W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (29 kwietnia)

Sesja Rady Miasta Lublin (29 kwietnia)
23.04.202107:58

PORZĄDEK OBRAD XXVIII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) na godzinę 9:00.

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 29kwietnia 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Link do transmisji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXVII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Raport z wykonania zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2020 roku(druk nr 1080-1).
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2020 r. (druk nr 1081-1).
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016 -2020 (druk nr 1083-1).
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2020 rok (druk nr 1109-1).
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1110-1).
 10. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1089-1).
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 11.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1087-1);
 • 11.2. uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1088-1);
 • 11.3. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1086-1);
 • 11.4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni,obszar C – rejon alei Kraśnickiej i ulicy Parysa, obszar H – rejon ulicy Wodnej, obszar I – rejon ulic: Wojciechowskiej i Bliskiej (druk nr 1102-1);
 • 11.5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni dla obszaru B – rejon ulicy Rumiankowej (druk nr 1103-1);
 • 11.6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni dla obszaru C – rejon ulicy Orzechowej (druk nr 1104-1);
 • 11.7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej,Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar A – rejon alei: Zygmuntowskich i J. Piłsudskiego(druk nr 1105-1);
 • 11.8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej,Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar B – rejon ulic: Lubelskiego Lipca ‘80,Stadionowej i Kawiej, obszar C – rejon ulic: Krochmalnej, Cukrowniczej i Lubelskiego Lipca ‘80 (druk nr 1106-1);
 • 11.9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej,Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar G – rejon ulic: Krochmalnej i Włościańskiej (druk nr 1107-1);
 • 11.10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze,aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska dla obszaru A – kwartał ulic: aleja Solidarności, Lubartowska, Probostwo i Browarna (druk nr 1108-1); 11.11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 1090-1);
 • 11.12. uchwały zmieniającej uchwałę nr 732/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(druk nr 1091-1);
 • 11.13. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1092-1);
 • 11.14. wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1093-1);
 • 11.15. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Wyżynnej 16 w Lublinie (druk nr 1094-1);
 • 11.16. wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej przy ul. Bolesława Leśmiana 1 w Lublinie (druk nr 1095-1);
 • 11.17. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie (druk nr 1096-1);
 • 11.18. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Róży Wiatrów 1 w Lublinie (druk nr 1097-1);
 • 11.19. wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Gminy Lublin położonego w Lublinie przy ul. Edwarda Dembowskiego 15 (druk nr 1098-1);
 • 11.20. wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w rejonie Zalewu Zemborzyckiego na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 1099-1);
 • 11.21. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1100-1);
 • 11.22. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w rejonie Zalewu Zemborzyckiego (druk nr 1101-1).

12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

/-/ Jarosław Pakuła