W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Informacje

Poniżej zamieszczamy informacje pomocne przy składaniu wniosków do Zielonego Budżetu Miasta Lublin.

Zielony Budżet - zasady procedury (opis w pdf.).

Do pobrania

Czyj to teren?

Na geoportalu istnieje możliwość sprawdzenia, czy interesujący Państwa teren znajduje się w posiadaniu Gminy Lublin.

Na specjalnej mapie dostępnej w wersji elektronicznej można się dowiedzieć, czy teren, na którym chcą Państwo zlokalizować swój projekt należy do miasta. Jest to jeden z podstawowych warunków decydujących o możliwości realizacji inwestycji w danej lokalizacji.

Informacje na temat rodzaju własności gruntów można sprawdzić na Miejskim Geoportalu.

W Miejskim Geoportalu należy w prawym menu rozwinąć za pomocą plusa opcję "Mapa bazowa", a następnie  zaznaczyć "Mapę własnościową". Aby dokładnie sprawdzić stan posiadania poszczególnych działek w interesującej, lokalizacji należy dodatkowo rozwinąć opcję "Ewidencja" i wybrać punkt "Działki". Na dole menu widnieją miejsca z możliwością wpisania nazwy konkretnej ulicy, a nawet dokładnych parametrów wyszukiwanego obszaru (obręb, działka, arkusz). Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy sprawdzić ich poprawność, a następnie wcisnąć klawisz Enter, co spowoduje wyświetlenie mapy Lublina z naniesionymi kolorami oznaczającymi własność danego gruntu. Zgodnie ze znajdującą się również w menu po prawej stronie ekranu legendą teren, na którym Państwa pomysł może zostać zrealizowany powinien zostać zaznaczony barwą zieloną.

Zadania własne gminy i powiatu

Wśród zadań własnych gminy i powiatu możecie Państwo sprawdzić, czy planowany projekt możliwy jest do sfinansowania w ramach procedury.

Gmina Lublin wykonuje zadania zarówno z zakresu zadań własnych gminy jak i powiatu. Poniżej przedstawiamy Państwu katalog tych zadań wraz z obrazującymi je przykładami.

Zadania własne gminy:

 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  przykład: 
  - budowa placu zabaw, doposażenie już istniejącego, wymiana urządzeń
  - stworzenie skweru, 
  - remont budynków należących do gminy
 2. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  przykład:
  - budowa nowych ścieżek rowerowych, pasów rowerowych
  - remont chodnika
  - nowe przejście dla pieszych
  - ustawienie znaku ograniczenia prędkości
  - tworzenie miejsc parkingowych
 3. Kwestie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  przykład:
  - sprzątanie miasta
  - remont i budowa kanalizacji
  - budowa instalacji energetycznych
  - zarządzanie selektywna zbiórką odpadów
  W tym sprawy działalności w zakresie telekomunikacji (jako 3a)
  przykład:
  - lokalizacja nowego Hot spotu
  - budowa sieci telekomunikacyjnych
 4. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego,
  przykład:
  - tworzenie nowych połączeń trolejbusowych i autobusowych
  - przedłużanie istniejących tras
   - wytyczanie nowych przystanków
  - zmiany częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej
 5. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia,
  przykład:
  - działania z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
  - działania edukacyjne
 6. Sprawy dotyczące pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, w tym (6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  przykład:
  - przyznawanie pomocy materialnej i finansowej
  - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  - dożywianie dzieci
  - prowadzenie domów pomocy społecznej
 7. Kwestie gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  przykład:
  - budowa i utrzymanie mieszkań komunalnych
  - mieszkalnictwo socjalne
 8. Zadania z zakresu edukacji publicznej,
  przykład:
  - prowadzenie i utrzymanie szkół gminnych
  - współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych
 9. Sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  przykład:
  - prowadzenie i doposażanie bibliotek gminnych
  - prowadzenie ośrodków kultury
 10. Działania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  - budowa i utrzymanie obiektów sportowych
  - prowadzenie punktów informacji turystycznej
  - wytyczanie nowych szlaków turystycznych
 11. Sprawa targowisk i hal targowych,
  przykład:
  - zarządzanie punktami handlowymi i targowymi
 12. Kwestie zieleni gminnej i zadrzewień,
  przykład:
  - nasadzenia zieleni, sadzenie krzewów i drzew
  - tworzenie i utrzymanie trawników, parków
 13. Sprawy cmentarzy gminnych,
  - wytyczanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych
 14. Sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  przykład:
  - utrzymanie Straży Miejskiej
  - współfinansowanie patroli ponadnormatywnych
  - prowadzenie monitoringu miejskiego
 15. Zadanie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  przykład:
  - utrzymanie i tworzenie boisk sportowych
  - utrzymanie i doposażanie sal gimnastycznych
 16. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  przykład:
  - wsparcie socjalne
  - prowadzenie ośrodków wsparcia dla rodzin z dziećmi
  - programy profilaktyczne dla kobiet w ciąży
 17. Działania z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
  przykład:
  - wspieranie jednostek pomocniczych gminy - Rad Dzielnic
  - wspieranie działań partycypacji społecznej i rozwoju dialogu obywatelskiego
  - prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu samorządności
 18. Sprawy z zakresu promocji gminy,
  przykład:
  - prowadzenie kampanii promocyjnej
  - organizacja wydarzeń służących promocji
 19. Działania w ramach współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
  przykład:
  - współpraca z organizacjami pozarządowymi
  - finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego
  - wsparcie logistyczne i merytoryczne dla NGO
 20. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
  przykład:
  - nawiązywanie współpracy z miastami partnerskimi innych krajów
  - partnerstwo z innymi gminami w zakresie realizacji zadań


Zadania własne powiatu:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad-gminnym w zakresie:

 1. edukacji publicznej;
 2. promocji i ochrony zdrowia;
 3. pomocy społecznej;
  3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. polityki prorodzinnej;
 5. wspierania osób niepełnosprawnych;
 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 7. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 8. kultury fizycznej i turystyki;
 9. geodezji, kartografii i katastru;
 10. gospodarki nieruchomościami;
 11. administracji architektoniczno-budowlanej;
 12. gospodarki wodnej;
 13. ochrony środowiska i przyrody;
 14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 16. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiato-wego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 18. ochrony praw konsumenta;
 19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 20. obronności;
 21. promocji powiatu;
 22. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1);
 23. działalności w zakresie telekomunikacji.


Ustawowy katalog zadań gminy i powiatu określają: