W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (25 marca)

Sesja Rady Miasta Lublin (25 marca)
19.03.202110:28

PORZĄDEK OBRAD XXVII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 25 marca 2021 r. (czwartek) na godz. 9.00

Przejdź do transmisji obrad Rady Miasta.

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 25 marca 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXVI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego za rok 2020 (druk nr 1043-1).
 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin za 2020 r. (druk nr 1046-1).
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2020 (druk nr 1042-1).
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublina za 2020 r. (druk nr 1048-1).
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2020 roku (druk nr 1047-1).
 10. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2020 roku (druk nr 1044-1).
 11. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 228/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (z późn. zm.) (druk nr 1054-1).
 12. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2020 r. – 31.12.2020 r. (druk nr 1055-1).
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 1056-1).
 14. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1061-1).
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Tomaszowi Grzegorzowi Wójtowiczowi (druk nr 1039-1) – projekt grupy radnych;
 • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Księdzu Profesorowi Andrzejowi Szostkowi (druk nr 1079-1) – projekt grupy radnych;
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1051-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1052-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1053-1);
 • powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców (druk nr 1045-1);
 • zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia (druk nr 1049-1);
 • zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia (druk nr 1050-1);
 • nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Lublinie (druk nr 1058-1);
 • ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 1059-1);
 • zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 1075-1);
 • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 1060-1);
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lublin do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lublin i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (druk nr 1062-1);
 • przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2021-2024 (druk nr 1019-1);
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1064-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku (druk nr 1057-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 1076-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin (druk nr 1077-1);
 • określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 1078-1);
 • nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy Firlejowskiej (druk nr 1063-1);
 • zmiany uchwały nr 538/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku przy ul. Krótkiej na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej położony w Lublinie przy ul. 1 Maja (druk nr 1065-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Potok 22 (druk nr 1066-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/24 części nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 34 (druk nr 1067-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Głębokiej 8a w Lublinie (druk nr 1068-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 34 w Lublinie (druk nr 1069-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 8 (druk nr 1070-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Złotej 3 (druk nr 1071-1);
 • wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Z. Krasińskiego 11 (druk nr 1072-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1073-1);
 • wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1074-1);

17. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła