W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026 przyjęty został uchwałą nr 1596/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Program wpisuje się w określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 cel operacyjny 2 obejmujący profilaktykę uzależnień i stanowi dokument spójny ze Strategią Rozwoju Gminy Lublin, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin, Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie, Programem Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin, Programem działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami, Programem Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów oraz Programem „Zdrowie dla Lublina”.

Cel główny Programu: profilaktyka oraz ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z uzależnień.

Cele szczegółowe Programu:

 • zwiększanie dostępności do specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, w tym osób doznających przemocy domowej,
 • upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i szkód związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej na wszystkich poziomach profilaktyki,
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego.

Realizatorzy Programu:

 • Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki organizacyjne miasta Lublin, w tym placówki oświatowe, domy pomocy społecznej, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie,
 • komórki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin,
 • podmioty lecznicze, w tym Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie.

W ramach Programu przewiduje się realizację zadań obejmujących:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym,
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,

a także:

 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie.

W ramach wymienionych wyżej poszczególnych zadań przewiduje się realizację różnorodnych działań określonych szczegółowo w Programie.

Zlecanie realizacji poszczególnych zadań Programu następuje po przeprowadzeniu procedury właściwej dla podmiotu ubiegającego się o ich realizację, w tym na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Realizacja zadań Programu finansowana będzie ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta Lublin w latach 2024-2026. Środki finansowe pochodzić będą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Do pobrania