W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - komunikat nowa ustawa Prawo wodne

24.07.201908:38

Nowa ustawa Prawo wodne nakłada na samorządy obowiązek określenia i pobierania opłaty za usługi wodne polegające na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Chodzi tu w większości m.in. o przedsiębiorstwa, obiekty wielkopowierzchniowe, obszary zabudowane parkingami czy place manewrowe itp.

Opłacie za zmniejszenie retencji podlegają zarówno te nieruchomości, które przed dniem wejścia w życie Prawa wodnego (1 stycznia 2018 r.) zostały zagospodarowane we wskazany sposób, jak i te, które zostały tak zagospodarowane po tej dacie. Zdarzeniem, z którym należy wiązać moment powstania obowiązku uiszczania opłaty, jest zrealizowanie obiektów budowlanych oraz osiągnięcie zamierzonego celu robót.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podmioty te są zobowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Prezydentowi Miasta w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z tym Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin zwróci się do podmiotów, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 dostarczając wypełnione oświadczenie. Na chwilę obecną wyselekcjonowano ponad 3 tysiące nieruchomości, jednak prace związane z weryfikacją gruntów nadal trwają, może okazać się, że tych nieruchomości będzie mniej.

Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, należy kierować się regułą „jedna księga – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielenie. Oświadczenie za I, II, III oraz IV kwartał 2018 roku należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r. Oświadczenie za I i II kwartał 2019 roku należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r., oświadczenie za III kwartał 2019 roku należy złożyć do dnia 31 października 2019 r., oświadczenie za IV kwartał 2019 roku należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 roku. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok wyłącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości. Oświadczenie należy składać osobiście do Wydziału Gospodarki Komunalnej (ul. Zana 38, pokój nr 714 (VII piętro), w Biurach Obsługi Mieszkańców, pocztą, bądź przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Po wcześniejszym złożeniu oświadczenia wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazana zostanie pomiotom w formie informacji (wskazana zostanie wysokości opłaty oraz sposobu jej obliczenia).