W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (29 lutego 2024 r.)

Sesja Rady Miasta Lublin (29 lutego 2024 r.)
26.02.202414:58

Obrady odbywać się będą 29 lutego 2024 r. (czwartek) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad LVII sesji Rady Miasta Lublin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LVI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 2092-1).
 6. Sprawozdanie z prac komisji doraźnej Rady Miasta Lublin do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie na kadencję 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok (druk nr 2059-1);
  • przyjęcia dokumentu „Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina” (druk nr 2089-1);
  • Stanowisko w sprawie potrzeby zmiany ustawy dotyczącej funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk nr 2095-1) – projekt grupy radnych;
  • wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (druk nr 2094-1);
  • zmiany uchwały nr 1306/XLIII/2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2093-1);
  • Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2023 roku przez Gminę Lublin (druk nr 2058-1);
  • włączenia Branżowej Szkoły Elektrycznej II stopnia w Lublinie w skład Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie (druk nr 2076-1);
  • zmiany uchwały nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (druk nr 2060-1);
  • upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2024 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin (druk nr 2065-1);
  • uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (druk nr 2090-1);
  • inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. dra Witolda Chodźki 10b w Lublinie (druk nr 2075-1);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI w rejonie ulicy Wacława Sieroszewskiego (druk nr 2077-1);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI w rejonie ulic: Inżynierskiej, Budowlanej i Południowej (druk nr 2078-1);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIG (południowo-wschodnia) Głusk-Abramowice w rejonie ulic: Wygodnej i Zdrowej (druk nr 2085-1);
  • opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Sachsów, Parafialnej, Przepiórczej, Zdrowej i Wygodnej (druk nr 2057-1) – projekt grupy radnych;
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV dla obszaru J – rejon ul. Zadębie (druk nr 2079-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie cmentarza wyznaniowego przy ul. Bełżyckiej (druk nr 2080-1);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IVA w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla obszaru 2 – rejon ulic: Antoniny Grygowej i Metalurgicznej (druk nr 2081-1);
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IVA w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla obszaru 4 (druk nr 2082-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V dla obszaru A – położonego w rejonie ulic: gen. J. Zajączka i Powstańców Śląskich (druk nr 2083-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIII dla obszaru B – położonego w rejonie ulic: ks. Jerzego Popiełuszki i K. Junoszy (druk nr 2084-1);
  • oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin oraz planów miejscowych miasta Lublin (druk nr 2086-1);
  • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 2087-1);
  • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 2088-1);
  • nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Krętej (druk nr 2091-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Róży Wiatrów 1 w Lublinie (druk nr 2062-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Hutniczej 10a w Lublinie (druk nr 2063-1);
  • Informacja roczna o realizacji uchwały nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin (druk n 2061-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 2064-1);
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2066-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2067-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Edwarda Wojtasa, ul. Kwietniowej oraz w pobl. ul. Dłotlice (druk nr 2068-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Prof. Antoniego Gębali (druk nr 2069-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Dworcowej, ul. Lubelskiego Lipca ‘80 oraz ul. Młyńskiej (druk nr 2070-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii (druk nr 2071-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w pobl. ul. Pejzażowej oraz w pobl. ul. Kwitnącej (druk nr 2072-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie przy ul. Franciszka Stefczyka, ul. Białkowska Góra, ul. Kalinowszczyzna, ul. Niska, w pobl. ul. Turkusowej, ul. Gołębiej oraz w pobl. ul. Gawroniej stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych (druk nr 2073-1).
 8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 9. Zamknięcie obrad.

Z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Leszek Daniewski
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Lublin