W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin - 25 czerwca

Sesja Rady Miasta Lublin - 25 czerwca
19.06.202011:35

Informujemy, że XX sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji została zwołana na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz. 9.00.

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin.

Porządek obrad:

     1. Otwarcie sesji.
     2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
     3. Zatwierdzenie protokołu XIX sesji Rady Miasta.
     4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
     5. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2019 r.  i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin:
         5.1. Przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 770-1).
         5.2. Opinie komisji Rady Miasta Lublin.
         5.3. Debata nad Raportem (z udziałem mieszkańców).
         5.4. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 792-1) – projekt Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
     6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:
         6.1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 722-1).
         6.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 769-1).
         6.3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku.
         6.4. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok.
         6.5. Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 r. (druk nr 719-1).
         6.6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok.
         6.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 779-1).
         6.8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 781-1) – projekt Komisji Rewizyjnej.
     7. Podjęcie uchwał w sprawach:
         7.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 776-1);
         7.2. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 777-1);
         7.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 778-1);
         7.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 780-1);
         7.5. utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” i nadania Statutu (druk nr 794-1);
         7.6. utworzenia Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania Statutu (druk nr 795-1);
         7.7. nadania statutu Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia w Lublinie (druk nr 772-1);
         7.8. nadania statutu Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia w Lublinie (druk nr 773-1);
         7.9. nadania statutu Branżowej Szkole Budownictwa II stopnia w Lublinie (druk nr 774-1);
         7.10. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 804-1);
         7.11. ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 805-1);
         7.12. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 806-1);
         7.13. zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego (druk nr 677-1) – projekt grupy radnych;
         7.14. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 771-1) – projekt grupy radnych;
         7.15. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 807-1);
         7.16. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 775-1);
         7.17. „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 782-1);
         7.18. petycji PRUIM Sp. z o.o. dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości (druk nr 784-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
         7.19. wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (druk nr 785-1);
         7.20. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 786-1);
         7.21. uchwały zmieniającej uchwałę nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (druk nr 796-1);
         7.22. uchwały zmieniającej uchwałę nr 596/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (druk nr 797-1);
         7.23. zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia (druk nr 787-1);
         7.24. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej stanowiących własność osoby fizycznej (druk nr 788-1);
         7.25. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Narutowicza 74a w Lublinie (druk nr 798-1);
         7.26. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie (druk nr 799-1);
         7.27. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Bernardyńskiej 8 w Lublinie (druk nr 800-1);
         7.28. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 801-1);
         7.29. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 802-1);
         7.30. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 33 w Lublinie (druk nr 803-1);
         7.31. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV w rejonie ulicy Mełgiewskiej (druk nr 789-1);
         7.32. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II (druk nr 790-1);
         7.33. uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 791-1);
         7.34. przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin” (druk nr 793-1).
     8. Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej.
     9. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 783-1).
     10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
     11. Zamknięcie obrad.