W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta (20 grudnia)

14.12.201810:20

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji odbędzie się w przyszły czwartek (20 grudnia). Obrady rozpoczną się o godzinie 9:00 w sali sesyjnej w Ratuszu (Plac Króla Wła­dysława Łokietka 1).

Transmisja obrad Rady Miasta - na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu I sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 1612-1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1613-1).
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • stanowisko Rady Miasta Lublin wobec decyzji o likwidacji Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (druk nr 49-1) – projekt grupy radnych;
 • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 11-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 12-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 13-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 43-1);
 • zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji (BIP/ZIP); zintegrowany zestaw narzędzi” (druk nr 39-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – obszar A (druk nr 50-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1241/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszarów położonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej (druk nr 51-1);
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (druk nr 53-1);
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 52-1);
 • zmiany Statutu Miasta Lublin (druk nr 14-1);
 • powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VIII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic (druk nr 46-1);
 • zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstanty­nów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Połu­dniowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce (druk nr 47-1);
 • inicjatywy dokonania zmian statutów jednostek pomocniczych Miasta Lublin (druk nr 48-1);
 • uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities (druk nr 15-1);
 • wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2018/2019 (druk nr 9-1);
 • oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (druk nr 10-1);
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. (druk nr 16-1);
 • przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w la­tach 2019-2021 (druk nr 42-1);
 • zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 45-1)
 • zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Starówce”, działającego przy Przed­szkolu nr 26 w Lublinie (druk nr 18-1);
 • zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Bronowicach”, działającego przy Przedszkolu nr 32 w Lublinie (druk nr 19-1);
 • zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Czubach”, działającego przy Przed­szkolu nr 69 w Lublinie (druk nr 20-1);
 • zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na Tatarach”, działającego przy Przedszkolu nr 44 w Lublinie (druk nr 21-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 22-1);
 • zamiaru wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Branżowej Szkoły Mechanicznej I stopnia (druk nr 24-1);
 • zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz włączenia w skład Lubelskiego Centrum Kształce­nia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie Branżowej Szkoły Wieloza­wodowej I stopnia nr 1 (druk nr 25-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lubli­nie przy al. Józefa Piłsudskiego 17 oraz al. Józefa Piłsudskiego (druk nr 26-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie (druk nr 27-1);
 • uchylenia uchwały nr 1098/XLIII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie (druk nr 28-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Topolowej 7 w Lublinie (druk nr 29-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Nałkowskich 114 w Lublinie (druk nr 30-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Lubartowskiej 31 w Lublinie (druk nr 31-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 32-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie w rejonie ul. Braci Krausse, ul. Erazma Plewińskiego oraz ul. Ludwika Spiessa (druk nr 33-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Żelaznej 103 (druk nr 34-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej przy ul. Grodzkiej 3 i ul. Grodzkiej 5 (druk nr 35-1);
 • wynajmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kapucyńskiej 4 (druk nr 36-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 37-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lubli­nie przy ul. Mełgiewskiej 76f (druk nr 40-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 65 (druk nr 41-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utwo­rzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (druk nr 44-1);
 • projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 17-1);
 • projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej (druk nr 38-1).
 1. Ustalenie terminów posiedzeń Rady Miasta Lublin w 2019 roku.
 2. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 23-1).
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.