W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Informacje

Poniżej zamieszczamy informacje pomocne przy składaniu wniosków do Zielonego Budżetu Miasta Lublin.

Zielony Budżet - zasady procedury (opis w pdf.).

Do pobrania

Czyj to teren?

Na geoportalu istnieje możliwość sprawdzenia, czy interesujący Państwa teren znajduje się w posiadaniu Gminy Lublin.

Na specjalnej mapie dostępnej w wersji elektronicznej można się dowiedzieć, czy teren, na którym chcą Państwo zlokalizować swój projekt należy do miasta. Jest to jeden z podstawowych warunków decydujących o możliwości realizacji inwestycji w danej lokalizacji.

Informacje na temat rodzaju własności gruntów można sprawdzić na Miejskim Geoportalu.

W Miejskim Geoportalu należy w prawym menu rozwinąć za pomocą plusa opcję "Mapa bazowa", a następnie  zaznaczyć "Mapę własnościową". Aby dokładnie sprawdzić stan posiadania poszczególnych działek w interesującej, lokalizacji należy dodatkowo rozwinąć opcję "Ewidencja" i wybrać punkt "Działki". Na dole menu widnieją miejsca z możliwością wpisania nazwy konkretnej ulicy, a nawet dokładnych parametrów wyszukiwanego obszaru (obręb, działka, arkusz). Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy sprawdzić ich poprawność, a następnie wcisnąć klawisz Enter, co spowoduje wyświetlenie mapy Lublina z naniesionymi kolorami oznaczającymi własność danego gruntu. Zgodnie ze znajdującą się również w menu po prawej stronie ekranu legendą teren, na którym Państwa pomysł może zostać zrealizowany powinien zostać zaznaczony barwą zieloną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej jako: „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.            

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
a) e-mail: ;
b) lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji procedury Zielonego Budżetu, obejmującej  w szczególności etap składania projektów;
b) w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika w serwisie internetowym www.decyduje.lublin.eu;
c) w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu na stronie https://decyduje.lublin.eu/pl/
d) w celach archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą).

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procedury Zielonego Budżetu lub wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym  okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do e– usługi, w tym (BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bierutowska 57-59).

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
f) prawo do wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c) w dowolnym momencie w formie wiadomości e-mail na adres:
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c) jest dobrowolne. Skutkiem ich niepodania jest brak możliwości nawiązaniu kontaktu z autorem/autorami projektu przez osoby zainteresowane projektem, w tym dziennikarzy.