W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (17 grudnia)

Sesja Rady Miasta Lublin (17 grudnia)
14.12.202010:42

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 r. (czwartek), na godz. 9.00

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 roku w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udział w sesji zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 roku możliwy jest w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 935-1).
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 918-1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 919-1).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej niewłaściwej numeracji domów na Starym Mieście i w Śródmieściu Lublina (druk nr 958-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie (druk nr 959-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 931-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 932-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 299/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2016-2022 (druk nr 933-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie (druk nr 928-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis (druk nr 929-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (druk nr 930-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (druk nr 952-1);
 • przyjęcia Programu - „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025” (druk nr 941-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin” (druk nr 939-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół” (druk nr 943-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina” (druk nr 944-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby (druk nr 940-1);
 • przyjęcia „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025” (druk nr 942-1);
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021-2030 (druk nr 945-1);
 • przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 (druk nr 953-1);
 • przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025” (druk nr 955-1);
 • ustanowienia pomników przyrody (druk nr 925-1);
 • pozbawienia statusu pomników przyrody (druk nr 926-1);
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI - Głusk w rejonie ulicy Zorzy (druk nr 936-1);
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VII w rejonie ulic: Lipskiej, Ziołowej i Zagajnikowej (druk nr 937-1);
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VII w rejonie ulicy Janowskiej (wschód) (druk nr 938-1);
 • określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 934-1);
 • zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 956-1);
 • nabycia nieruchomości położonych w Lublinie w pobliżu ulic: E. i K. Wojtyłów, W. Z. Nałkowskich i F. Uhorczaka (druk nr 927-1) – projekt grupy radnych;
 • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 946-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 947-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 24 (druk nr 948-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej /dr. doj./ (druk nr 950-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Farmaceutycznej (druk nr 951-1);
 • przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego pn. „MOVE IT like Lublin – a Chisinau public transport sustainable development initiative” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020 (druk nr 954-1);
 • przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 957-1).

8. Ustalenie terminów posiedzeń Rady Miasta Lublin w 2021 roku.

9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław
Pakuła