocy specjalistów, zostaną przełożone na projekty koncepcyjne nowych miejsc. Mieszkańcy będą mieli bezpośredni wpływ na ich wygląd, nadadzą im też indywidualną, określającą tożsamość nazwę.

– Tegoroczna tematyka Zielonego Budżetu to kontynuacja rozpoczętego już procesu tworzenia w Lublinie „Miejsc dla Ciebie”. Chcemy stworzyć kilka przestrzeni, które będą wyróżniać się indywidualnymi rozwiązaniami, oryginalnymi meblami miejskimi oraz urządzeniami zabawowymi. Kolejna zmiana dotyczy okresu realizacji. Zadania będą wykonywane w trakcie jednego lub dwóch lat budżetowych. Okres ten będzie zależał przede wszystkim od złożoności danego zadania – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Mniej skomplikowane pomysły, niewymagające szerokich uzgodnień czy procedur np. przetargowych, będzie można wykonać w ciągu jednego roku. Natomiast dla obszerniejszych, wielobranżowych, bardziej wymagających projektów, przewidziano tryb dwuletni – w pierwszym roku sporządzając dokumentacje projektowe, zdobywając niezbędne uzgodnienia i opinie, a w drugim – realizując wszelkie prace wykonawcze. Mimo przyjętego rozwiązania, nabór wniosków nadal będzie miał charakter coroczny.

Projekty mini skwerów były już realizowane w ramach Zielonego Budżetu. W drugiej edycji wybrany został m.in. projekt w dzielnicy Dziesiąta. Wzdłuż ul. Kunickiego wskazano zdegradowane przestrzenie, które były możliwe do zaaranżowania na niewielkie parki kieszonkowe, miejsca odpoczynku wśród zieleni. Wnioskodawca wzorował się na idei powstałych w Śródmieściu „Miejsc dla Ciebie”, przy ulicach Krótkiej, Chmielarczyka oraz Lipowej. Projekt mini skwerków przy ulicach krzyżujących się z ul. Kunickiego był kontynuowany w kolejnej, trzeciej edycji Zielonego Budżetu. W sumie powstały cztery mini skwery przy ulicach: Próżnej, Nowy Świat oraz Dziesiątej
i Śniadeckiego. Ich cechą charakterystyczną są modułowe pergole na planie trójkąta z profili stalowych, nawiązujące stylistyką do przemysłowego charakteru dzielnicy. Mini skwery wyposażono w wygodne ławki z betonu architektonicznego z drewnianym siedziskiem i kosze na śmieci. Przyjemną atmosferę uzyskano dzięki pnączom obrastającym stalowe linki pergoli oraz nasadzeniom z traw ozdobnych, tawuł i kwitnącej nawet do pierwszych mrozów róży Marathon.

Mieszkańcy mogą składać swoje pomysły od 20 października do 7 listopada, za pośrednictwem formularza internetowego www.decyduje.lublin.eu. Do końca roku zakończy się ocena formalna wniosków, a na początku 2022 ocena merytoryczna. Wówczas nastąpi ogłoszenie zwycięskich pomysłów.

Harmonogram V edycji Zielonego Budżetu 2022

Nabór wniosków (20 października – 7 listopada 2021)

We wniosku należy wskazać lokalizację (zaznaczyć działkę na mapie) i dołączyć opis proponowanego „Miejsca dla Ciebie”. Warto przedstawić jego przyszłych użytkowników oraz ich potrzeby dotyczące odpoczynku wśród zieleni. Jeśli to możliwe należy wskazać powiązanie miejsca np. z historią Lublina, patronem ulicy, itp. Należy podpisać autora/autorów wniosku
i ewentualnie załączyć inspirację, rysunki, pomysły, itp.

Ocena formalna (8 listopada – 31 grudnia 2021)

Zespół zadaniowy ds. Zielonego Budżetu, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz przedstawiciele innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin (Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Planowania, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie) oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości realizacji pomysłu. Oceniane będą następujące dane:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej;
  • planowane inwestycje bądź remonty;
  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena merytoryczna (10 – 14 stycznia 2022)

Wnioski, które przejdą pozytywną ocenę formalną zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze z nich, według wstępnie określonych kryteriów:

  • dostępność i kontekst otoczenia – brak w promieniu ok. 5-7 min. pieszo (ok. 300 – 500m) innego terenu zieleni urządzonej (parku, skweru, mini-skweru, wąwozu itp.), nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją;
  • funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji;
  • udział zieleni – powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, szczególnie na terenach, które dotychczas takimi nie były, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne;
  • liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy Miasta Lublin.

Ogłoszenie wyników (24 – 28 stycznia 2022)

Szczegółowych informacji na temat zasad V edycji Zielonego Budżetu udziela Biuro Miejskiego Architekta Zieleni (tel. 81 466 26 86, ) oraz Biuro Partycypacji Społecznej ().

Miasto Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadziło Zielony Budżet. Przez cztery edycje zrealizowano ponad 70 projektów. Zielony budżet jest częścią budżetu Miasta, w ramach której mieszkańcy mogą zgłosić własne propozycje dotyczące zieleni miejskiej. Projekty ocenia i wybiera Panel Ekspertów. Najlepsze pomysły realizowane są przez Miasto pod nadzorem Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Pomysły do Zielonego Budżetu mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy oraz instytucje, organizacje pozarządowe, rady dzielnic, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.