W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023 przyjęty został uchwałą nr 1139/XXXVII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Stanowi on kontynuację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublina na 2022 r. oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, które utraciły moc obowiązującą z dniem 31 marca 2022 r.

Program stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin i wpisuje się w określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 cel operacyjny 2. obejmujący profilaktykę uzależnień.

Cel główny Programu: przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych oraz ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień poprzez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Cele szczegółowe Programu:

 • upowszechnianie i zwiększanie poziomu wiedzy na temat zagrożeń i szkód związanych z używaniem alkoholu wynikających z używania narkotyków oraz wiedzy na temat uzależnień behawioralnych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • zapewnianie i zwiększanie oferty profilaktycznej w zakresie uzależnień na wszystkich poziomach profilaktyki,
 • zwiększanie dostępności terapeutycznej i profesjonalnej pomocy dla osób używających alkohol i narkotyki szkodliwie oraz członków ich rodzin, w tym osób doznających przemocy w rodzinie oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego.

W realizacji zadań Programu mogą uczestniczyć:

 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469),
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490),
 • jednostki organizacyjne Miasta Lublin, w szczególności jednostki pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie.

W ramach Programu przewiduje się realizację następujących zadań:

 • zadania 1: Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej,
 • zadania 2: Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • zadania 3: Profilaktyka używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
 • zadania 4: Prowadzenie działań podnoszących jakość życia osób oraz rodzin z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
 • zadania 5: Wsparcie realizacji działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
 • zadania 6: Wspomaganie działalności różnorodnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
 • zadania 7: Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • zadania 8: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W ramach wymienionych wyżej poszczególnych zadań przewiduje się realizację różnorodnych działań określonych szczegółowo w Programie.

Zlecanie realizacji poszczególnych działań zawierających się w ramach zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 następuje po przeprowadzeniu procedury właściwej dla podmiotu ubiegającego się o ich realizację, w tym:

 • na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469),
 • na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490),
 • na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655),
 • poprzez dokonywanie stosownych zmian w budżecie Miasta Lublin.

Realizacja zadań Programu i wynikających z nich działań finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do pobrania